واگذاری امتیاز سردفتری دفاتر اسناد رسمی (ماده 69)

خرید و فروش امتیاز دفترخانه اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی

خرید و فروش امتیاز سردفتری دفترخانه اسناد رسمی

واگذاری امتیاز سردفتری دفترخانه اسناد رسمی هیچ زمان به این شفافی در دسترس نبوده.

بسیاری از سردفتران به عنوان حسن ختام و به نوعی پاداش بازنشستگی، در پایان خدمت خودشان با استناد به ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی اقدام به فروش امتیاز دفترخانه می کنند.

مطابق ماده 10 و 11 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتران که دارای 30 سال سابقه خدمت هستند و یا 65 سال تمام سن دارند، بازنشسته خواهند شد.

علاقه مندانی هم که طبق ماده 6 و 9 قانون دفاتر اسناد رسمی واجد شرایط  هستند می توانند آن امتیاز را خریداری کنند و به عنوان جانشین سردفتر خدمت کنند.

از اردیبهشت 1401 و با تصویب “قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار” خرید امتیاز سردفتری منوط است به قبولیِ خریدارِ این امتیاز در آزمون سردفتری که هرساله برگزار میگردد.

بررسی روند انتقال امتیاز سردفتری اسناد رسمی، موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی

ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی اشعار می­دارد:

“سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان‌ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند.

مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید‌معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید.

ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌توانند ‌مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند.

‌در صورتی که سردفتر یا وراث او در مهلت های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.”

شخص واجد صلاحیت از نظر این قانون چه کسی است؟

مطابق ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی، “اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:

 • اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
 • کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
 • سایر لیسانسیه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.
 • اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد باشند.
 • دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶‌ باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری.
 • دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.
 • دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند…”

در ماده 9 این قانون سن شخص واجد صلاحت را تعیین نموده است:

“سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از 24 سال و بیشتر از 50 سال و سن دفتریاران نباید کمتر از 20 سال و بیشتر از‌ 50 سال باشد.”

ماده 12 هم اشخاصی که نمی توان به سمت سردفتری و یا دفتریاری انتخاب یا ابقا نمود را مشخص کرده:

“اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء کرد:

 • اتباع بیگانه.
 • کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند.
 • محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضایی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور‌در مدت انفصال یا تعلیق.
 • محکومین به جنایات عمدی و محکومین به ارتکاب جنحه‌های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه‌هایی که مطابق قانون مستلزم‌محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایات عمدی‌تحت محاکمه هستند.
 • اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.”

و اما در ماده 15 این قانون مشاغلی که مانع سردفتر شدن اشخاص است به طور دقیق مشخص گردیده:

“مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است:

 • قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها.
 • اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.
 • عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
 • مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (‌به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً‌جنبه علمی داشته باشد).‌
 • تبصره ۱ – تدریس در دانشکده‌ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود.‌
 • تبصره ۲ – سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و‌در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می‌شود اداره خواهد شد. مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا‌خدمت در سمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب می‌شود.

ترتیب انجام کار

وظایف سردفتر یا ورثه حین الفوت وی برای انتقال امتیاز

معرفی شخص واجد صلاحیت مطابق مواد فوق الذکر، طی معرفی نامه ای به کانون سردفتران و سازمان ثبت.
درخواست و دریافت مفاصا حساب بیمه، موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی.
(‌ماده 37 قانون تامین اجتماعی: هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه­های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح‌حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی‌معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نماید…)
دریافت مفاصا حساب های مالیاتی از سازمان امور مالیاتی، (از جمله: مالیات مشاغل سردفتر، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات حقوق کارمندان و…)
درخواست از سازمان ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران برای مراجعه به دفترخانه و بازرسی اسناد ثبت شده.
که شامل بررسی اسناد درخصوص وصول حقوق دولتی مانند حق الثبت و… هم میگردد.
تسویه حساب با کارمندان و دفتریار اول.

وظایف شخص واجد صلاحیت برای دریافت امتیاز

مراجعه به کانون سردفتران و پس از تایید کانون، مراجعه به سازمان ثبت و تحویل معرفی نامه و معرفی خود برای جانشینی سردفتری دفترخانه مذکور
تکمیل مدارک و تحویل آن به کانون سردفتران و سازمان ثبت جهت تشکیل پرونده
ازجمله مدارک مورد نیاز:
مدارک شناسایی
مدرک تحصیلی و تاییدیه آن
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی پزشکی قانونی
تاییدیه کارت پایان خدمت یا معافیت (ویژه آقایان)
و…
شرکت در کلاسهای کانون سردفتران و دفتریاران ویژه ماده 69
تعیین زمان اختبار و آمادگی برای آن و در صورت تشخیص سازمان ثبت یا کانون سردفتران، طی دوره کارآموزی در دفترخانه ای دیگر به مدت مشخص. (معمولا بین 3 تا 6 ماه)
دادن تعهدات و تضمینات لازم موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی آن.
ماده 16 قانون دفاتر اسناد رسمی: سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند (‌متن سوگند و ترتیب اجرای آن به موجب آیین‌نامه خواهد بود).
ماده 17 قانون دفاتر اسناد رسمی: سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن معتبر بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرائط و نحوه استفاده از آن به‌موجب آیین‌نامه خواهد بود.

توافقات طرفین

توجه به نکات زیر قبل از هر کاری برای طرفین ضروری است:

تکلیف دفتریار دفترخانه ای که قصد واگذاری امتیاز سردفتری را دارد باید مشخص گردد.
چراکه خریدار امتیاز (سردفتر جدید)، حق برکناری دفتریار را ندارد.
قبل از هر اقدامی سردفتر باید مطمعن شود که واجد شرایط واگذاری امتیاز دفتر است.
ازجمله مهمترین آنها، داشتن شرایط بازنشستگی است. (که یا با رسیدن به سن 65 سال محقق می شود و یا 30 سال خدمت، که البته مطابق آیین نامه جدید در صورت داشتن سابقه بیمه سایر بیمه گذاران مانند تامین اجتماعی، با 25 سال خدمت هم امکان بازنشستگی فراهم است.)
و یا اگر سردفتر فوت شده است، ورثه فقط 6 ماه فرصت دارند جانشین واجد شرایط را معرفی کنند.
خریدار امتیاز هم باید از واجد شرایط بودن خود مطلع شود که در بالا به طور دقیق به آن اشاره شد.
درصورتی که هر یک از طرفین به هر علتی واجد شرایط نباشد، مسئولیت عدم اجرای قرارداد با او خواهد بود.

نکته: با توجه به تجربه ما و مشکلاتی که در این مدت شاهد آن بودیم، پیشنهاد میکنیم حتماً برای فروش و یا خرید امتیاز با کارشناسان ما پیشروی کنید. تا شاهد از دست رفتن مال و زمان خود نباشید. برای شروع فرم مربوطه را که در بالا قرار دارد تکمیل و برای ما ارسال کنید.

در زیر به بررسی قوانین و بخشنامه ها و آیین نامه های مربوطه می پردازیم:

نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمی (بخشنامه شماره 34/39302 مورخ 1387/08/17 اداره کل امور اسناد و سردفتران)
کد 600 مجموعه بخشنامه های ثبتی: دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران رسمی (مصوب معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت):

الف: سردفتران اسناد رسمی که حداقل ۵ سال به شغل سردفتری اشتغال داشته باشند، می توانند درخواست انتقال به محل دیگری را بنمایند. این مدت برای درخواست انتقال به تهران ۱۰ سال و از شهرستانهای حومه تهران به شهر تهران ۵ سال خواهد بود. نقل و انتقال سردفتران با توجه به نیازهای هر استان و موافقت مدیر کل استان مربوطه فقط برای یك بار صورت می گیرد:
انتقال سردفتران اسناد رسمی از استانی به استان دیگر و نیز از محلی به محل دیگر، هم تراز یا پائین تر، بدون رعایت مدت مقرر در بند (الف) خواهد بود، این حکم در مورد انتقال سردفتر به نقاط محروم و بد آب و هوا نیز جاری است؛ همچنین جابجائی دو سردفتر در صورت موافقت ادارات کل مربوطه.
هر سال خدمت در مناطق محروم و بد آب و هوا دو برابر محاسبه خواهد شد.
مدت اشتغال لازم برای اقربای درجه يك خانواده شهداء و کسانی که بنا به گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سرپرستی خانواده شهداء را به عهده دارند (به منظور تبعیت از محل سکونت خانواده شهید) آزادگان و ایثارگان دو برابر محاسبه خواهد شد. برای جانبازان هر ۲۵٪ جانبازی یك سال محاسبه می شود.
سردفترانی که محکومیت درجه ۳ به بالا دارند برای هر سال محکومیت ۲ سال به مدت های مقرر در بند (الف) اضافه خواهد شد
ب: محلی که استعداد پذیرش يك دفترخانه به طور دائم را نداشته باشد و امر معاش سردفتر به لحاظ کمبود مراجعین ممکن نباشد با پیشنهاد اداره ثبت محل و موافقت اداره کل ثبت استان ابلاغ سردفتری سیار برای نزدیکترین سردفتر به محل مورد نیاز صادر خواهد شد.
ج: محلی که قبلا ظرفیت چند دفترخانه را داشته و بعداً نیاز محل تقلیل یافته بنا به درخواست سردفتر و پیشنهاد ثبت محل و موافقت اداره کل ثبت استان، سردفتر مزبور به محل دیگری که نیاز مبرم به تأسیس دفترخانه داشته باشد، منتقل خواهد شد.
د: در مواردی که حسب گواهی هیأت مقرر در ماده ۵ آئین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳ اقامت سردفتر و یا افراد تحت تکفل او در محل ممکن نباشد، به پیشنهاد اداره کل ثبت استان و موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك کشور به محل مناسبی که توصیه شده، منتقل خواهد شد.
ه: سردفتران و دفتریارانی که در مقطع کارشناسی ارشد یا بالاتر پذیرفته شده اند و برای ادامه تحصیل لازم باشد در محل دیگری غیر از محل اشتغال ادامه تحصیل دهند، می توانند برای ادامه تحصیل در محل جدید درخواست انتقال نمایند.
و: درخواست های انتقال سردفترانی که از طریق اداره کل ثبت استان ها ارسال می شود به وسیله هيأت مسئول نقل و انتقال مورد رسیدگی قرار می گیرد.هیأت مزبور مرکب است از:
معاون سازمان ثبت اسناد و املاك (قسمت امور اسناد ).
مدیر کل امور اسناد و سردفتران.
بك سردفتر به پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران و تأیید رئیس سازمان.
ز: هیأت سالی دو بار در اردیبهشت ماه و آبان ماه تشکیل می شود و با رعایت مقررات این دستورالعمل و با توجه به اولویت ها و نیازهای هر محل به درخواست ها رسیدگی و اعلام نظر می کند و اتخاذ تصمیم نهایی با توجه به نظریه هیأت با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

کد 725 مجموعه بخشنامه های ثبتی (فقط (۲) بار حق شرکت در آزمون کتبی برای جانشین معرفی شده سردفتر بازنشسته یا متوفی)

کد ۷۲۵ – به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمائید که طبق تصمیم متخذه در سازمان ثبت، آن عده از سران دفاتر اسناد رسمی و یا وراث حين الفوت سردفتر شاغل که در اجرای ماده (۶۹) قانون دفاتر اسناد رسمی… اقدام به معرفی فرد واجد شرایط به عنوان جانشین به سازمان ثبت اسناد و املاک معرفی می نمایند، شخص معرفی شده فقط حداکثر تا (۲) مرحله می تواند در آزمون کتبی موضوع ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی… شرکت نماید.در صورت عدم موفقیت (عدم احراز نمره حد نصاب قبولی) حق شرکت مجدد در آزمون مربوطه را نخواهد داشت.اداره ثبت اسناد محل دفتر خانه و سران دفاتر مذکور موظفند مراتب را در زمان پیشنهاد جانشین، به شخص معرفی شونده اعلام نمایند.دفترخانه نیز در معرفی جانشین واجد شرایط نهایت دقت را داشته باشد. نامه شماره ۳۴ / ۲۶۴۱۶ مورخ ۱۳۸۴/ ۹ / ۲۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران به کانون سردفتران و دفتریاران.

بعد از خرید دفترخانه، چقدر زمان می برد که من سردفتر شوم؟

با توجه به تعدد سوالات در خصوص اینکه چقدر زمان می برد تا شخص جدید سردفتر دفترخانه شود.

به اطلاع می رساند که مطابق کد 802 مجموعه بخشنامه های ثبتی، صدور حکم بازنشستگی سردفتر موکول به ارائه مفاصاها است.

که با توجه به تعداد اسناد بایگانی سردفتر قبلی و اینکه همه اسناد باید توسط بازرسین بررسی شوند این روند ممکن است از حدود 3 ماه تا یک سال زمان بر باشد.

کد ۸۰۲ – اغلب مشاهده می شود سردفترانی که در شرایط بازنشستگی هستند ضمن درخواست بازنشستگی اشخاصی را به جانشینی معرفی می نمایند. از آنجا که انتصاب شخص معرفی شده موکول است به صدور حکم بازنشستگی سردفتر شاغل و این امر قبل از ارائه مفاصاها میسور نمی باشد، بنابراین دستور فرمائید در آینده نسبت به این قبیل سردفتران به محض ارائه درخواست بدواً به دوران تصدی آنها از لحاظ حق الثبت و درصدهای مکسوره از حق التحریر و مالیات تکلیفی تا آخرین سند تنظیمی رسیدگی و نتیجه را همراه با اظهارنظر صریح به انضمام درخواست بازنشستگی به این اداره کل ارسال تا اقدام قانونی به عمل آید. بخشنامه شماره ۳۴ / ۱۳۹۹۶ مورخ ۱۳۷۸/ ۴ /۱۲ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت

مقررات مربوط به بازنشستگی در آیین نامه
(آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1400/01/10)

ماده۸۰‏‏‏ ـ سردفتر و یا دفتریار مکلف است حداقل شش­ ماه قبل از فرارسیدن موعد بازنشستگی الزامی، مراتب را کتباً جهت انجام مقدمات لازم به سازمان و کانون مرکز اعلام نماید.

