سند تعهد در خصوص برقراری مستمری و حقوق بازماندگان

از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند تعهد در خصوص برقراری مستمری و حقوق بازماندگان است.

همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی!

چرا باید سندرسمی تعهد مستمری بازماندگان را تنظیم کنیم:

طبق قوانین و مقررات تامین اجتماعی، بازماندگان متوفی بعد از مرگ او مشمول مستمری می شوند.

به این معنی که حقوق کسی که فوت شده قطع نمی شود و به بازماندگان وی تعلق میگیرد.

که البته برقراری مستمری شرایطی نیز دارد:

حسب بند «و» ماده «۳» قانون تامین اجتماعی مستمری بازماندگان یکی از خدمات و حمایتهای سازمان تامین اجتماعی است.

که در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر به بازماندگان واجد شرایط وی، پرداخت خواهد گردید.

بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت:

  1. در صورت فوت بیمه شده بازنشسته
  2. در صورت فوت بیمه شده از کارافتاده کلی مستمری بگیر
  3. در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.
   1. چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه را قبل از فوت پرداخت کرده باشد.
   2. در صورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا بیست سال باشد.
  4. در مواردی که بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای فوت نماید.

بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:

 1. عیال دائم بیمه شده متوفی
 2. شوهر بیمه شده متوفی
  • مشروط بر اینکه:
   1. تحت تکفل زن بوده
   2. سن او از شصت سال متجاوز باشد و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی از کارافتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ننماید.
 3. فرزند ذکور متوفی
  • به موجب مفاد بند ۲ ماده ۸۱ قانون: در صورتی که سن آن کمتر از ۱۸سال تمام بوده و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی قادر به کار شناخته نشود، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را داشته. (لیکن به استناد مفاد بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده از تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده) حداکثر سن فرزند ذکور تا ۲۰ سالگی تغییر و پس از آن منحصراً در صورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی تعیین گردیده و یا اینکه معلول از کارافتاده نیازمند شناخته شود.)
 4. فرزند اناث متوفی (در صورتی که فاقد شغل و شوهر باشد.) (در این مورد باید به دفترخانه مراجعه نمایید و تعهدی تنظیم نمایید که چنانچه خلاف واقع بودن شما در خصوص نداشتن شغل و همسر مشخص گردد سازمان تامین اجتماعی بتواند مستمری شمارا قطع نماید.)
  • در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی هیات محترم وزیران مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۱۴، فرزند خوانده در حکم فرزند حقیقی بوده و از کلیه حقوق و مزایای قانونی بهره مند خواهد گردید.
 5. پدر و مادر متوفی
  • در صورتی که:
   1. تحت تکفل او بوده
   2. سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد (یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ننمایند.)

[لازم به ذکر است در صورت فوت مادر و پدر که هر دو بیمه پرداز سازمان بوده اند، فرزندان آنان می توانند با رعایت سایر شرایط از هر دو مستمری تواماً استفاده نمایند]

نحوه محاسبه میزان مستمری بازماندگان:

 • میزان مستمری بازماندگان عبارتست از ۱÷۳۰ (یک سی ام) مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، (مشروط بر این که این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد.)
  • منظور از مزد یا حقوق متوسط، جمع کل مزد یا حقوق بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده، ظرف ۷۲۰ روز قبل از فوت، تقسیم بر روزهای کاری، ضربدر ۳۰ است.
 • حداقل مستمری بازماندگان آن دسته از بیمه شدگان که فاقد شرایط مقرر در بند ۳ ماده ۸۰ قانون بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا بیست سال هستند با رعایت سایر ضوابط مقرر طبق فرمول زیر محاسبه می شود:
  (حداقل دستمزد سال فوت * سنوات پرداخت حق بیمه) ÷ ۳۰ = حداقل مستمری پرداختی
حمایت های قانونی سازمان تامین اجتماعی برای بازماندگان تنها منحصر به مستمری ماهیانه نیست.

