اجاره نامه

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

اجاره نامه یک سند حقوقی است که در آن موجر و مستاجر شرایط و مدت اجاره یک ملک را توافق می‌کنند.
این سند می‌تواند به صورت رسمی یا غیر رسمی باشد.
اجاره نامه رسمی آن است که در دفترخانه های اسناد رسمی توسط سردفتران تنظیم شود و اثر ادله قانونی داشته باشد.
اجاره نامه غیر رسمی آن است که توسط خود طرفین قرارداد نوشته شود و اثر ادله قانونی نداشته باشد.

در ماده 466 قانون مدنی اجاره به این ترتیب تعریف شده است :
“اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود…”.
یعنی بر اساس قرارداد اجاره یک طرف قرارداد در ازاء اینکه مالی را برای استفاده به دیگری می دهد اجرت دریافت می کند.

سند رسمی اجاره نامه شامل مشخصات طرفین قرارداد، مشخصات ملک مورد اجاره، مدت اجاره، اجاره بها، شرایط و تعهدات طرفین و سایر موارد مورد توافق است.
برای تنظیم سند رسمی اجاره نامه، شما باید با رعایت شرایط قانونی و فرم های استاندارد، به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی مراجعه کنید و با پرداخت هزینه های مقرر، سند رسمی اجاره نامه خود را دریافت کنید.

keyboard_arrow_up