تبصره‌ـ سازمان جهت اعلام بدهی­ های مسلم ناشی از شغل سردفتران و دفتریاران، مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت محل ابلاغ می‌نماید.

ماده ۸۱ ـ سازمان ظرف مدت یک ‌ماه پس از ابلاغ حکم بازنشستگی یا ازکارافتادگی سردفتر یا دفتریار یا خاتمه­ خدمت آن‌ها به علت استعفا یا صدور حکم قطعی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت، مراتب را به کانون مرکز اعلام می‌نماید.

تبصره‌ ـ کانون مرکز مکلف است با توجه به مدت اشتغال اعلام شده از طرف سازمان نسبت به برقراری حقوق بازنشستگی یا مستمری سردفتر یا دفتریار اقدام نماید.

ماده ۸۲‏‏‏ ـ سردفتر یا دفتریاری که به سن قانونی بازنشستگی می­رسد الزاماً بازنشسته می‌شود و تحت تعقیب کیفری، انتظامی و یا تحمل مجازات یا در حال تعلیق و یا انفصال موقت بودن سردفتر و دفتریار نیز مانع صدور حکم بازنشستگی نیست.

ماده ۸۳ ‏‏‏ـ پس از ابلاغ حکم بازنشستگی، ازکارافتادگی یا خاتمه خدمت به علت استعفای سردفتر یا دفتریار، حسب مورد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی، مستمری و سایر امتیازات مندرج در آیین‌نامه می‌شود.

تبصره‌ ـ برقراری حقوق بازنشستگی، مستمری و وظیفه سردفتر یا دفتریار منوط به پرداخت کامل ده ‌درصد موضوع ماده­ ی (۷۵) آیین‌نامه و سایر بدهی‌های وی به کانون مرکز است.

ماده ۸۵‏‏ ـ سردفتران یا دفتریارانی که علاوه بر بیست و پنج سال سابقه­ ی اشتغال در مشاغل سردفتری یا دفتریاری سابقه­ ی پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به سایر صندوق­ های بازنشستگی را دارند و با احتساب آن سابقه، مدت اشتغال آن‌ها به سی سال تمام می‌رسد؛ در اجرای ماده­ ی (۱۰) قانون می­ توانند بازنشسته شوند، لیکن حقوق بازنشستگی ایشان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به صندوق کانون محاسبه و پرداخت می‌شود.

تبصره۱ـ حق بیمه و بازنشستگی پرداختی به صندوق یا صندوق‌های بازنشستگی دیگر قابل انتقال به صندوق کانون نیست.

تبصره۲ـ کلیه سردفتران و دفتریاران مشمول استفاده از مزایای مقرر در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می­ باشند.

ماده ۸۶‏‏ ـ در صورتی که توسط کمیسیون متشکل از نمایندگان سازمان، کانون مرکز و سازمان پزشکی قانونی، ازکارافتادگی دائم سردفتر یا دفتریار احراز شود تا کمتر از ده سال معادل ده سال و بیش از ده سال به نسبت سنوات مشمول دریافت مستمری می‌شوند.

ماده ۸۷‏‏ ـ حقوق بازنشستگی سردفتران و دفتریارانی که برابر قانون و آیین‌نامه بازنشسته می ­شوند، به نسبت سنوات اشتغال و حداکثر سی سال، محاسبه و پرداخت می‌شود.

تبصره۱ـ مبنای حقوق بازنشستگی، همه­ ساله با لحاظ مقتضیات، از جمله موجودی حساب بیمه و هزینه­ های زندگی، نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌ها بنا به پیشنهاد کانون و تصویب رییس سازمان تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ حقوق بازنشستگی دفتریاران، معادل هشتاد درصد حقوق سردفتران مطابق آیین‌نامه تعیین می‌شود.

تبصره۳ـ در صورت فوت سردفتر یا دفتریار شاغلی که کمتر از ده­ سال سابقه اشتغال دارد، افراد تحت تکفل وی به نسبت سنوات ده­ ساله، از حق دریافت مستمری و استفاده از سی درصد سهم بیمه درمانی و هزینه­ های درمانی برخوردار می‌شوند؛ و چنانچه بیش از ده سال سابقه اشتغال داشته باشد، افراد تحت تکفل نسبت به سنوات اشتغال مشمول دریافت مستمری و استفاده از بیمه خدمات درمانی خواهند بود.

ماده ۸۹‏‏‏ ـ سردفتران و دفتریاران اول با آخرین سمتی که شاغل باشند مطابق مقررات آیین‌نامه بازنشسته خواهند شد، لیکن چنانچه سردفتر سابقه دفتریاری داشته باشد در صورتی از مزایای سردفتر بازنشسته بهره‌مند می‌شود که حداقل ۵ سال در سمت سردفتری اشتغال داشته باشد. درهرحال، سابقه خدمت دفتریاری اول سردفتر، به‌عنوان سنوات خدمت وی محاسبه می‌گردد.

ما برای خرید یا فروش امتیاز دفترخانه چه میکنیم؟

ما فرم هایی را برای متقاضیان خرید و یا فروش امتیاز سردفتری کلیه دفترخانه های اسناد رسمی سراسر کشور تهیه کرده ایم.

هر سردفتر محترمی که قصد فروش داشته باشد می تواند فرم مربوط به فروش را پر کند و ما آن را با اطلاعاتی که متقاضیان خرید برای ما در فرم خرید، ارسال کرده اند مطابق داده و اقدام به هماهنگی برای انجام معامله می کنیم.

برای شروع یکی از فرم های زیر را تکمیل و ارسال کنید.

در انتخاب فرم درست دقت کنید

خرید امتیاز سردفتری

با توجه به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب اردیبهشت 1401 خرید امتیاز سردفتری فقط برای قبول شدگان آزمون کتبی امکان پذیر است.

لذا اگر از پذیرفته شدگان آزمون مذکور هستید برای مشاهده توضیحات و خرید امتیاز سردفتری روی لینک زیر بزنید.

برای دوستانتان بفرستید:
در خصوص این مطلب، سوالات خود را فقط در زیر این پست در قسمت دیدگاه‌ها بنویسید.

خیلی زود جواب شما در پاسخ به دیدگاهتان از طریق پیامک داده خواهد شد.

کلیشه جامع نمونه اسناد
سیر تا پیاز سیستم ثبت آنی
دانلود مستقیم اپلیکیشن اندروید محضرچی

نوشته های مشابه

523 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • رامین رافع
  2023/08/23 02:54

  با عرض سلام و درود
  خدمت سردبیر محترم
  بنده خریدار امتیاز دفتر اسناد رسمی هستم .
  لطفاً اگر موردی هست به بنده اعلام بفرمایید.
  با سپاس فراوان
  ارادتمند

  پاسخ
 • سهیل
  2023/08/21 12:06

  سلاام ببخشید امکان بازگشت سند خودرو به دفاتر هست؟

  پاسخ
 • رای دیوان عدالت اداری برای رفع تکلیف سازمان و ثبت واسناد درباره ی اتصال به درگاه های صدور مجوز های کسب کار را یعنی چی یعنیی دیگه دفتر خانه نمیدن یا چطور در باره ی قانون تسیل کار هست؟؟

  پاسخ
 • پویا
  2023/08/14 15:43

  سلام. لطفا راهنماییم کنید.

  من ۲۸ سالمه و لیسانس حقوق دارم ولی چون فقیرم برای شاغل شدن در هر آزمونی شرکت کردم. در وکالت قبول نشدم ولی در شرکت تولید و بهره‌برداری از سد و نیروگاه کرخه که آزمون دادم به احتمال خیلی زیاد برای شغل حراست قبول میشم.
  من الان چون نیاز مالی دارم ناچارم به این شغل برم ولی حیفم میاد که تحصیلات و علاقه‌م و شانسی که برای قبول شدن در قضاوت، وکالت یا سردفتری داشتم به هدر بره.

  سؤالم اینه آیا میتونم همزمان با شاغل بودن در این شغل در آزمون سردفتری شرکت کنم و وقتی که قبول شدم از شغلم انصراف بدم و برم سردفتری؟ یا اینکه باید اول انصراف داده باشم تا بتونم در آزمون سردفتری شرکت کنم؟
  متشکرم

  پاسخ
  • سردبیر
   2023/08/15 08:39

   منتظر دفترچه آزمون سردفتری باشید. آنجا شرایط را مینویسند

 • عرض سلام وخلاقیت دارم، می بخشید اگر خانمی که سردفتری اسناد رسمی را در مرحله مصاحبه هم قبول و در نهایت سردفتر شود اگر تنها خودش مستمری بگیر حقوق بازنشستگی پدرش باشد و پدر و مادرش فوت کرده باشند با سردفتر شدن مستمری وی قطع می شود؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2023/08/07 09:50

   سلام، از جایی که مستمری میگیرید لطفا سوال کنید

 • سلام ، سردفتر اسناد رسمی تهران هستم قصد جابه‌جایی با دفتر کرج را دارم ، باشرایط توافقی.

  پاسخ
  • سردبیر
   2023/08/01 12:08

   اگر سردفتری در کرج آماده انجام این کار هست لطفا با محضرچی تماس بگیرد

 • سلام می بخشید امکان اجاره دادن امتیاز سردفتری وجود دارد؟

  پاسخ
 • سلام حق التحریر دفاتر کی افزایش میابد؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2023/08/01 11:27

   اوایل امسال افزایش داشتیم
   و انشالله منبعد هرساله با توجه به تورم افزایش خواهیم داشت (قبلا هر 4 سال یکبار بود که مطابق این قانون تغییر کرد)

 • حسین
  2023/07/16 01:07

  الان با این وضع که دفاتر را خواهم داد چه فکری میخان کنن که دفاتر ورشکست نشع؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2023/07/18 06:46

   به همین خاطر میگیم دفاتر با سابقه بگیرید

 • مجتبی طاهری
  2023/07/07 19:46

  با سلام و خسته نباشین من مدرک کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دارم میخوام با ۲۰ سال بازنشسته شدم امکان داره دفتر خانه بخرم ومشغول به کار بشم

  پاسخ
  • سردبیر
   2023/07/12 12:35

   به شرط داشتن شرایط کامل بله

 • سلام با توجه به اخبار فلان به نظرتون کار مشاور املاکا کی به دفتر خانه داده میشه و تحریرشون هم مثل مشاوراملاک میشود

  پاسخ
 • رحیم حاجیوند
  2023/07/02 22:26

  سلام
  خسته نباشید
  من معلم هستم لیسانس الهیات فقه و حقوق
  علاقه مندم برای زدن دفتر اسناد رسمی اقدام کنم اگه امکان داره لطف کنید راهنمایم کنید

  پاسخ
 • عباس
  2023/06/19 14:59

  سلام ببخشید حقوق دفتریاران با توجه به آماردرامد الکترونیک حساب میکنیم که ۱۰ درصد کم میشه یا باید جدا جدا از تمبر فلان در بیاریم

  پاسخ
  • سردبیر
   2023/06/25 11:40

   15 درصد از حق التحریر قبل از کسر هزینه ها

  • بابایی
   2023/07/18 10:27

   سلام
   وقت بخیر.
   جز قبول شدگان آزمون سردفتری امسال هستم .میتونم بعد از یک سال کار در یک شهر به شهر دیگری انتقال بدم یا به تهران انتقال بدم

  • سردبیر
   2023/07/25 14:30

   حداقل بعد از 5 سال به شهرهای دیگه و بعد 10 سال به تهران

 • اسم ندارم:/
  2023/06/17 09:38

  سلام ببخشید من چه طوری بایددفتر خانه قدیمی که اسنادش مربوط به سال ۴۳باشه رو پیدا کنم مربوط به شهر نیشابور هست

  پاسخ
  • سردبیر
   2023/06/25 11:34

   با کانون سردفتران تماس بگیرید

 • هانیه
  2023/06/13 04:47

  سلام با لیسانس حقوق از دانشگاه یزد میتونم در آزمون سر دفتری شرکت کنم بدون اینکه سابقه دفتر یاری داشته باشم؟؟؟

  پاسخ
 • پوریا
  2023/06/10 22:06

  سلام و عرض ادب
  من دیپلم تریبیت بدنی دارم و سابقه کار در دفتر خونه هم ندارم . میتونم امتیاز دفتر خونه رو بخرم ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
 • مهرناز
  2023/06/06 01:34

  سلام تمایل به خرید امتیاز سر دفتری در تهران رو دارم!

  پاسخ
 • عباس
  2023/05/17 22:56

  اگر این قانون کار حذف نشه هر سال باید ۹۰۰۰ تا برداره پس این کار مثل سوپر مارکت میشه خب یا یجور دیگست؟؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2023/05/25 12:39

   هنوز مشخص نیست
   ولی قطعا سالی 9000 سردفتر نخواهیم داشت

  • سلام،بنده الان توی شرکت کارمیکنم و ۱۵ سال بیمه دارم،اگه دفتریار یا سردفتری قبول بشم بعد ۱۵ سال بازنشته میشم یا باید ۳۰ کاد کنم بعد امتیاز رو بفروشم؟

  • سردبیر
   2023/05/26 07:35

   سلام فقط 5 سالش قابل جمع با بیمه سردفتری هست و در شغل سردفتری حداقل باید 25 سال سابقه داشته باشید

 • سهیل
  2023/05/17 22:55

  سلام امکان حذف قانون تسهیل کار هست؟

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب. آیا با داشتن مدرک دکتری حقوق باز هم باید آزمون داد یا می توان امتیاز را بدون آزمون خریداری نمود ؟

  پاسخ
 • ایا میشه دفترخانه ای را در کرج خرید و ان را به یکی از شهرستان مازندران انتقال داد ؟

  پاسخ
  • عالمزاده
   2023/05/21 04:54

   در صورت موافقت ادارات ثبت مبدا و مقصد می‌توان انتقال داد.

