دستورالعمل نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط دفاتر اسناد رسمی

نظر به اینکه به موجب تفاهم نامه فی مابین کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن فراخوان مرحله چهارم سازمان امور مالیاتی کشور، دفاتر اسناد رسمی از مورخه ۱۳۸۹/۷/۱ مکلف به اخذ مالیات بر ارزش افزوده به میزان سه درصد (۳٪) مبلغ کل حق التحریر گردیده اند، لذا به منظور تبیین نحوه اجراء به صورت یکنواخت اعلام می دارد:

 1. کلیه دفاتر اسناد رسمی اعم از آنهائی که به عنوان دریافت کننده مالیات بر ارزش افزوده موفق به ثبت نام شده اند یا خیر، از مورخه ۱۳۸۹/۷/۱ ملزم به دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض از پرداخت کنندگان حق التحریر به میزان سه درصد (۳٪) حق التحریر می باشند.
  • تذکر: سران دفاتر اسناد رسمی می توانند با مراجعه به سایت www.vat.ir ابتداء به صورت شخص حقیقی پیش ثبت نام را انجام داده و پس از دریافت بسته از سوی ادارات مالیاتی، مبادرت به ثبت نام نهائی نمایند.
 2. دفاتری که جهت دریافت وجوه از سامانه پرداخت الکترونیکی (POS) استفاده می نمایند:
  • پس از چاپ رسید دستگاه (POS) روی برگه A4 کل مبلغ حق التحریر و میزان سه درصد (۳٪) مالیات بر ارزش افزوده را به تفکیک و به صورت دست نویس در برگه مذکور درج نموده و جهت استفاده بعدی در بایگانی مربوطه نگهداری نمایند.
 3. دفاتری که جهت دریافت وجوه از سامانه پرداخت الکترونیکی (POS) استفاده نمی نمایند:
  • ذیل قبوض حق التحریر، مبلغ سه درصد (۳٪) مالیات بر ارزش افزوده را به صورت دست نویس درج و جهت استفاده بعدی در بایگانی مربوطه نگهداری نمایند.
 4. در اجرای بند ۴ تفاهم نامه، ستون در آمد متفرقه در دفتر گردش تمبر دفاتر اسناد رسمی، جهت درج مبلغ وصولی مالیات بر ارزش افزوده استفاده گردد.
  • تذکر: مدت اجرای مندرجات بندهای (۲) و (۳) و (۴) این دستورالعمل با رعایت مفاد بندهای (۴) و (۶) و (۹) تفاهم نامه خواهد بود.

اطلاعات بعدی متعاقبا جهت همکاران ارسال می گردد.

شماره خبر ۱۳۶۷۸ مطالعات ۲۰۸ انتشار ۱۳۸۹/۶/۳۱ کانون سردفتران و دفتریاران

(محضرچی: البته در حال حاضر [بهار ۱۴۰۰] روش دریافت و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده توسط دستگاه پوز آپ مستقر در دفترخانه و توسط سامانه ثبت الکترونیک اسناد محاسبه می گردد که به زودی قرار بر این است که مانند ۱۰ درصد کانون که از مهر ۱۳۹۹ به صورت برخط از حساب سردفتر برداشت شد، مالیات بر ارزش افزوده هم به صورت برخط (آنلاین) محاسبه و برداشت شود)

 

تفاهم نامه موضوع چگونگی ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی موضوع فراخوان مرحله چهارم منعقده في مابین کانون سردفتران و دفتریاران با سازمان امور مالیاتی کشور

