سند اجاره نامه

مزایای تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی مستند قانونی بر اساس مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، قانونگذار طرفین عقد اجاره را مکلف کرده است که انتقال منافع با سند رسمی صورت پذیرد. حمایت دولت سند…
فهرست