 • محمدرضا
  2023/05/09 14:44

  سلام بنده دیپلم و کارت پایان خدمت دارم و سابقه کاری ندارم می تونم امتیازسردفتری بخرم ؟

  پاسخ
 • سعید
  2023/04/27 15:33

  سلام. وقت بخیر. من آزمون کتبی 1401 رو قبول شدم، دو تا سوال داشتم از خدمت شما. اول اینکه آیا بعد از اینکه در مرحله اختبار فردی قبول نشد با استناد به قبولی در آزمون کتبی میتونه دوباره امتیاز رو خریداری کنه؟ و دوم اینکه مرحله اختبار اصولا چه مدت بعد از اعلام نتایج آزمون کتبی برگزار میشه؟
  ممنون از شما

  پاسخ
  • سردبیر
   2023/05/01 12:11

   سلام
   این مورد هنوز مشخص نیست و اگر مشخص بشه اطلاع رسانی میکنیم
   چون برای بار اول هست که به این شکل سردفتر جذب میکنند وضعیت اختبار هم هنوز نا مشخص است

 • مادح
  2023/04/22 15:15

  یه قطعه زمین خریدم با تفویض وکالت و کپی سند زمین مشاعی صاحب زمین مرده چکار کنم

  پاسخ
  • سردبیر
   2023/04/25 16:07

   اول مراجعه به ورثه و اگر همکاری نکردند، مراجعه به شورای حل اختلاف که اگر مدارک کامل هست ورثه بیان به نام شما بزنند

 • آیدا
  2023/04/19 22:31

  سلام
  لیسانس حقوق از دانشگاه تهرانم
  ۵۱ سال سن دارم
  هیچ سهمیه ای هم ندارم ( منظور فرزند شهید و غیره هست ) ایا میتونم آزمون بدم و امتیاز سردفتری رو بخرم ؟

  پاسخ
 • علی امرایی
  2023/04/14 00:32

  سلام خسته نباشید.من قبولی 1401هستم نمی‌دونم چطور تقسیم میشیماستانیست یا چند استان حق انتخاب داریم یا امتیازیست جانباز هستم .حقیقت دوست دارم چند سالیست چون پانزده ساله وکیل هستم بیشتر کرج کار کردم آیا امکانش هست ک درخواست انتقالی بدم همین اوایل برای انتقالی یا خیر بعدش ترکش در پیشانی هست ماهی یکبار میرم دکتر مخصوصن که ذوبش کنه .باید حتما دوبار یا بیشتر حتی مراجعه کنم تا در آینده با مشکل چشم چپم مواجه نشم انشاا…ب امید امام زمان

  پاسخ
  • سردبیر
   2023/04/25 16:32

   برای اینکه مطمئن بشید که سردفتر کرج میشید، میتونید یک امتیاز سردفتری در کرج را خریداری کنید

 • یا زهرا
  2023/02/22 00:39

  سلام،،،،سوال،،،یه بازنشسته که از صندوق بازنشستگی کشوری بصورت خویش فرما بازنشست شده،،،دارای ۵۴ سال سن است ،چون فرزند شهید بود از شرط سن معاف بوده،،،باتوجه با بازنشستگی میتونه سردفتر بشه؟امتحان کتبی را قبول شده

  پاسخ
  • سردبیر
   2023/02/23 20:52

   در صورت داشتن سایر شرایط بله

 • محمد
  2023/02/20 23:10

  سلام.
  مراحل بعد از قبولی مرحله کتبی را میشه بفرمائید؟
  و اینکه با توجه به ق تسهیل آیا مرحله مصاحبه و سوال علمی هست؟؟؟
  همه ی مراحل تا افتتاح دفتر چقد زمان میبره؟؟
  و چند نفر از این۹۵۰۰ نفر قبول نهایی میشن؟؟؟

  پاسخ
 • آرمین
  2023/02/16 12:53

  متقاضی خرید دفترخون تو شهرهای سرخرود فریدونکنار و نکا هستم

  پاسخ
  • سردبیر
   2023/02/16 15:03

   آرمین عزیز منبعد فقط قبول شدگان آزمون سردفتری امکان خرید امتیاز دارند
   اگر از قبول شدگان آزمون مذکور هستید اینجا کلیک کنید

 • […] *     سردفتر محترم، برای فروش امتیاز سردفتری لطفا اینجا … […]

  پاسخ
 • محمد
  2023/02/08 00:49

  سلام
  ببخشید امتیاز دفتر یاری رو هم میشه خریداری کرد

  پاسخ
 • مهدی سلیمی
  2023/01/29 18:39

  سلام . من رشته ام حقوق نیست و کارشناس بیمه هستم 42 سالم هست . تمایل دارم امتیاز سر دفتری رو خریداری کنم و فعالیت کنم . ای این امکان داره امتیاز رو بخرم و فعالیت کنم ؟
  درصورتی که امکان مستقیم وجود نداره برای بنده ایا راهکاری وجود داره با کسی به صورت شراکتی کار کنم ؟ یا امتیاز بخریم کسی که شرایطش داره رو باهم فعالیت کنیم ؟
  یا راهکار و پیشنهادی وجود داره ؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2023/02/01 14:23

   سلام
   سردفتر نمیتواند شراکت کند با کسی
   بهترین راه گرفتن مدرک لیسانس حقوق یا اگر لیسانس رشته دیگری را دارید به مدت 3 سال دفتریار دفترخانه ای شوید

  • محمد
   2023/02/20 10:00

   سلام لطفا کمکم کنید خیلی دوستدارم امتیاز سردفتر ازدواج وطلاق را خریداری نمایم آیا برایم میسر هست بازنشسته هستم وسالها کار حقوقی کرده ام رشتم هم حقوق قضایی هست…

  • سردبیر
   2023/02/21 09:01

   الان میتوانید برای شرکت در آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ثبت نام کنید در سایت سازمان سنجش (اسفند 1401)

  • سلام…. پونزده درصد دفتریار فقط از اسناد هست یا از گواهی امضا و سایر درآمدهای متفرقه دفترخانه چون درخواست سند هم هست؟ تشکر

  • سردبیر
   2023/09/01 14:14

   اسناد و خدمات ثبتی

 • زهره سالاری
  2023/01/25 23:22

  سلام وقت بخیر دبیر رسمی اموزش پرورش هستم و به دنبال شغل سردفتری میبخشین میشه لیسانس حقوق بگیرم در ازمون سردفتری شرکت کنم و بعد از معلمی استعفا بدم؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2023/01/26 09:17

   سلام
   بله

  • محجوب
   2023/02/01 21:22

   سلام وقت بخیر
   حدودا چقدره مبلغ خرید امتیاز

  • امیر
   2023/02/12 20:04

   سلام
   قیمت امتیاز دفتر اسناد رسمی در تهران چنده ؟

  • سلام بله میشه من هم معلم رسمی هستم و آزمون رو‌قبول شدم منتها تردید دارم بین معلمی و‌سردفتری

 • ولی احمدزاده
  2023/01/23 20:37

  سلام اگر هنوز امتیاز موجوده لطفا شماره تماس رو بفرمایین

  پاسخ
  • سردبیر
   2023/01/24 19:38

   بله
   و شرطش قبولی شما در آزمون هست برای خرید

  • ولی احمدزاده
   2023/01/24 19:52

   ببخشید منظورتون از آزمون چیه ؟ همین آزمونی ک ب صورت عمومی برگذار میشه یا آزمون ب صورت اختصاصی از شخص متقاضی خرید گرفته میشه

  • سردبیر
   2023/01/25 09:15

   منظور همین آزمونی که به صورت عمومی همه ساله برگزار میشود

 • محمود رضا آخوندی
  2023/01/23 18:15

  قانون دفاتر اسناد هنوز اصلاح نشده و ماده ۶۹ فعلا معتبره

  پاسخ
  • سردبیر
   2023/01/24 19:40

   ماده 69 نیاز به اصلاح ندارد و حذف نشده و فقط برای خرید امتیاز ماده 69 باید در آزمون سردفتری پذیرفته شوید

  • ولی احمدزاده
   2023/01/25 09:25

   ممنون اما خوب وقتی آزمون عمومی قراره قبول شیم دیگه نیازی ب خرید آزاد امتیاز نیست ک

  • سردبیر
   2023/01/25 09:43

   توضیحات در بالا هست
   اما فقط آزمون نیست و اختبار هم هست

 • سهیلا
  2023/01/18 16:08

  سلام. میخواستم بدونم اگر کسی آزمون سردفتری قبول بشه ولی نخواد دفترخانه بزنه، میتونه از همون ابتدا امتیازشو بفروشه؟

  پاسخ
 • کیمیا
  2023/01/12 00:36

  سلام طبق قانون جدید آزمون سردفتری هر سال برگزار میشه؟
  و اینکه آزمون بعدی چه وقتی میتونه باشه؟ درصورت قبولی مصاحبه داره؟

  پاسخ
 • میلاد
  2022/12/25 12:34

  سلام امتیاز سر دفتر در تهران را با بالاترین قیمت خریدارم

  پاسخ
  • دریا بیگی
   2023/03/03 11:28

   فروشنده امتیاز سردفتری در تهران می باشم

 • سلام وقت بخیر وکیل پایه یک دادگستری با سابقه 16 سال هستم برای خرید امتیاز دفتر اسناد رسمی باید در آزمون شرکت کنم؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/12/27 09:18

   در صورت داشتن سایر شرایط بله

 • سلام حقوق بازنشستگی سردفتر و دفتر یار چقدره؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/12/27 12:29

   از کانون سردفتران و دفتریاران سوال کنید

 • سادات عمادی
  2022/12/19 10:51

  سلام
  من ۵۱ سالمه و کارشناسی ارشد فقه و حقوق دارم( البته دانشجوی دکترای فقه و حقوق هم هستم) آیا امکان خرید امتیاز سردفتری را دارم؟

  پاسخ
 • سلام ببخشید الان تقریبا ارزش یه دفتر با ۵۰ میلون درامد چقدر میشه و ارزش خرید داره و با ماده ۶۹ با دیپلم میشه؟

  پاسخ
 • مهسا
  2022/12/17 01:14

  سلام کسی ک لیسانس حقوق داره و هیچ آزمون و تجربه ای نداره بخواد دفتر اسناد بزنه بدون اینکه آزمون بده امتیاز کسی دیگه بخره امکانش هست ؟

  پاسخ
 • حسین
  2022/12/16 16:26

  سلام
  من سال آینده میتونم از ماده ۶۹ جهت دفتر خودمون استفاده کنم، اگر امسال قبول شوم، چطور باید اقدام کنم؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/12/16 19:00

   اگر سازمان قبول نکند باید مجدد امتحان بدید سال آینده

  • سید مصطفی حسینی
   2023/01/13 20:39

   سلام
   حدود ۱۰ سال سابقه قضایی دارم ،برای دفتر اسناد باید آزمون بدم ؟

  • سردبیر
   2023/01/14 09:50

   بله

 • نجفی
  2022/12/16 10:39

  خریدار امتیاز سر دفتری در شیراز یا جزیره قشم هستم

  پاسخ
 • فرهاد
  2022/12/15 18:37

  سلام خسته نباشی
  کسی که مجوز مشاور املاک داره شرکت کردنش تو ازمون سردفتری ممنوعه؟

  پاسخ
 • سعید
  2022/12/15 13:56

  سلام من مدارک رو برای سردفتری ارسال کردم برای ماده 69 پدر و فرزندی.اگه بخوام امتیاز دفتر رو بفروشم امکانش هست .

  پاسخ
 • مهین
  2022/12/12 21:46

  سلام وقتتون بخیر باشه اگه کسی کارمند اموزش و پرورش باشه میتونه بعنوان دفتریار اول معرفی بشه یا باید استعفا بده از کارش

  پاسخ
 • محمد نجفی
  2022/12/11 23:59

  سلام بنده خریدار امتیاز سر دفتری در شیراز هستم
  فرم هم پر کردم 

  پاسخ
 • سلام کسی که در آزمون سردفتری قبول بشه
  امتیاز میگیره
  و دیگه نیازی نیست امتیاز دفتراسناد رسمی رو بخره ؟

  پاسخ
 • بیگی
  2022/12/02 05:36

  سلام . یه سوال داشتم . دفتریار اول ۵۵ ساله با سابقه ۵ سال دفتریاری میتونه توی ازمون سردفتری شرکت کنه و امتیاز دفترخونه رو بخره و بهش منتقل بشه ؟؟
  فرد کارشناسی حقوق ثبت از علمی کاربردی با کاردانی غیر مرتبط هم داره .