جلسه شماره ۳ مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۸۹

 1. مالیات، حق الثبت، بهای اوراق و وجوه عمومی، دریافتی دفاتر اسناد رسمی به موجب مقررات قانونی که به حسابهای خزانه واریز می گردد، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.
 2. وجوهی که دفاتر اسناد رسمی جهت ارائه خدمات برای غیر (حق التحریر) دریافت می نمایند مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی مکلفند مالیات و عوارض ارزش افزوده را از مأخذ مذکور از خریداران خدمات دریافت و ضمن رعایت مقررات ماده (۲۱۰) این قانون در مهلت مقرر به حسابهائی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند.
 3. دفاتر اسناد رسمی که اظهارنامه الکترونیکی، دارای امضاء الکترونیکی (دیجیتال) تسلیم نمایند نیازی به تسلیم اظهارنامه از طریق پست یا دستی نخواهند داشت.
 4. دفاتر اسناد رسمی که از دفاتر درآمد و هزینه موضوع بند (ب) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم استفاده می نمایند تا طراحی دفاتر جدید می توانند مالیات و عوارض ارزش افزوده را ذیل خرید و فروش و جمع آن را در انتهای صفحه درج نمایند.
  • در صورت عدم استفاده از دفاتر مذکور، دفاتر گردش تمبر که درآمدهای دفاتر اسناد رسمی در آن درج می گردد، برای دو دوره اول اجرای قانون ( پائیز و زمستان سال ۱۳۸۹) قابل پذیرش خواهد بود.
 5. دفاتر اسناد رسمی مجاز به استفاده از هر یک از دو نوع صورتحساب فروش (حسب مورد) موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به تقاضای خریداران خدمات خواهند بود. در غیر این صورت رسیدهای پرداخت حقوق قانونی توسط سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه که درآمدهای دفاتر اسناد رسمی در آن درج شده است با لحاظ مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان صورتحساب در دو دوره اول اجرای قانون ( پائیز و زمستان سال ۱۳۸۹) قابل پذیرش خواهد بود.
 6. رسید های مذکور و دفاتر گردش تمبر در دو دوره اول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (پائیز و زمستان ۱۳۸۹) مبنای امر رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده توسط ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود و در خصوص هرگونه تغییر برای مراحل بعدی هماهنگی کانون به عمل خواهد آمد.
 7. با توجه به تأمین بسته های آموزشی توسط ادارات کل امور مالیاتی، کانون بسته های آموزشی را در اختیار اعضاء قرار خواهد داد.
 8. آموزش دفاتر اسناد رسمی متقاضی آموزش، توسط ادارات کل امور مالیاتی با همکاری کانون استمرار خواهد یافت.
 9. سازمان امور مالیاتی کشور هماهنگی لازم با بانک ملی و شرکت سداد در خصوص درج مالیات و عوارض ارزش افزوده در رسیدهای پرداخت حقوق دولتی به عمل خواهد آورد تا به عنوان صورتحساب در رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده مد نظر قرار گیرد.
 10. کانون علاوه بر اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اطلاع رسانی به اعضاء جهت ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳۸۹/۷/۱ اقدام خواهد نمود.

 

 • محمد قاسم پناهی: معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
 • سید مجتبی احمدی: مدیر کل دفتر نظارت بر امور اجرائی مالیات بر ارزش افزوده
 • اکبر برجعلی لو: معاون دفتر نظارت بر امور اجرائی مالیات بر ارزش افزوده
 • مسلم آقاصفری: رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
 • سید مرتضی دری: مشاور مالیاتی هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
 • بهروز میرزائی: مشاور کانون سردفتران و دفتریاران.

 

ماده (۲۱۰) قانون مالیاتهای مستقیم:

هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرائی به او ابلاغ می کند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

بند (ب) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم

صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند، نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.


 

ردیف ۲۱۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی

مجموعه کامل بخشنامه های ثبتی


برای مشاهده و دانلود کل مجموعه بخشنامه های ثبتی روی دکمه زیر بزنید!

در خصوص این مطلب، سوالات خود را فقط زیر این پست در قسمت دیدگاه ها بنویسید.
خیلی زود جواب شما در پاسخ به دیدگاهتان از طریق پیامک داده خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

instagram
سیر تا پیاز سیستم ثبت آنی
کلیشه جامع نمونه اسناد
مجموعه بخشنامه های ثبتی
دانلود مستقیم اپلیکیشن اندروید محضرچی
انواع کامپیوتر و تجهیزات دفترخانه
Search
Generic filters
فهرست