خرید محضر

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. خرید محضر
خرید و فروش امتیاز دفترخانه اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی

خرید و فروش امتیاز سردفتری (ماده ۶۹) + امتیاز دفتریاری اول و دوم دفترخانه

folder_openخدمات
commentبدون دیدگاه
خرید و فروش امتیاز سردفتری و دفتریاری دفترخانه اسناد رسمی خرید و یا فروش امتیاز سردفتری و یا دفتریاری اول و دوم دفترخانه اسناد رسمی هیچ زمان به این شفافی در دسترس نبوده.   امتیاز سردفتری بسیاری از سردفتران به…
فهرست