  پاسخ
 • محمد
  2022/11/21 13:12

  ارادت قبولی سردفتری 97 هستم در اختبار رد شدم میتئنم امتیاز بخرم؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/11/23 15:33

   امتحان امسال رو باید قبول بشید که بتونید بخرید

 • بابک
  2022/10/21 16:45

  سلام
  من بابک هستم سر دفتر اسناد رسمی درکرج قصد فروش یا جابجایی با دریافت وجه میباشم

  پاسخ
  • عرفان
   2022/12/01 19:35

   خريد امتياز شما

  • مرضیه
   2022/12/21 12:14

   سلام وقت بخیر بنده تمایل به خرید دارم لطفا شرایط و مبلغ رو میفرمایید

  • سردبیر
   2022/12/27 12:26

   ثبتنام کنید
   شرایط و مبالغ پیامک خواهد شد

  • کیمیا
   2023/01/12 00:41

   سلام میشه قیمت واگذاری رو لطف کنید بنده خریدار هستم

 • عاطفه
  2022/10/15 09:46

  با سلام
  بنده سردفتر شهر پرند با درآمد متوسط ماهانه ۱۰۰ تومن می‌باشم و قصد جابه جایی با دفترخانه تهران را دارم
  در صورت تمایل اطلاع دهید با تشکر

  پاسخ
  • ایران
   2022/12/02 01:07

   سلام چند بابت مابه تفاوت میپردازید؟

 • عرفان
  2022/10/04 13:02

  سلام وقت بخیر
  اگه توی ازمون سر دفتری قبول بشیم امکان واگذاری امتیاز بعد از قبولی در ازمون هست؟
  و اینکه من هنوز مدرک کارشناسی حقوق ندارم
  میتونم در ازمون سردفتری شرکت کنم؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/10/04 20:33

   برای شرکت در آزمون حتما مدرک لیسانس حقوق لازم هست
   امکان واگذاری بعد از قبولی ندارید

 • در صورت خرید امتیاز دفترثبت اسناد رسمی آیا میتوان به استان دیگر انتقال داد؟

  پاسخ
 • مجید
  2022/09/15 13:52

  سلام.
  بنده سردفترهستم ودرشهرستان فعالیت میکنم.حال قصدانتقال به تهران رادارم .اگرامکانش هست بفرمایید درکدام نقطه تهران امکان تاسیس وموفقیت سریع وجوددارد؟

  پاسخ
  • مهریار
   2022/09/19 02:37

   سلام روز شما بخیر و خوشی
   بنده سر دفتر خیتم با درامد ماهانه حدود هفتاد تومن ، با دریافت وجه مورد نوافق حاضر به جابجایی هستم

 • سلام وقت بخیر من سابقه دفتریاری اول به مدت ۱۰ سال دارم می توانم امتیازم را بفروشم ؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/09/10 11:23

   بله، با موافقت سردفتر.

  • مهناز غلامی
   2022/09/30 13:35

   سلام قیمتش چند من امشب حقوق هستم مایل به خریدار امتیاز

  • سهرابی
   2022/12/17 12:36

   سلام وقتتون بخیر اگه دفتراسناد از طریق ماده ۶۹ خریداری شد ایا بعد سی سال باز امکان فروشش هست یا نه

  • سردبیر
   2022/12/20 07:46

   بله

 • فاطیما
  2022/09/06 16:16

  میشه لطفا توضیح بدید کسی که میخواد امتیاز سر دفتری را خریداری کند بدون شرکت در ازمون سردفتری پیش رو هم میتونه خریداری کنه؟ یا اینکه حتما باید در هر صورت اول در ازمون سردفتری قبول بشیم؟!

  پاسخ
 • محمدرضا
  2022/09/01 02:47

  سلام یکسال هست که فرم پر کردم وچند ماه پیش نیز دوباره فرم خرید مجوز اسناد پرکردم ولی هیچ گونه اطلاع رسانی نشد اگر واقعا انجام نمیگیره بفرمایید تا مردم از طریق دیگری بتوانند مجوز را خریداری کنند

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/09/02 13:12

   سلام هیچ راه دیگری غیر از این نیست و باید در آزمون شرکت کنید برای خرید امتیاز، اگر راهکار دیگری بود از طریق پیامک و در همین پست اطلاع رسانی میکنیم

  • سلام و عرض ادب
   سن ۵۰س تمام شرط است ؟یا جدیدا۵۰س شدی میتونی شرکت کنی
   ممنون

  • سردبیر
   2023/09/05 10:02

   50سال تمام

 • مسلم رزمی
  2022/08/21 11:00

  سلام چرا قبولی ۹۷ نمیتونه امتیاز سردفتری را بفروشد و آیا راهی وجود دارد برای فروش؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/08/24 11:09

   شرط فروش امتیاز بازنشستگی یا فوت است

 • […] جهت ثبت درخواست خرید و یا فروش امتیاز سردفتری اینجا کلی… […]

  پاسخ
 • فاطمه جانکاه
  2022/08/16 15:01

  سلام ، متقاضی خرید امتیاز سردفتری هستم و فرم مرتبط را هم پر کردم ،متشکرم

  پاسخ
 • با سلام شرايط با قانون جديد يعني اينكه علاوه بر اينكه ازمون قبول شديم بايد امتياز سردفتري هم بخريم؟!يا خير چون قبل از اين قانون فقط خريد يا ازمون بود ممنون ميشم بيشتر توضيح بديد

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/08/18 10:46

   دو حالت برای شما به وجود میاد اگر آزمون را قبول شوید:
   1. دفترخانه ای جدید تاسیس میکنید
   2. دفترخانه ای که از قبل مشغول به کار بوده میخرید (موضوع همین پست)

   در هر دوحالت باید اختبار هم پشت سر بگذارید که در حالت اول همانطور که رئیس سازمان ثبت هم گفتند اختبار بسیار سخت خواهد بود ولی در حالت دوم مانند سابق اختبار ماده 69 را پشت سرخواهید گذاشت.
   برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

 • حسن درویشی
  2022/08/14 11:39

  سلام من متقاضی خرید امتیازسردفتری هستم.ضمنا فرم خریدامتیازروهم پرکردم .باتشکر

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/08/14 16:26

   ابتدا باید در آزمون سردفتری پیش رو قبول شوید

  • محمد
   2022/09/20 13:18

   سلام
   کسی که سردفتری قبول شده دیگه چرا پول امتیاز سردفتری بده؟
   وقتی که در آزمون قبول شد مجوز براش صادر میشه خب

  • سردبیر
   2022/09/21 11:34

   سلام
   بله این مورد رو در اینجا (کلیک کنید) کامل توضیح دادیم.
   فقط قبولی ملاک نیست و باید اختبار هم پشت سر بگذارید

  • مهرشید لالانی اقای سردبیر سوالی داشتم اگر در امتحان قبول نشدیم می توان سردفتری را بخری

  • سردبیر
   2022/11/16 21:00

   خیر

 • پریا
  2022/08/13 18:02

  سلام میخواستم بدونم فارغ التحصیل حقوق ثبتی میتونه بدون خرید امتیاز سردفتر بشه؟ واینکه بدون سابقه وکالت یا امور قضایی نمیشه در آزمون ثبت ،ثبت نام کرد؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/08/14 11:01

   باید در آزمون سردفتری شرکت کنید
   بارها گفتیم که برای شرکت در آزمون سردفتری و یا خرید امتیاز سردفتری سابقه کار نیاز نیست.
   (فقط اونجایی سابقه کار نیاز هست که شما لیسانس حقوق نداشته باشید و بجاش باید 3 سال سابقه دفتریاری اول داشته باشید)

 • حسن درویشی
  2022/08/12 22:26

  سلام من متقاضی خرید امتیازسردفتری هستم لطفاً فرمی که بایستی پرشود به چه صورتی هست راهنمایی ام کنید.

  پاسخ
 • محام
  2022/07/01 21:30

  سلام
  من ازمون سر دفتری ۹۷رو قبول شدم مجوزش رو هم گرفتم آیا الان میتونم بفروشمش
  اگه میشه قیمتشم پایین میدم خبرم کنید

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/07/05 13:30

   خیر، نمیتونید بفروشید

  • مجید
   2022/07/08 10:32

   سلام .اگرمجوزشما برای تهران هست .مجوز بنده برای شهریار هست امکان جابجایی هست همان مبلغ بعدهم استعفا دهید

 • مرضیه اشتری
  2022/06/30 15:20

  سلام
  خرید امتیاز سردفتری شرط سنی دارد؟خرید امتیاز دفتریاری شرط سنی دارد؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/07/05 13:35

   بله
   سردفتری 24 تا 50
   دفتریاری 20 تا 50

 • فاطمه
  2022/06/20 09:18

  سلام یعنی چطور میشه باوجود اینکه امتیاز و میخریم باید در ازمونی که هرساله قراره برای سردفتری گرفته بشه شرکت کنیم یا ازمون جداگانه است؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/06/26 09:33

   بله
   اما منتظر اطلاعات تکمیلی باشید
   به زودی در سایت قرار میگیرد
   و در آن به طور کامل نحوه خرید و فروش امتیاز به روش جدید را توضیح خواهیم داد

  • مهشید
   2022/07/04 08:49

   ببخشید اگر امتیاز رو بخریم ولی سن خریدار بیشتر از 50 باشه نمیشه؟ ممنون میشم اگر راهکار بدید ??

  • سردبیر
   2022/07/05 13:23

   نه نمیشه

 • شادن
  2022/06/18 02:16

  در صورت خرید امتیاز سردفتری، در مرحله مصاحبه در سازمان ثبت، تا چند بار حق شرکت در مصاحبه سازمان ثبت را داریم؟ و اگر در مصاحبه قبول نشویم چه میشود؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/06/26 09:45

   چند باری حق شرکت دارید
   اما باید آماده اختبار باشید
   درصورتی که ما برای شما امتیازی را خریداری کنیم منابع مهمی در اختیارتان قرار خواهیم داد که با مطالعه آنها احتمال قبولی شما در مرحله اول بالا خواهد رفت

  • یونس
   2022/07/21 11:58

   سلام چطور میشه بفهمیم چه کسی فروشنده امتیاز سر دفتری هست که بشه خرید …. این فرم خرید هم مشکل داره انگار

  • سردبیر
   2022/07/22 09:32

   سلام
   باید فرم خرید را تکمیل کنید

  • مصطفی طاحونه
   2022/07/29 17:52

   سلام ؛ شرط حد اکثر سنی سردفتری هیچ تبصره و استثایی نداره مثلا برای کسانی که سابقه دفتریاراولی دارن ؟

  • سردبیر
   2022/07/31 07:33

   خیر

 • سلام خسته نباشید
  من اگه مجوز بخرم،بعد بخوام دوستم رو به عنوان دفتریار بزارم،اون باید چه کارایی کنه که شرایطش داشته باشه؟
  ممنون

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/06/26 09:48

   شرایط دفتریاری به سختی سردفتری نیست
   اما اگر ما برای شما امتیازی را خریداری کردیم برای دفتریار شدن دوست شما راهنمایی کامل را در اختیارتان قرار خواهیم داد
   نکته قابل توجه اینکه حتما امتیاز سردفتری بدون دفتریار را باید خریداری کنید

 • سلام.واقعا خریدو فروشی پیدا میشه وچطوری متوجه بشیم از آگهی های خریدو فروش امتیازها که به گوشیمون پیامکش ارسال بشه؟ممنونم

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/06/26 09:49

   فرم خرید امتیاز را پر کردید؟

 • سلام، کسی هست امتیاز دفترخانه شیراز را بفروشد؟ اگر کسی قصد فروش امتیاز در شیراز را دارد ممنون میشم خبر بدید

  پاسخ
 • فاطمه
  2022/06/12 10:02

  سلام ایا با وجود طرح تسهیل امکان خرید امتیاز وجود دارد؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/06/12 10:47

   بله

  • سارا
   2022/06/29 11:22

   سلام ببخشید اگه کسی آزمون سر دفتری رو قبول بشه ولی نخواد کار کنه امکانش هست امتیازش رو بفروشه یا حتما باید خودش تا سی سال کار کنه؟

  • سردبیر
   2022/07/05 13:37

   امکان فروش نیست

 • آرش یارانی
  2022/04/30 17:59

  سلام خواهان خرید دفتر خانه در شهرستان سقز استان کردستان یا سنندج یا بانه هستم

  پاسخ
 • مایا
  2022/04/30 15:55

  سلام خریدار امتیاز دفتر چه مراحلی رو طی می کنه یعنی پس از دوره ی کانون و شرکت در امتحان داخلی اختبار ثبت به چه صورتیه میشه در این خصوص راهنمایی بفرمایید؟

  پاسخ
  • مهناز تجددی
   2022/11/20 15:27

   سلام خسته نباشید …من لیسانس حقوق هستم و در آزمون شرکت کردم ولی هیچ سابقه کار ندارم ..اگر قبول بشم شرایط چطور میشه ؟

  • سردبیر
   2022/11/23 15:35

   سابقه کار نیاز نیست

 • ولي اله
  2022/04/30 09:33

  سلام
  من دنبال خريد امتياز سردفتري هستم ولي مبحث جديدي كه مطرح شده و در بين سردفتران كه در حال فعاليت هستن شايع شده اينه كه ديگه نيازي نيست كسي براي خريد جواز پول پرداخت كنه. درحال حاضر چون سند خودرو از دفاتر گرفته شده درآمد دفترخانه ها نزول كرده و از طرفي بخشنامه جديدي ابلاغ شده كه قراره به راحتي هركسي متقاضي باشه بهش امتياز و بدن. البته اين حرف كمي دور از واقعيت هستش. خواستم بپرسم شما اطلاعي در خصوص اين بخشنامه دارين؟ و اصلا اصل قضيه چي هست. ممنون ميشم پاسخ بدين.

  پاسخ
 • صالح
  2022/04/22 22:52

  سلام آیا سردفتر می‌تواند با ۱۵ سال سابقه سردفتری خودش را بازنشست کند و امتیاز را واگذار کند یا اینکه استعفا بدهد و امتیاز را واگذار کند؟

  پاسخ
 • طیبه
  2022/04/13 17:29

  سلام وقت بخیر یک قیمت حدودی برای خرید امتیاز سردفتری برای تهران و همه شهرهای اطراف بهم میگید یک حداقل و یک حداکثر لطفاً

  پاسخ
  • متغیرهای زیادی در تعیین قیمت دفترخانه اثر دارند
   برای مثال تعداد اسناد، سابقه دفتر، خوشنام بودن دفتر، نوع واگذاری با دفتریار یا بدون دفتریار، مهلت قانونی باقی مانده برای واگذاری، تعداد شکایات و پرونده های انتظامی درطول مدت سردفتری، و…
   اما به طور میانگین درحال حاضر در تهران حدود 3 تا 4 میلیارد تومان (فروردین 1401)

  • با سلام؛ وقت بخیر
   در حال حاضر، با توجه به اینکه درآمد دفترخونه ها در حال کاهش هست، آیا تو قیمت واگذاری امتیاز هم تاثیر گذاشته؟ میشه بفرمایید تو شهرستان الان حدودا چند هست؟ ممنون میشم?

