آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور گفته می‌شود که برای تمام شعب دیوان و سایر مراجع قضایی مربوط در موارد مشابه الزامی است.
این آراء نشان‌دهنده رویه قضایی در خصوص مسائل حقوقی و کیفری مختلف هستند.
آرا وحدت رویه به منظور ایجاد هماهنگی، اتحاد و انسجام در احکام قضایی صادر می‌شوند.
آرا وحدت رویه معمولا در مواردی که بین شعب دیوان یا بین شعب دیوان و هیأت عمومی نظر متفاوت یا مغایر وجود دارد، صادر می‌شوند.

keyboard_arrow_up