بیع

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

عقد بیع از عقود معین، در قانون مدنی است که به معنای خرید و فروش می باشد.
در قانون مدنی، بیع، تملیک عین به عوض معلوم، تعریف شده است.
این قرارداد، با ایجاب و قبول فروشنده و مشتری منعقد می شود که به مجرد وقوع آن، مشتری، مالک مبیع و فروشنده، مالک ثمن می گردد.

سند رسمی بیع یک سند حقوقی است که در آن فروشنده (بایع) و خریدار (مشتری) اعلام می‌کنند که معامله بین آن‌ها صورت گرفته و مالکیت مال (مبیع) به نام خریدار منتقل شده است.
این سند شامل مشخصات طرفین قرارداد، مشخصات مال مورد بیع، قیمت معامله (ثمن)، شرایط و تعهدات طرفین و سایر موارد مورد توافق است.

برای تنظیم سند رسمی بیع، شما باید با رعایت شرایط قانونی و فرم های استاندارد، به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی مراجعه کنید و با پرداخت هزینه های مقرر، سند رسمی بیع خود را دریافت کنید.

keyboard_arrow_up