  • حسین
   2022/10/29 12:17

   سلام منابع مطمئن آزمون کدامند

  • سردبیر
   2022/10/31 14:09
 • سلام بعد از خرید امتیاز دفتریاری هم باید آزمون بدیم

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/04/14 17:31

   بله

  • علی عباسی
   2022/04/30 14:28

   سلام من یک مهندس هستم ولی علاقه مند به تأسیس یک دفتر اسناد رسمی دارم. آیا شرایطی موجود دارد که من بتوانم با ایجاد شرایط یک دفتر اسناد رسمی بگیرم

 • سهیل
  2022/03/22 20:13

  سلام درخواست خرید امتیاز سردفتری در استان مازندران در شهر های محمودآباد . نور . چمستان . رویان . نوشهر دارم دوستانی که قصد فروش دارند اعلام کنند

  پاسخ
 • وحیدپاکسرشت
  2022/03/21 01:24

  سلام.خریدارامتیاز سردفتری دراستان قزوین واطراف رو دارم

  پاسخ
 • نرگس پناهی
  2022/02/27 01:45

  سلام دفتر ازدواج هم میتونم درخواست بدم

  پاسخ
 • افشار
  2022/02/26 20:05

  سلام خواستار امتياز دفتر اسناد رسمي باقيمت معقول هستم لطفا مطلع نماييد ممنون

  پاسخ
 • قصد فروش امتیاز دفتریار اولی در استان گلستان .گرگان را دارم.

  پاسخ
 • براتی
  2022/01/28 16:36

  سلام و عرض ادب
  خریدار دفتر اسناد رسمی در هر شهرستانی هستم

  پاسخ
 • اردشیری
  2022/01/27 15:16

  سلام وقت بخیر ، درخواست خرید دفترخانه اسناد رسمی در شهر اصفهان رو دارم لطف کنید در اسرع وقت اطلاع بدین

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/01/30 18:23

   لطفا فرم مربوطه را تکمیل و ارسال کنید

 • براتی
  2022/01/26 14:51

  سلام،وقت بخیر
  من فرم خرید دفتر یاری رو تکمیل و ارسال کردم ولی فراموش کردم پیشنهادات فروش مربوط به شهرستانهای استان همدان رو هم درج کنم،ممنون میشم اون موارد رو هم در صورت موجود بودن ارسال بفرمایید.

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/01/30 18:23

   همه موارد خدمتتون ارسال میشه

  • سمانه خیالی
   2022/05/10 09:59

   سلام اینجانب با 7 سال سابقه کار در دفتر اسناد رسمی و مدرک کارشناسی حقوق به دنبال خرید مجوز دفتر یار اول

 • مصطفی
  2022/01/17 12:47

  درود بر شما .
  بنده دفتریار اول اسناد رسمی در کرمان هستم .و متقاضی جابجایی با دفتریار اول در تهران میباشم اگر شخصی با شرایط فوق در خواست جابجایی دارد بنده در خدمت هستم.

  پاسخ
 • رضایی
  2022/01/10 16:28

  سلام وقت بخیر
  متقاضی خرید امتیاز محضر هستم
  اولویت شیراز

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/01/17 14:46

   فرم مربوطه را تکمیل و ارسال کنید

 • حمیرا عاشوری
  2022/01/09 16:28

  سلام درخواست خرید مجوز دفترخونه اطراف تهران

  پاسخ
 • راضیه سلطانی
  2021/12/28 23:20

  سلام درخواست خرید مجوز سردفتری در تهران و اطراف را دارم

  پاسخ
 • زیبا
  2021/12/27 20:32

  سلام ، خریدار امتیاز سر دفتری و دفتریاری در تمام شهرهای شمال کشور هستم.

  پاسخ
 • الینا
  2021/12/25 11:44

  سلام منقاضی خرید سردفتری در تهران یا اردبیل هستم لطفا اگه موردی بود بفرمایید

  پاسخ
 • متقاضی خرید مجوز دفتر اسناد رسمی
  شهر آن برام فرقی ندارد
  ممنونم

  پاسخ
  • محمد
   2022/07/05 16:29

   با سلام من دفتریار اول در کرج هستم …وحدود …درامد دارم مایل باشین جابجا میشم .

 • سلام. جوان که چه عرض کنم میانسالی ۳۷ ساله هستم دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. متقاضی خرید امتیاز سردفتری از تهران، البرز و کرمانشاه هستم. اگه موردی بود ممنون میشم اطلاع بدین

  پاسخ
 • سلام.سردفترانی که در سمنان سردفتر هستند و دوست دارند که دفترشان به کرج منتقل شود لطفا اطلاع بدهند.

  پاسخ
 • میلاد
  2021/12/02 16:25

  سلام
  متقاضی امتیاز سردفتری شیراز هستم
  لطفا موردی بود بفرمایید
  مچکرم

  پاسخ
  • سلام قیمت سردفتری شماره ۳ رقمی رو بفرمایید.

 • زیبا
  2021/11/29 22:22

  سلام ،من لیسانس حقوق دارم و علاقمند به سر دفتری ، شرایط خرید مجوز به چه صورته و چه شرایطی داره ؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/12/04 14:23

   به طور دقیق در بالا شرایط و مراحل انتقال توضیح داده شده است

  • حامداکبری
   2022/01/04 21:34

   سلام .متقاضی خریدامتیاز سردفتری درهرجای کشور ک باشه هستم با قیمت خوب

 • سعید محسنی
  2021/11/29 08:46

  سلام کارشناس ارشد حقوق هستم مبلغ امتیاز سردفترداری در کرمان چند هست ممنون

  پاسخ
  • زهرا
   2021/12/13 17:00

   سلام لیسانس رشته حقوق هستم مبلغ امتیاز سردفتری در تهران و حومه چقدره ؟

 • امینی
  2021/11/29 08:05

  فروشنده امتیاز سردفتری در آذربایجان شرقی شهر اسکو می باشم

  پاسخ
  • محسن بی باک
   2021/12/05 12:02

   سلام ووقت بخیر
   اینجانب ساکن تبریز آماده خرید مجوز سردفتری جنابعالی میباشم

  • سبحان
   2021/12/06 10:25

   سلام ووقت بخیر
   بنده ساکن تبریزآماده خرید مجوز سردفتری جنابعالی میباشم

  • سردبیر
   2021/12/08 10:29

   باید فرم خرید امتیاز سردفتری را پرکنید

 • شبنم
  2021/11/21 01:19

  سلام،بنده متقاضی خرید امتیازسردفتری هستم درهرکجاایران فرقی ندارد

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/11/22 15:56

   لطفا فرم خرید را تکمیل و ارسال کنید

  • محسن
   2021/11/23 00:04

   سلام ووقت بخیر
   بنده متقاضی خرید امتیاز سردفتری یا دفتریاری درآذربایجانشرقی میباشم
   اگه موردی بود لطف میکنین

  • خدیجه علیخانی
   2021/11/24 01:43

   متقاضی خرید مجوزسردفتری

 • زهرا خواجوند
  2021/11/20 13:12

  با سلام خواهان خرید امتیاز در مازندران هستم

  پاسخ
 • زهرا خواجوند
  2021/11/20 13:12

  با سلام خواهان خرید امتیاز در مازندران هستم

  پاسخ
 • امیرعباس سرابندی
  2021/11/18 18:29

  سلام و وقت بخیر…کارشناس ارشد حقوق جزا هستم و درخواست خرید امتیاز دفتر اسناد رسمی دارم.ممنون میشم راهنمایی بفرمایین

  پاسخ
 • محسن بی باک
  2021/11/16 08:54

  بنده درخواست خرید مجوز سردفتری در آذربانشرقی رادارم در صورت امکان لطف کنین

  پاسخ
  • فروشنده امتیاز سردفتری در اسکو می باشم

 • محمد رضا
  2021/11/16 06:14

  سلام بزرگوار
  ممنونم از اطلاعات جامع و کامل شما
  بنده متولد ۷۷ بوده و کارشناسی حقوق جزا دارم متقاضی خرید امتیاز سردفتری یا دفتریار اول هستم موردی بود با افتخار درخدمتم

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/11/16 07:44

   خواهش میکنم
   چشم
   پیامک میکنیم خدمتتون

  • سلام خسته نباشید من میخواستم برای خرید امتیاز در کرج ثبت نام کنم ولی کدی به شمارم ارسال نمیشه و خطا میده ممنون میشم کمکم کنین

 • مهرداد
  2021/11/08 14:15

  سلام و خسته نباشيد، بنده ٢٢ سالمه فارغ التحصيل رشته حقوقم الانم براي سربازي ميخوام اقدام كنم،
  خواستم بدونم بنده بدون هيچ سابقه كاري ميتونم از سربازي كه اومدم واسه خريد امتياز دفتر خانه اقدام كنم و بلافاصله شروع به كار كنم؟يا حتما بايد قبلش جايي مشغول بكار شم بعدش امتياز بخرم؟ممنون ميشم راهنمايي كنيد

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/11/09 09:20

   هیچ سابقه کاری نیاز نیست به شرطی که بعد از برگشت از سربازی ۲۴ سال کامل باشید

 • كيان آذركيش
  2021/11/04 23:55

  با عرض سلام و ادب
  اگه كسي دفتر خونه اي تو شهر شيراز براي فروش داره بهم اطلاع بده لطفا
  ممنونم.

  پاسخ
 • مهرشاد
  2021/11/01 15:44

  سلام و خسته نباشيد، ظاهرا بعد خريد امتياز سردفتري بعدش يه ازمون بايد بديم خواستم لطف كنيد منابع اون ازمونو بگيد و شرايط قبوليش رو

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/11/02 11:59

   فعلا هیچ طرحی تصویب نهایی نشده و به قانون تبدیل نشده
   پس هیچ آزمونی بعد از خرید نخواهد بود
   اگر اطلاعیه جدیدی باشد در همین پست به اطلاع شما خواهد رسید

 • مهرشاد
  2021/11/01 15:43

  سلام،ممنون ميشم جواب بديد، فارغ التحصيل رشته حقوقم تازه ميخوام براي سربازي اقدام كنم، ميشه از الان امتيار سردفتريو بخرم بعدش كه از سربازي اومدم شروع به كار كنم؟؟؟

  پاسخ
 • اکبری
  2021/10/25 19:25

  سلام بوشهر یه مورد برا فروش هست
  با سی سال سابقه

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/10/27 13:36

   فرم فروش را تکمیل و ارسال بفرمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند

  • اکبری
   2021/10/27 13:42

   من آماده مذاکره و واگذاری دفتر هستم همه شرایط قانونی واگذاری فراهم هست

  • اکبری
   2021/10/27 13:43

   من آماده مذاکره و واگذاری دفتر هستم همه شرایط قانونی واگذاری فراهم هست
   ضمنا من قبلاً هم فرم پر کرده و فرستادم دوباره پیام دادید فرم پر کن

  • شهروند
   2021/12/22 20:55

   سلام متقاضی خرید امتیاز سردفتری در استان بوشهر م لطفا شماره تماس بده هر کس داره

  • سلطانی
   2022/05/07 14:33

   درود بر شما. قیمت رو لطف میفرمایید؟

  • ناشناس
   2023/02/17 20:40

   سلام خریدار هستم تازه قبول شدم

  • سردبیر
   2023/02/21 08:41

   لطفا از طریق لینک ثبتنام کنید

 • محسن بی باک
  2021/10/24 22:29

  باسلام
  اینجانب درخواست خریدمجوز سردفتری میباشم

  پاسخ
  • اکبری
   2021/10/27 13:44

   سلام
   اگر بوشهر بخواهید من دارم

  • اکبری
   2021/11/22 18:15

   سلام در چه شهری درخواست خرید دارید
   من بوشهر دارم

 • جعفرمیرزایی علیپور
  2021/10/21 13:13

  سلام من تصمیم به خریدمجوزدفتراسنادهستن ایاممکنه

  پاسخ
 • امیرحسین
  2021/10/17 14:30

  با سلام،با توجه به تصویب قانون جدید،این قانون چه زمانی اجرا خواهد شد؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/10/18 14:16

   سلام.
   اطلاعات دقیقی منتشر نشده که در اختیارتان قرار دهیم، و به محض اطلاع در همین پست به اطلاعاتان خواهیم رساند.
   اما تجربه نشان می دهد که حد اقل یک سال زمان خواهد برد،
   اما کماکان به روش سابق می توان امتیاز خرید و به خریداران توصیه می شود از این فرصت کوتاه استفاده کنند، چرا که بعد از تصویب نهایی برای خرید دفترخانه ی با سابقه به وسیله ماده 69 باید امتحان سراسری سازمان سنجش بدهید.

 • […] جهت ثبت درخواست خرید و یا فروش امتیاز سردفتری اینجا کلی… […]

  پاسخ
  • محسن بی باک
   2021/10/18 12:29

   باسلام
   بنده خواهان خریدمجوز سردفتری دراستان آذربایجانشرقی میباشم

  • هادی
   2022/06/23 19:21

   سلام
   آیا سردفتری که به دلیل ازکار افتادگی بازنشست شود می تواند از ماده ۶۹ استفاده کرده و امتیاز را انتقال دهد؟باتشکر

 • بهار
  2021/10/09 15:54

  یعنی امیدی هست برای خرید سر دفتری یا دفتر باری با پر کردن این فرم!!؟؟!!

