نظریات مشورتی

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریات مشورتی ماهانه اداره کل حقوقی قوه قضائیه که به نوعی با دفاتر اسناد رسمی مرتبط هستند.

اداره استعلامات و امور كميسيون‌های اداره کل حقوقی قوه قضائیه با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی به قضات و مراجع رسمی مشاوره می دهد.

مشاوره‌های این اداره کل از طریق مستشاران و معاونین این اداره کل انجام و پس از اعمال نظر مدیر کل به عنوان نظریه مشورتی به مرجع استعلام کننده منعکس می شود.

در مواردی که موضوع نیاز به بررسی بیشتری داشته باشد مراتب به کمیسیون‌های یازده گانه ارجاع می‌شود.

دفاع از دعاوی مطروحه در محاکم علیه قوه قضائیه و تنقیح و بررسی آراء محاکم با هدف به روز کردن قوانین و آشکار سازی نقایص قوانین از وظایف این اداره است.

تدوين مجموعه های قوانین تنقیح شده حقوقی و کیفری و نظریات اداره حقوقی در سال‌های گذشته حاصل تلاش همکاران این اداره است.

این نظریات شامل همه موارد نیست و فقط آنهایی که به نظر ما به امور دفترخانه اسناد رسمی مربوط هستند را شامل می شود تا دسترسی را برای علاقه مندان به این حوزه راحت‌تر کند.
نظریات مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران
نظریه‌های مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران،

همانگونه که از نام آن مستفاد می‌گردد صرفاً مشتمل بر نظریات مشورتی اعضای محترم کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران می باشد.

و به منظور ارتقای سطح علمی و دانش حقوقی علاقه‌مندان درج می‌شود.

لذا از حیث اجرا جنبه الزام آور نداشته و مسقط یا موجد الزامات قانونی برای سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور نمی‌باشد.

keyboard_arrow_up