سند تعهد حمل دام

از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند تعهد حمل دام است.

همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی!

چرا باید سندرسمی تعهد حمل دام را تنظیم کنیم:

اگر قصد حمل دام و سپس کشتار و ذبح آن را دارید باید تعهدی نیز به شبکه دامپزشکی محل خود بدهید.

که در آن متعهد گردید که نسبت به حمل و نقل دام زنده از مراكز مجاز اقدام نمايم و كليه دام هاي را فقط به منظور كشتار در كشتارگاه مجاز حمل نمايم و دامهاي فوق را تنها به مقصد اعلام شده حمل نمايم و نسبت به اخذ مجوز حمل از شبكه دامپزشكي مبدا اقدام نموده و پس از ذبح دامها در كشتارگاه مجاز ظرف مدت ۲۴ ساعت نسبت به ارسال مجوز تاييد شده فوق به شبكه دامپزشكي اقدام نمايید.

که متن این تعهد به قرار زیر است.

نمونه سند رسمی تعهد حمل دام:

اينجانب ……………… متعهد مي گردم:

  1. نسبت به حمل و نقل دام زنده از مراكز مجاز اقدام نمايم.
  2. كليه دام هاي را فقط به منظور كشتار در كشتارگاه مجاز حمل نمايم.
  3. دامه