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/10/12 11:32

   بله
   بسیاری از دوستان از همین طریق درحال حاضر مشغول به سردفتری هستند

 • سلام من متقاضی خرید امتیاز سردفتری هستم مدرک تحصیلیم لیسانس حقوق دانشگاه پیام نور (فراگیر)هستش میخواستم ببینم آیا مدرک من مورد قبول سازمان هست یا نه؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/10/08 11:29

   سلام، بله

  • سلام
   من حدود ۲۰سال پیش درآزمون سردفتری اسناد رسمی قبول شدم و تمامی مراحل را تا قبل از دریافت شماره دفترخاته طی کردم.چون کارمند بانک بودم نتوانستم استعفا بدهم و شماره دفترخانه بگیرم. اکنون بازنشسته شده و ۵۳ سال سن دارم، اگر پیگیری کنم ، امکان گرفتن مجوز مذکور هست ؟اگر پاسخ مثبت است، چگونه؟و اگر پاسخ منفی است، آیا میتوانم امتیازسردفتری بخرم؟ باسپاس فراوان

  • سردبیر
   2021/10/24 13:47

   هیچ یک از حالات برای شما مقدور نیست

 • شادی
  2021/10/07 17:45

  سلام،، سردفتران 97 می‌توانند امتیاز دفترشون را بفروشن؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/10/08 11:30

   سلام، خیر
   سردفتر باید بازنشسته شود که امکان فروش امتیاز را داشته باشد

  • ایام
   2022/01/20 18:13

   بنده ۳۵ساله دارای مدرک حقوق لیسانس خواهان امتیاز سر دفتری درمحدوده قرچک ورامین پاکدشت هستم

  • سردبیر
   2022/01/22 09:23

   دوست عزیز لطفا فرم خرید امتیاز سردفتری را تکمیل کنید

 • محسن بی باک
  2021/10/02 11:59

  باسلام وعرض ادب
  بنده یکماهه که درخواست خرید امتیاز داده ام جوابی نیامده،لطفا جواب بدین

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/10/08 11:57

   سلام
   پیامک های فروش امتیاز سردفتری به ترتیب و هرهفته ارسال میگردد

  • سلام در شهر قدس امتیاز دفترخانه واگذار می شود

  • اکبری
   2021/11/22 18:16

   در کدوم شهر دنبال دفتر هستید
   بوشهر آماده فروش هست

 • محسن بی باک
  2021/09/25 12:31

  باسلام
  بنده خواهان خریدامتیاز سردفتری میباشم

  پاسخ
  • خرید در کدام استان و شهر مد نظر دارید؟

  • محسن بی باک
   2021/10/09 12:49

   سلام وعرض ادب
   مجوز از تبریز

  • محسن بی باک
   2021/10/09 23:33

   سلام وعرض ادب
   متقاضی خرید سردفتری درتبریز را دارم

  • محمد
   2021/10/14 22:55

   سلام. امتیازسردفتری درشیرازبفروش می رسد.

  • حمیرا عاشوری
   2022/01/09 13:47

   سللم متقاضی خرید دفترخونه اطراف تهران هستم لطفا اگه موردی هست معرفی بفرمایید ممنونم

 • متقاضی خرید امتیاز سردفتری و دفتر یاری در استان همدان هستم
  جسارتا امتیاز خرید دفاتر اسناد رسمی در مرکز استان همدان حدودا چه مبلغی هست؟

  پاسخ
 • پیمان
  2021/09/21 16:46

  باسلام ، اینجانب 17 سال سابقه دفتریاری اول دارم ، قصداستعفا و واگذاری امتیاز شغلی خودرا دارم ، به احتمال زیاد سردفتر بااین مسئله موافقت ندارد ، با این شرایط ، آیا امکان انجام این کار برای من وجود دارد ؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/09/24 09:37

   سلام
   خیر
   اجازه سردفتر الزامیست

  • مریم
   2023/07/25 21:16

   سلام و تشکر

   معلم بازنشسته ام و سردفتری پذیرفته شده ام، آیا با وجود اینکه بازنشسته شده ام باز باید استعفا بدهم؟

  • سردبیر
   2023/07/27 11:04

   خیر اما باید شرایط سنی 24-50 را داشته باشید

 • فرزانه یوسفی کشکا
  2021/09/21 13:27

  سلام لیسانس حقوق هستم خریدار امتیاز سردفترداری در استان تهران شهر تهران و شهریار و شهر قدس هستم

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/09/24 09:38

   در دیدگاه ها درخواست شما بررسی نمیشود
   فقط باید فرم مربوطه را پر کنید

 • فاطمه شفق
  2021/09/20 11:45

  سلام..ببخشید من درخواست دفترخانه داشتم ولی فقط یه مورد پیام داده شده بهم..ممنون میشم اگه مورد دیگری بود بهم اطلاع بدین

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/09/24 09:47

   حتما
   منتظر بمانید

  • راضیه سلطانی
   2021/12/28 23:18

   سلام بنده درخواست خرید امتیاز سردفتری در تهران و اطراف رو دارم

 • حسین دستوریان
  2021/09/19 08:37

  دفترخانه اسنادرسمی باسابقه حدود بیست سال اماده واگذاری هست…

  پاسخ
  • محسن بی باک
   2021/09/21 12:33

   سلام وخسته نباشید
   اینجانب آماده خریدم.
   شماره تماس لطفا

  • محسن بی باک
   2021/09/21 12:36

   باسلام ووقت بخیر
   بنده آماده خرید امتیاز میباشم

  • محسن بی باک
   2021/09/21 12:38

   باسلام ووقت بخیر
   بنده آماده خرید امتیاز میباشم.
   شماره تماس لطفا

  • محسن بی باک
   2021/09/21 13:55

   باسلام ووقت بخیر
   اینجانب خواهان خرید امتیاز سردفتری جنابعالی هستم.
   شماره تماس لطفا

  • راضیه مفتخر
   2021/10/09 08:57

   تقاضای خرید امتیاز شما

  • حمید حمیدی
   2021/10/15 18:31

   سلام کدام استان هستید

  • فرهاد م
   2021/11/10 04:35

   سلام بنده خریدارم لطفاً قیمت و شرایط خرید موارد موجود اگر هست بفرمایید تشکر

  • سردبیر
   2021/11/10 14:36

   سلام
   فرم خرید را تکمیل و ارسال بفرمایید
   موارد فروش خدمتتان پیامک خواهد شد

  • سلام قیمت نهایی چند خریداری ؟؟؟؟

 • فاطمه شفیعی
  2021/09/16 11:28

  سلام بنده دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی و خواستار امتیاز دفتریاری دوم ترجیحا درمشهد در غیر این صورت سایر شهرهای خراسان هستم .
  سپاس

  پاسخ
 • نگین رحیم زاده
  2021/09/10 12:22

  سلام من خواستار خرید امتیاز دفترخانه در تهران هستم. موردی اگر بود لطفا اطلاع بدید

  پاسخ
 • حامد اکبری
  2021/09/09 12:56

  سلام بنده خریدار امتیاز دفترخانه در استان لرستان هستم ممنون میشم اگ موردی داشته باشین اطلاع بدین

  پاسخ
 • سبحان
  2021/09/09 12:07

  باسلام وخسته نباشید
  اینجانب دارای موسسه داوری و وکالت هستم درکنار موسسه میخوام سهمی از مجوز سردفتری رو بگیرم باهم همکاری کنیم

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/09/10 10:10

   انتقال بخشی از امتیاز سردفتری امکان پذیر نیست

 • هانیمهاجر
  2021/09/07 19:59

  سلام قصد خرید دفتریاری رو دارم دیپلمه هستم آیا قبول شدنش سخته

  پاسخ
 • محدثه خواجه وند
  2021/09/06 12:11

  سلام ۲۶ ساله هستم دارای لیسانس حقوق از خانواده ایثارگران قصد خرید امتیاز سر دفتری در پاکدشت و حومه را دارم اگر موردی هست اطلاع دهید

  پاسخ
 • متین
  2021/09/04 17:28

  سلام من دنبال خرید امتیاز سر دفتری در مشهد یا تهران هستم سنم هم 27 و لیسانس حقوق دارم اگه موردی دارید پیامک اطلاع بدید

  پاسخ
 • ریحانه
  2021/09/02 23:14

  سلام من خواستار خرید امتیاز سردفتری هستم در استان لرستان شهرستان بروجرد منتظر تماستون هستم

  پاسخ
 • setayesh
  2021/09/01 10:09

  با سلام خداقوت بنده متقاضی خریداری امتیاز سردفتری و امتیاز دفتر یاری می باشم و دارای لیسانس حقوق و و شرایط سنی آن می باشم .شرط دیگری هم دارد؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/09/02 11:48

   قاضی یا وکیل دادگستری و عضو موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها و مشغول به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت و عضو هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت و مدیر روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (‌به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً‌ جنبه علمی داشته باشد) نباید باشید.

  • محسن بی باک
   2021/09/16 11:58

   باسلام
   اینجانب ازشهر تبریز
   درخواست خرید مجوز سردفتری ودفتریاری درتمام شهرها رادارم.۰

  • بنده خواهان خرید امتیاز سردفتری در تهران شهریار و اندیشه رادارم

 • فاطمه شفق
  2021/08/31 10:28

  سلام وقتتون بخیر باشه.من خواستار خرید دفتر در تهران یا تبریز یا شهرستان های این استان ها هستم..اگه موردی هست ممنون میشم سریع اطلاع بدین

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/09/02 11:50

   بله حتما
   از طریق پبامک به اطلاعتان خواهیم رساند.

 • بهاره
  2021/08/29 19:26

  سلام من لیسانس حقوق دارم برای دفتریاری لطفاه من اطلاع بدین درخراسان رضوی تربت جام،فریمان،مشهد.. برای خریدامتیازسردفتری داین ۳شهرهم بنده متقاضی هستم.

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/09/02 11:53

   اگر موردی باشه از طریق پیامک به اطلاعتون خواهیم رساند

 • ناهید شاهوردی
  2021/08/29 07:22

  سلام وقت تون بخیر ،متقاضی امتیاز سر دفتری هستم هر جای ایران حتی حاشیه شهرها که زیر ۱ باشه خودم دفتر یار اول هستم

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/09/02 12:01

   چشم
   اگر موردی بود اطلاع میدیم خدمتتون

  • داوود حاجی عباسی
   2021/09/04 14:35

   اطلاعیه اصلاحی : خواهر زاده اینجانب که خانم میباشد سابقه ۱۲ سال دفتریاری اول در تهران را دارد . و مایل است که در محضر دیگری در تهران به مدت سه سال مجانی خدمت کند تا ۱۵ سال سابقه دفتریاری اش کامل شود .هر نوع تضمین داده میشود .

  • سردبیر
   2021/09/05 12:15

   دوستان اگر موردی با این شرایط میشناسید که ممکن است قبول کند معرفی کنید

  • حسین احمدی
   2021/09/14 16:29

   تماس بگیرید برا خرید امتیاز

 • اسرافیل فلاحی
  2021/08/28 16:06

  1-قیمت تقریبی 2-ضمنا من 20 ساله که دفتریار اول هستم و فعلا هم مشغولم و ضمنا جانباز زیر 10 درصد و ایثارگر با 30 ماه سابقه جبهه و از 4 ماه آن بصورت داوطلب اعزامی سپاه پاسداران

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/09/02 12:04

   سلام و تشکر بابت خدمات شما به کشور عزیزمان ایران
   چشم
   از طریق پیامک با شما در ارتباط خواهیم بود

 • صابر
  2021/08/25 11:23

  سلام، برای شهرهای بندرعباس تهران شیراز موردی برای جابه جایی یا خرید هست؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/27 09:58

   بله
   فرم پرکنید ما با شما تماس میگیریم

  • داوود حاجی عباسی
   2021/08/30 20:36

   خواهر زاده ام حدود ۱۲ سال سابقه دفتر یاری اول در تهران دارد حاضر است که به یکی از محاضر تهران منتقل شود و به مدت سه سال با حقوق ۵۰ درصد

  • سردبیر
   2021/09/02 11:52

   اگر موردی اینچنین خواستند حتما معرفی میکنیم

  • سلام بوشهر یه مورد برا فروش هست

 • بهار
  2021/08/24 17:10

  متقاضی خرید دفتر اسناد رسمی در مازندران هستم اگر موردی برای فروش هست متشکر میشم با اطلاعات کامل در اختیار بنده بگذارید. سپاسگزارم

  پاسخ
 • بهار
  2021/08/24 17:08

  سلام ببخشید در حال حاضر در استان مازندران امتیاز فروشی سردفتری وجود دارد؟ اگر امتیازی برای فروش هست میشه لطف کنید اطلاع بدید

  پاسخ
 • با سلام بنده با مدرک
  فوق لیسانس عمران میتونم برای مجوز دفترخانه اقدام کنم ؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/27 10:01

   اگر مدرک لیسانستون حقوق باشد، می شود.

  • محسن بی باک
   2021/09/16 11:58

   باسلام
   اینجانب ازشهر تبریز
   درخواست خرید مجوز سردفتری ودفتریاری درتمام شهرها رادارم.