از دیگر خدماتی که به بازماندگانِ بیمه شدگان و مستمری بگیرانِ متوفی ارایه می شود، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی
 2. دریافت بن (کالابرگ)
 3. کمک هزینه مسکن
 4. کمک هزینه همسران متکفل فرزند
 5. کمک هزینه اولاد
 6. عیدی

نحوه سهمیه بندی مستمری بازماندگان:

 1. سهم همسر متوفی
  • معادل ۵۰% کل مستمری استحقاقی (چنانچه بیمه شده ی مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری بین آنها به تساوی تقسیم خواهد شد.)
 2. سهم هر فرزند متوفی
  • معادل ۲۵% مستمری استحقاقی است (در صورتی که فرزندان، هم پدر و هم مادر خود را از دست داده باشند، سهم آنان دو برابر این میزان خواهد بود.)
 3. سهم هر یک از پدر و مادر متوفی
  1. معادل ۲۰% مستمری استحقاقی خواهد بود.

مدارک لازم برای برقراری مستمری بازماندگان

 1. گواهی فوت بیمه شده یا مستمری بگیر که از سوی سازمان ثبت احوال صادر شده باشد.
 2. اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و بازماندگان واجد شرایط
 3. اصل و تصویر عقد نامه همسر متوفی
 4. گواهی تحصیلی برای فرزندان پسر بالای ۱۸ سال
 5. صورتجلسه کمیسیون پزشکی در مورد از کار افتادگی فرزندان یا پدر و مادر و یا شوهر (در صورت لزوم)
 6. مدارک کفالت پدر و مادر
 7. فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان ((که نمونه فرم را میتوانید از زیر دانلود بفرمایید) و همچنین امضای متقاضی باید در دفترخانه گواهی گردد
 8. تأیید مراتب حادثه توسط واحد اجرایی طبق ضوابط و مقررات، در صورتیکه فوت بیمه شده در اثر حوادث ناشی از کار باشد.
 9. اصل و تصویر انحصار وراثت (ارائه این مدرک در ابتدای برقراری مستمری الزامی نمی باشد اما می بایست حداکثر تا ۹ ماه پس از تاریخ فوت ارائه گردد)

مستندات قانونی:

ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده

میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

 1. زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.
  • تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.
 2. دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
 3. فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن ۲۰ سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.
 4. حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.
  • تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.
ماده ۳ قانون تأمین اجتماعى:

تامین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می باشد:

 1. حوادث و بیمارى ها
 2. بارداری
 3. غرامت دستمزد
 4. ازکارافتادگی
 5. بازنشستگی
 6. مرگ
 7. مقرری بیمه بیکاری

تبصره ۱: مشمولین این قانون از کمک‌های ازدواج و عائله‌مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره ۲: ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.

ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعى:

بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت:

 1. در صورت فوت بیمه‌ شده بازنشسته
 2. در صورت فوت بیمه شده از کارافتاده کلی مستمری‌بگیر.
 3. در صورت فوت بیمه‌ شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود،حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین‌سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.
  • تبصره۱: بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل‌ از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده است، حسب مورد مشمول شرایط مقرردر این بند یا تبصره (۲) هستند.
  • تبصره۲: چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل (۲۰) سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت‌کرده باشد، بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد. درتعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی ملاک عمل قرار می‌گیرد.
  • تبصره۳: بیمه شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود و فاقد شرایط مقرر در این بند می‌باشد، چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از (۲۰) سال و بیشتر از (۱۰) سال باشد، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت‌حق بیمه، غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
   • در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد.
   • بیمه شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق‌بیمه او از ۱ سال تا ۱۰ سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق‌بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگرعادی در زمان فوت بطور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
  • تبصره۴: در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفه‌ای فوت‌نماید.
ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعى:

بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:

 1. عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.
  • تبصره: همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (۳%) کمک دولت به بیمه شدگان تأمین خواهد شد. آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 2. فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هجده سال‌ تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به‌علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.
 3. پدر و مادر متوفی در صورتی که:
  1. اولاً تحت تکفل او بوده‌
  2. ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال‌تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع‌ماده ۹۱ این قانون از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری‌از سازمان دریافت ندارند.
ماده ۸۲ قانون تأمین اجتماعى:

بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد:

 1. شوهر، مشروط بر اینکه:
  1. تحت تکفل زن بوده
  2. سن‌ او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده  ۹۱ این قانون از کارافتاده بوده و در هر حال مستمری‌از سازمان دریافت نکند.
 2. فرزندان، در صورت حائز بودن شرایط زیر:
  1. پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.
  2. سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری‌یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این‌قانون قادر به کار نباشند.
 3. پدر و مادر، در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوزکرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده‌۹۱ این قانون از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.
ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعى:

سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه‌شده متوفی‌بشرح زیر می‌باشد:

 1. میزان مستمری همسر بیمه‌شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری‌ استحقاقی بیمه‌ شده است و در صورتی که بیمه‌ شده مرد دارای‌ چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهدشد.
 2. میزان مستمری هر فرزند بیمه‌ شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه‌ شده می‌باشد و در صورتی که پدرو مادر را از دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکورخواهد بود.
 3. میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه‌شده متوفی معادل‌ بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده می‌باشد.

مجموع مستمری‌بازماندگان بیمه‌شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی‌متوفی تجاوز نماید هر گاه مجموع مستمری از این میزان تجاوزکند سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری‌ بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه‌ به تقسیم‌بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه‌ شده از صد در صد مستمری بازماندگان‌ متوفی استفاده خواهند کرد.

 •  تبصره‌: منظور از مستمری استحقاقی بیمه‌شده متوفی مستمری‌ِ حین فوت او می‌باشد. در مورد بیمه‌شدگانی که در اثر هر نوع‌حادثه یا بیماری فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است ازمستمری که برای بیمه‌شده از کارافتاده کلی حسب مورد برقرارمی‌شود.
ماده ۸۴ قانون تأمین اجتماعى:

هرگاه بیمه‌شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.

نمونه سند رسمی تعهد نداشتن شغل و همسر در خصوص دریاف حقوق و مستمری پدر یا شوهر:

اينجانب ………………….. اعلام مي دارم در صورتيكه خلاف واقع بودن ادعاهاي اينجانب مبني بر نداشتن شغل و همسر، دريافت نكردن حقوق شاغلي بازنشستگي يا مستمري، نداشتن سوابق بيمه اي، عدم تمكين مالي، داشتن يا نداشتن سابقه اقامت يا خروج از كشور و قرار نداشتن تحت پوشش كميته امداد يا بهزيستي، اثبات شود، و يا در آينده اين شرايط ايجاد گردد و تغيير شرايط را به موقع به سازمان بازنشستگي اعلام ننمايم، سازمان مذكور مي تواند ضمن قطع حقوق مستمري، كليه حقوق و مزاياي پرداختي من غير حق بابت حقوق مستمري را به هر نحو مقتضي از جمله توقيف اموال منقول و غير منقول اينجانب به ميزان بدهي و خسارت وارده به صندوق بازنشستگي ……….. اخذ نمايد.

برای مشاهده و خرید و دانلود متن کامل روی عکس زیر کلیک کنید.

هزینه تنظیم این سند در دفترخانه

هزینه تنظیم در دفترخانه اسناد رسمی

128,000 تومان

به ازاء هر نفر اضافه تر از دو نفر و یا هر برگه اضافه تر از یک برگه 10,900 تومان به مبلغ فوق اضافه می گردد.

لیست مامل دفاتر اسناد رسمی

لیست کامل محضر خانه ها به همراه تلفن و آدرس و…

 

 

در خصوص این مطلب، سوالات خود را فقط زیر این پست در قسمت دیدگاه ها بنویسید.
خیلی زود جواب شما در پاسخ به دیدگاهتان داده خواهد شد.

برچسب ها

اشتراک گذاری این پست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

Solve : *
6 + 29 =


سیر تا پیاز سیستم ثبت آنی
کلیشه جامع نمونه اسناد
انواع کامپیوتر و تجهیزات دفترخانه
دانلود مستقیم اپلیکیشن اندروید محضرچی
لیست کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور
تبلیغات دفترخانه ای
Search
Generic filters
فهرست