آراء وحدت رویه شورای‌عالی ثبت

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت به آرایی گفته می‌شود که توسط شورای عالی ثبت صادر می‌شوند و برای همه دفاتر اسناد رسمی و هیئت‌های نظارت استان‌ها الزامی هستند.
این آراء به منظور ایجاد هماهنگی، اتحاد و انسجام در احکام ثبتی و رفع تناقض و تعارض میان آراء هیئت‌های نظارت صادر می‌شوند.
شورای عالی ثبت مرجع تجدیدنظر خواهی از آراء قابل اعتراض هیئت‌های نظارت است.
علاوه بر این شورای عالی ثبت در مقام رفع تناقض و تعارض میان آراء صادره از سوی هیئت‌های نظارت اقدام به صدور رای وحدت رویه می کند.

برای دسترسی به آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت، علاوه بر وبسایت محضرچی شما می‌توانید از وبسایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، که شامل نسخة چاپي آخرین آراء وحدت رويه شورای عالي ثبت است نیز دیدن فرمایید.

keyboard_arrow_up