 • آرمان
  2021/08/24 00:09

  لطفا کارشناس هاتون با من تماس بگیرن بنده ارشد حقوق جزا هستم و متقاضی خرید امتیاز در استان کرمانشاه

  پاسخ
 • رقیه
  2021/08/23 16:20

  سلام واگذاری دفتر یاری و یا امتیاز سردفتری توی تهران اگر باشه خبر میدین؟ و اینکه قیمتش تو تهران چند هست ؟

  پاسخ
 • حامد اکبری
  2021/08/21 13:15

  ببخشین .من چطور میتونم باهاتون تماس تلفنی برقرار کنم من دفتر گیر آوردم فقط موندم ک ترم آخر هستم واسه مدرک گیر میدن یا نه

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/22 14:55

   کارشناسان ما تماس گرفتن خدمتتون

 • حامد اکبری
  2021/08/21 11:59

  سلام .ببخشین من سوال ازتون پرسیدم ک معافیت دارم و ترم آخر رشته حقوقم گفتم ک میتونم امتیاز اسند رسمی بخرم گفتین ک مدرک بگیری بهتره اما گفتی درشرایطی میشه اون شرایط واگه بگین ممنون میشم

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/21 13:01

   بستگی به شرایط دفتری که قرار است واگذار شود دارد
   که این مورد را در مراحل بعدی به طور کامل خدمتتان اعلام میکنیم
   ابتدا باید دفتری با توجه به بودجه شما پیدا شود

 • جواد
  2021/08/21 02:05

  سلام
  برای استان یزد کسی هست که قصد واگذاری داشته باشه؟بنده شرایط خرید رو دارم و متقاضی هستم

  پاسخ
 • حامد
  2021/08/18 22:07

  سلام .ببخشین من ترم آخر حقوق هستم میتونم امتیاز سردفتری بخرم

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/19 12:57

   در شرایطی می شود
   ضمن اینکه باید سایر شرایط لازم هم داشته باشید
   مثلا کارت پایان خدمت و ۲۴ سال سن
   هرچند که بهتر است تا فارق التحصیلی صبر کنید

  • حامد
   2021/08/19 13:01

   سلام .ببخشین من ۳۵سال سن دارم کارت معافیت کفالت دارم میخوام امتیاز دفترخانه بخرم ولی چون ترم آخرم گفتم ببینم میشه از همین الان اقدام کنم تا مراحلشو طی کنم تا دی ماه ک مدرکم اماده میشه

  • سردبیر
   2021/08/21 11:42

   بهتر است صبر کنید تا مدرک بگیرید
   اما در شرایطی می شود…

 • حقیقت
  2021/08/17 21:49

  دروغ میگین اطلاع رسانی نمیکنین سه ماهه ثبت نام کردم دریغ از یک خبر

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/19 13:02

   اطلاع رسانی از سه ماه پیش تا الآن حداقل ۵ باری برای سردفتری انجام شده
   اما موارد دفتریاری کم هست و به محض اینکه موردی باشد به اطلاع شما خواهد رسید

 • فرزاد
  2021/08/17 05:22

  سلام وقت بخیر
  بنده ۲۴سال سن دارم و دارای مدرک لیسانس حقوق هستم و هیچ گونه سابقه کار در دفاتر ندارم .
  ایا امتیاز سر دفتری را میتوانم بخرم ؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/17 08:47

   سلام
   بله
   به شرط داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

 • سعید ربیعی
  2021/08/16 20:50

  سلام
  لطفا در هر کجای کشور دفتریاری یا امتیاز دفترخانه برای فروش موجود هست به بنده معرفی کنید. لطفا راهنمایی کنید چجور از لیست موارد موجود مطلع بشم. ممنون

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/17 08:51

   فرم مربوطه در بالا را تکمیل و ارسال کنید.
   ما موارد واگذاری را از طریق پیامک به اطلاع شما خواهیم رساند

  • رویا
   2021/09/11 20:55

   سلام روزتون بخیر . ایا امکانش هست هم کارمند یه جای نیمه دولتی بود هم امتیاز سر دفتری رو خرید؟

  • سردبیر
   2021/09/15 08:45

   اگر اون جای نیمه دولتی مشمول ماده ۱۵ نباشد، بله میشود

  • شقایق
   2022/04/27 05:06

   سلام وقت بخیر باتوجه به قانون جدید نمیشه من امتیاز روجلوترخریداری کنم؟۲۲ سال سن دارم وترم آخر کارشناسی حقوق هستم اگر راهی هست که بشه زودترخریداری کرد لطفا راهنمایی کنید مسئله برای من خیلی مهم هست آخه باتوجه به قانون جدیدخیلی ترس دارم که ازدیت بدم این فرصت رو

  • سردبیر
   2022/05/05 10:00

   خیر راهی نیست

 • سعید
  2021/08/15 11:15

  سلام و عرض خسته نباشید.
  لطفا امیاز سردفتری یا دفتریاری با قیمت مناسب در هر استان یا هر شهر که بود به بنده معرفی کنید. به اینکار نیاز دارم.و اینکه چجور میتونم با شما تماس بگیرم.
  (لطفا اول از همه استانهای اصفهان و مرکزی و بعد در هر کجای کشور که بود)
  ممنونم

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/17 08:58

   فرم مربوطه در بالا را تکمیل و ارسال کنید.
   ما موارد واگذاری را از طریق پیامک به اطلاع شما خواهیم رساند.

 • امین
  2021/08/14 13:35

  یه سوال داشتم ،صلاحیت بعد از خرید سهم چجوری لحاظ میشه،امکان رد صلاحیت هست ؟ در این صورت چه باید کرد؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/17 09:00

   در قراردادی که ما بین شما و واگذار کننده تنظیم میکنیم، همه این موارد را پیشبینی کرده ایم

 • ساغر ميروكيلي
  2021/08/08 11:40

  سلام وقتتون بخير
  من ٢٢ سالم هست
  نميتونم الان خريداري كنم و بعد از دو سال تاسيس كنم؟ فرايندش چطوري هست؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/09 09:14

   یکی از شرایط اساسی سن بین 24 تا 50 است

 • حسیین
  2021/08/04 22:27

  سلام لطفا روشن نماید هزینه خرید دفتر اسناد رسمی یاثبت ازدواج درکشور وکردستان چقد میباشد تماس بگیرید

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/05 12:59

   همانطور که بارها گفتیم هزینه ها دست ما نیست و قیمت مشخصی ندارد
   مثلا سردفتری مایل است دفترش را در تهران ۳ میلیارد بفروشد در حالی که سردفتر دیگری مایل است ۶ میلیارد تومان بفروشد
   بعد از اینکه سردفتری قصد فروش امتیازش را داشته باشد و به ما اعلام کند، ما مشخصات آن دفتر را برای شما پیامک میکنیم و شما تصمیم میگیرید که خواهان خرید دفتر مذکور هستید یا خیر
   پس تنها کاری که شما باید بکنید این است که فرم مربوطه را در بالا تکمیل کنید و منتظر پیامک یا تماس ما باشید.

  • حبیب
   2021/08/13 17:34

   من امتیاز دفتر تهران را خریدم الان هنوز شروع به کار نکردم میخوام جابه جایی کنم بیام شیراز میشه راهنمایی کنید

  • سردبیر
   2021/08/14 11:25

   باید مورد شما بررسی بشه و ببینیم دقیقا در چه مرحله ای هستید

  • نگین رحیم زاده
   2021/09/10 12:26

   سلام من خواستار خرید امتیاز دفترخانه در تهران هستم. موردی اگر بود لطفا اطلاع بدید. ممنون

  • سردبیر
   2021/09/15 09:16

   سلام
   چشم

 • بی نام
  2021/08/04 10:11

  متاسفانه وقتی فرم رو پرمیکنم اخطار میده ومیگه شما با این شماره یکبار ثبتنام کردی. شماره دیگری ندارم امکان ویرایش اطلاعات وجود نداره؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/05 13:01

   خیر فقط یک بار امکان تکمیل فرم را دارید
   ما همه موارد فروش را برای همه ارسال میکنیم
   مشکلی از بابت ویرایش نیست

 • پوریا
  2021/08/03 11:29

  سلام و عرض ادب.من رشته علوم قضایی هستم،آیا بعد از اخض مدرک لیسانس میتونم امتیاز سردفتری رو بخرم؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/04 08:37

   فصل دوم قانون دفاتر اسناد رسمی به طور دقیق شرایط را اعلام کرده که در زیر مجددا یادآوری میگردد:
   انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
   ‌ماده ۶ – اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود.

   اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
   کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
   سایر لیسانسیه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.
   اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد باشند.
   دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶‌ باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری.
   دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.
   دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.

 • مهسا
  2021/08/02 15:33

  سلام با داشتن لیسانس حقوق می‌شود امتیاز رو خرید ؟؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/04 08:46

   لیسانس حقوق و سایر شرایطی که در بالا ذکر شده، مثلا سن بین ۲۴ تا ۵۰ سال و…

 • بی نام
  2021/08/02 12:14

  امکانش هست امتیاز سردفتری دفترخانه ای در پایین شهر کرج با احتساب دفتریار که قیمتش مناسب باشه دارید برای معرفی. که از میزان کل پول امتیاز دفتریاریش به فروش رفته باشه

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/04 08:48

   اگر موردی باشه از طریق پیامک به اطلاع شما خواهد رسید.
   لطفا فرم مورد نظر را تکمیل و ارسال کنید

 • بی نام
  2021/08/02 08:14

  سلام. باتوجه به اینکه امسال ازمون سردفتری برگزار بشه ایا بعد ازمون باز هم امکان خرید امتیاز سردفتری وجود داره؟ اگر بله این امتیاز رو بعد بازنشستگی یافوت میشه فروخت؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/02 10:23

   با سلام
   هیچ اطلاع دقیقی از اینکه امسال یا در آینده آزمون برگزار میشود در دسترس نیست.
   شما هر زمان (درصورت داشتن شرایط لازم) امکان خرید را دارید.
   با توجه به قوانین حال حاضر بله امکان فروش هست.

  • ایران بخشی
   2021/12/08 07:04

   سلام و خسته نباشید من لیسانس حقوق هستم خواستار خرید امتیاز دفتر اسناد رسمی از تبریز را دارم ممنون میشم کمکم کنید.

 • سعید رزمی
  2021/07/30 18:58

  سلام من برای خرید امتیاز دفتریاری اول فرم پر کردم ولی فعلا همچنان منتظرم..
  متقاضی خرید امتیاز دفتریاری اول استان آذربایجان شرقی هستم با قیمت توافقی

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/07/31 16:03

   از طریق پیامک اطلاع رسانی انجام می شود
   لطفا منتظر باشید

 • حديثه
  2021/07/28 14:35

  با سلام،میخواستم بدونم قیمت سر دفتری در غرب استان مازندران حدود چه قیمتی هست و آیا موردی برای فروش موجوده ?

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/07/28 14:40

   فرم خرید امتیاز سردفتری را تکمیل و ارسال بفرمایید با شما تماس میگیریم و یا از طریق پیامک به اطلاع شما خواهیم رساند
   مواردی برای فروش موجود است

 • پرپر
  2021/07/28 11:57

  سلام وقتتون بخیر
  چندتا سوال داشتم
  برای شرکت در آزمون دفتریاری حتما باید برای شهر محل زندگی درخواست داد یا هر شهری میشه شرکت کرد؟
  در صورت قبولی امکان انتقالی به شهر دیگه هست؟
  چطور میشه سردفتری پیدا کنیم که معرفی کنه به عنوان دفتریار که بشه آزمون شرکت کرد؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/07/28 12:14

   با سلام
   اگر سردفتری شمارو به عنوان دفتریار معرفی نکند امکان شرکت در آزمون را نخواهید داشت
   برای پیدا کردن سردفتری که نیاز به دفتریار دارد، فرم خرید امتیاز دفتریاری را در لینک زیر تکمیل کنید:
   https://mahzarchi.ir/service/12512/

 • سیده فهیمه حسینی
  2021/07/25 20:28

  با سلام با مدرک سطح ۲ حوزه علمیه جامعه الزهرای قم میشه در آزمون سردفترداری شرکت کرد؟و سوال دیگه ام اینه که قبولی توی آزمونش خیلی سخته؟کرج هستیم

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/07/26 10:09

   مدارک مورد نیاز به طور دقیق در بالا ذکر شده
   قبولی توی آزمون ماده ۶۹ سخت نیست، چراکه باکسی رقابت ندارید ولی خب آسون هم نیست.
   موفق باشید

  • زهرا ارباب صادقی
   2021/08/10 12:08

   سلام می تواند در ازمون سردفتری شرکت کند من هم با همین مدرک امتحان دادم

  • سردبیر
   2021/08/11 15:14

   تشکر
   ?

 • بی نام
  2021/07/21 21:10

  سلام وقتتون بخیر ببخشید من دفتریار اول دفتراسنادرسمی با 11سال سابقه دفتریاری اول هستم که به دلیل انتقالی سردفترم، بیکار هستم، آیا دفترخانه ای که فاقد دفتریار اول درکرمان باشد یادفتریاری که قصد فروش امتیازش راداشته باشد وجود دارد

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/07/23 15:49

   اگر فرم پرکردید، در صورتی که موردی مشابه درخواست شما باشه، از طریق پیامک به اطلاعتون خواهد رسید

 • با سلام الان چند ماهی داخل سایت ثبت نام کرده ام متقاضی کرمان هستم ولی تا الان موردی اعلام نشده آیا موردی نیست ؟؟؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/07/21 09:47

   موارد از طریق پیامک به اطلاعتان خواهد رسید
   آخرین اطلاع رسانی دیروز انجام شد

 • لیلا عباسقلی زاده
  2021/07/20 14:08

  سلام خسته نباشید
  متقاضی خرید امتیاز سردفتری در اردبیل هستم
  فرم بالا را پر کردم ولی متاسفانه کد ارسالی داخل کادر تایپ نمیشد لذا تکمیل فرم ناقص ماند .
  لطفا در این زمینه راهنمایی بفرمایید??

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/07/20 14:20

   سلام و ممنون
   لطفا اعداد را با کیبرد انگلیسی وارد کنید

  • عباسقلیزاده
   2021/07/22 15:35

   برای دومین بار با کیبرد انگلیسی اعداد را وارد کردم ولی مینویسه کد وارد شده صحیح نمیباشد
   اگر امکانش باشه شماره تماسی تو سایتتون قرار بدید تا بشه مستقیما تماس گرفت ???

  • سردبیر
   2021/07/23 15:47

   پشتیبانی با شما تماس گرفت و مشکل برطرف شد.
   موفق باشید

 • پ حیدروند
  2021/07/19 20:43

  سلام بنده لیسنس حقوق دارم فقط
  قیمت خرید امتیاز را نمی دانم
  افرادی سود جو دوروبرم هستند

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/07/19 21:10

   دوست عزیز سلام
   کارشناسان خبره ما با ۴۰ سال سابقه خرید و فروش امتیاز دفترخانه اسناد رسمی تا پایان راه همراه شما خواهند بود و جای هیچ نگرانی برای شما باقی نخواهد ماند
   و با بهترین قیمت برای شما امتیاز میخریم

  • رضوانه
   2021/10/08 17:41

   سلام خواهان امتیاز سر دفتری در شهرهای ساحلی جنوب و شهرهای کم جمعیت هستم لطفا اگرموردی هست معرفی نمایید….
   باتشکر از سایت خوب و مفیدتون?

  • سردبیر
   2021/10/12 11:37

   تشکر از شما??
   فرم خرید را تکمیل و برای ما ارسال کنید

 • حسن فراهانی
  2021/07/15 11:20

  اینجانب حسن فراهانی دارای کارشناسی حقوق ثبتی خواستار خرید مجوز سردفتری ازدواج هستم

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/07/16 10:41

   سلام
   فقط دفترخانه اسناد رسمی

  • لیلا
   2021/07/19 15:19

   با سلام،میخواستم بدونم قیمت سر دفتری در استان فارس شهر شیراز و داراب حدود چه قیمتی هست و آیا موردی برای فروش موجوده

  • سردبیر
   2021/07/19 16:07

   سلام
   بله موجود هست
   فقط قبل از هر کاری فرم مربوطه را تکمیل کنید

 • علی محمد
  2021/07/13 00:25

  آیا دفتر ازدواج رو هم میشه خرید؟

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  آیادرحال حاضر متقاضی خرید امتیازدفتریاری داریم؟

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر
  آیابرای خرید امتیازدفتریاری هم موردداشتید؟

  پاسخ
 • بی نام
  2021/07/09 02:18

  سلام کسیکه امتیاز سردفتری بخره ازمونش چگونه است چه منابعی داره امکانش هست قبول نشه؟ و اینکه هزینه امتیاز سردفتری در محمدشهر و اطاف ان در کرج چقدر هست؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/07/09 10:24

   آزمونش سخت نیست و ما کمکتون میکنیم و منابع میدیم خدمتتون برای قبولی در آزمون و اختبار
   قیمت دست ما نیست و سردفتر باید اعلام کند
   موفق باشید

  • عبدالکریم
   2021/07/17 16:40

   سلام بنده متقاضی هستم در رشت

  • سردبیر
   2021/07/18 10:23

   سلام
   لطفا فرم درخواست خرید امتیاز سردفتری را تکمیل و ارسال کنید
   با تشکر

 • پروین
  2021/07/03 17:54

  باسلام دوباره هم ثبت‌نام کردم ولی پیام باخطا مواجه میشه. قسمتی که نوشته شماره موبایل به انگلیسی وارد شود، فارسی میاره ازچند دستگاه هم استفاده کردم ولی انگلیسی نمیشه

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/07/08 23:26

   دوباره امتحان کنید
   اگر خط دائمی دارید، لطفا با آن اقدام به ثبت کنید

 • پروین
  2021/07/02 08:04

  با سلام ارسال کد پیامکی با خطا مواجه می‌شود لطفا پیگیری شود

  پاسخ
 • پروین
  2021/07/01 13:15

  با سلام برای ثبت نام سایت، ارسال پیام باخطا مواجه می‌شود لطفا پیگیری شود

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/07/02 08:49

   سلام و تشکر
   مشکل حل شد لطفا دوباره تلاش کنید

 • سلام. آیا امکان دارد ابتدا آزمون سردفتری شرکت کرد و در صورت قبولی به سربازی رفت؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/07/02 08:49

   سلام
   خیر

  • سلام ّبخشید اگه بخوایم امتیازبخریم چه شرایطی داره

  • سردبیر
   2021/07/23 15:48

   دوست عزیز شرایط به طور کامل در بالا ذکر شده

 • حمیده بابایی
  2021/06/30 19:46

  با سلام خریدار امتیاز سر دفتری هستم .قیمت میخواستم از خدمتتون

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/07/02 08:55

   سلام
   قیمت را سردفترانی که قصد فروش امتیاز سردفتریشان را دارند تعیین میکنند نه ما
   مثلا سردفتری تمایل دارد دفترش را که در تهران است به قیمت 5 میلیارد تومن به فروش برساند
   ماهم در اطلاع رسانی هایمان اعلام میکنیم که سردفتری در تهران قصد فروش امتیاز سردفتریش را به قیمت پنج میلیارد تومان دارد

   برای دریافت اطلاع رسانی ها از طریق پیامک باید فرم درخواست خرید امتیاز سردفتری را تکمیل و ارسال کنید (فرم بالا)

 • مهراد
  2021/06/29 04:32

  سلام. من رشته ام حقوق یا فقه نیست، و در رشته ی دیگری مدرک کارشناسی ارشد دارم، سابقه دفتریاری ندارم امکان خرید سردفتری رو دارم یا خیر؟
  و اینکه برای شروع کار به عنوان دفتریار چه اقدامی لازم هست؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/07/02 09:07

   رشته تحصیلی شما برای شروع به کار سردفتری باید حقوق (لیسانس حقوق) و یا رشته های ذکر شده در بالا باشد.
   برای شروع به کار دفتریاری اولین قدم معرفی شما از طرف یک سردفتر است.

 • هادی
  2021/06/29 03:18

  سلام وقت بخیر برای خرید امتیاز برای کسی که واجد شرایط هست کارت معافیت سربازی واجب هست یا خیر

  پاسخ
 • مشایی
  2021/06/28 20:04

  سلام
  خانم بازنشسته بانک و دارای فوق لیسانس حقوق هستم. دارای 53 سال سن.
  آیا میتوانم امتیاز سردفتری خریداری کنم؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/07/02 09:08

   سلام
   خیر متاسفانه
   از شرایط سردفتر شدن داشتن سن بین 24 تا 50 سال است

 • ارمان
  2021/06/24 23:57

  سلام. من معلم رسمی آموزش پرورش هستم. مدرک کارشناسی حقوق دارم. شرط سن را هم دارم. کلاس هایم ۲روز در هفته است. آیا میتوانم جهت خرید امتیاز سردفتری اقدام کنم؟
  سپاسگزارم

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/06/25 21:48

   سلام
   خیر
   برای سردفتری باید استعفا دهید

 • شکیلا اسماعیلی
  2021/06/22 09:32

  سلام
  حدود 1 ماه هستش برای واگذاری امتیاز سردفتری ثبت نام کردم ولی نتیجه ای نداشته.
  لطفا پیگیری کنید.
  ممنون

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/06/25 21:55

   سلام
   خرید و فروش دفترخانه زمان بر است
   مواردی برای فروش به ما سپرده شده که پس از بررسی و تایید تیم فروش از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد

  • محدثه خواجه وند
   2021/09/07 02:04

   سلام من قصد خرید دارم

 • محمود
  2021/06/13 11:34

  سلام. وقت بخیر. واسه خرید امتیاز دفتریاری باید حتما دفتریار بازنشسته باشه؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/06/13 13:21

   خیر
   میتونه استعفا بده
   سپس بعد از موافقت سردفتر به شما منتقل بشه

 • مهدی
  2021/06/07 12:50

  باسلام آیا خرید و فروش امتیاز دفتریاری مستقیما توسط دفتریار که درآستانه بازنشستگی است برایش درحکم پایانکاری اوست امتیازش و می‌تونه واگذار کنه ؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/06/11 11:01

   با تایید سردفتر باید انجام شود

 • با سلام خريد امتياز سر دفتري تهران با درامد خوب حدودا چقدر در مياد؟!

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/06/03 20:16

   فرم خرید امتیاز سردفتری را تکمیل کنید
   کل موارد فروش براتون پیامک میشه

 • حسین
  2021/05/25 19:32

  سلام برادرم ۲۳ سال داره با لیسانس حقوق خواستم بدونم الان شرایط خرید امتیاز دفترخانه رو داره؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/05/25 19:53

   از شرایط سردفتری: 24 سال تمام و …

 • سعیده نجارزاده
  2021/05/19 23:28

  سلام وقتتون بخیر
  من کارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و حقوق خوانده ام با معدل ۱۷/۰۹
  دفتر اسناد فقط چند ماه اول دانشجویی کار کردم
  آزمون دادم قبول نشدم
  اگر بخواهم برای مجوز سردفتری اقدام کنم آیا امکانش هست؟
  برای شهر تهران یا رشت؟
  ممنونم

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/05/21 13:25

   سلام
   فقط افراد زیر می توانند برای خرید امتیاز سردفتری اقدام کنند:

   ۱ – اشخاصی كه دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشكده الهیات یا دانشكده سابق معقول و منقول باشند.

   ۲ – كسانی كه دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وكالت پایه یك دادگستری باشند.

   ۳ – سایر لیسانسیه ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.

   ۴ – اشخاصی كه از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای كه به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند.

   ۵ – دفتریارانی كه دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری.

   ۶ – دفتریارانی كه دارای دیپلم كامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.

   ۷ – دفتریاران اول كه در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.

 • امیر
  2021/05/09 22:58

  باسلام؛الان ( دفتر خانه )موردی برای فروش دارید؟

  پاسخ
 • محمدی
  2021/05/06 23:14

  سلام. کسی که کارمند است می تواند خریدار دفتر ازدواج باشه یا منع قانونی داره؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/05/09 18:07

   اگر مشمول ماده 15 نباشد منعی ندارد
   ‌ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران – مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است.

   قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها.
   اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.
   عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
   مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (‌به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً‌جنبه علمی داشته باشد).
   ‌تبصره ۱ – تدریس در دانشکده‌ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود.

   ‌تبصره ۲ – سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و‌در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می‌شود اداره خواهد شد.

   مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا‌خدمت در سمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب می‌شود.

 • مهرشاد یزدانیان
  2021/04/27 15:48

  سلام خسته نباشید حدودا دفتریاری اول تو تهران چقدره ممنونم اگه یه قیمت حدودی بگین

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/05/02 20:07

   بستگی به شرایط داره و ما قیمت رو اعلام نمیکنیم و فروشنده اعلام میکنه

 • زهرا
  2021/04/15 19:57

  سلام من درخواست فرم دادم ولی تایید شماره برام نمیاد

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/04/16 17:47

   درحال پیگیری هستیم کمی بعد مجددا تلاش کنید

 • امیرحسین
  2021/04/12 14:02

  با سلام
  در مورد ماده 85 مصوبه 1400 سردفتری که 25 سال خدمت کرده و سابقه 5 سال بیمه غیر سردفتری و در ارگان دیگری داشته باشد میتواند بازنشسته شود آیا با 25 سال شامل ماده 69 خواهد شد و میتواند امتیاز را واگذار کند یا این که فقط میتواند بازنشسته شود و حقوق بازنشستگی بگیرد و مشمول ماده 69 نمیشود؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/04/12 14:15

   بله مشمول ماده ۶۹ هم می شود
   اگر سردفتر هستید لطفا فرم فروش امتیاز سردفتری را تکمیل کنید تا با بالاترین پیشنهاد برای شما بفروشیم

  • نازنین
   2021/05/01 20:25

   سلام میخواستم بپرسم حدودا خرید امتیاز سردفتری چقدر معامله میشه

  • سردبیر
   2021/05/02 20:21

   متغیرهای زیادی قیمت دفترخانه را تحت تاثیر قرار می دهند و قیمت مصوب و مشخصی ندارد

 • فاطمه
  2021/04/11 12:27

  سلام سردفتری که قبل ازموعد سال بخواهد با احتساب بیمه های دیگر بازنشسته شود ایا میتواند امتیاز خود را بفروشد یا نهفقط سردفتری که سی سال خدمت سردفتری کرده

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/04/11 13:32

   طبق ماده ۸۵ آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ با ۲۵ سال سابقه می توان بازنشسته شد.

   ماده ۸۵: سردفتران و دفتریارانی که علاوه بر ۲۵ سال سابقه اشتغال در مشاغل سردفتری یا دفتریاری سابقه پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به سایر صندوق‌های بازنشستگی را دارند و با احتساب آن سابقه، مدت اشتغال آنها به ۳۰ سال تمام می‌رسد در اجرای ماده ۱۰ قانون می‌توانند بازنشسته شوند، لیکن حقوق بازنشستگی ایشان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به صندوق کانون محاسبه و پرداخت می‌شود.
   تبصره ۱: حق بیمه و بازنشستگی پرداختی به صندوق یا صندوق های بازنشستگی دیگر قابل انتقال به صندوق کانون نیست.
   تبصره ۲: کلیه سردفتران و دفتریاران مشمول استفاده از مزایای مقرر در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشند.

 • سلام. قیمت خرید سردفتری در ایلام چقدر؟؟ حدودی

  پاسخ
 • مینا
  2021/04/08 15:47

  خب من خودم دفتریار اول هستم میخوام حدود قیمت رو بدونم ،

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/04/08 16:55

   لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید

 • مینا
  2021/04/08 15:24

  سلام ، کسی بخواهد امتیاز دفتریاری اول را واگذار کند ، حدود قیمت چقدر است ؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/04/08 15:27

   سلام
   قیمت را فروشنده ی امتیاز تعیین میکنید و نرخ مشخصی ندارد
   لطفا نام نویسی کنید و به محض اینکه کسی قصد فروش امتیاز را داشته باشد برای شما پیامک ارسال خواهد شد

  • بنیامین
   2021/05/20 02:37

   ی امتیاز میخوام

  • سردبیر
   2021/05/21 13:19

   سلام
   فرم مربوطه را تکمیل کنید

 • زهرا زنجیرانی فراهانی
  2021/04/06 17:18

  سلام بنده برای قم ثبت نام کرده ام اما پیام فروش کرج آمده و اینکه امکان اصلاح و تعبیر ما مثلا از قم به تهران می خواستم

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/04/06 18:42

   سلام مشکلی نیست
   بر اساس اولویت کل موارد فروش از طریق پیامک ارسال میشه براتون

  • سلام واگذاری امتیاز سردفتری در قم

  • سردبیر
   2021/05/18 22:50

   فروشنده هستید یا خریدار؟
   ابتدا فرم مربوطه را تکمیل کنید

 • ناشناس
  2021/04/03 10:22

  سلام متقاضی جابجایی دفترخانه میباشم از چه طریقی میشه پیگیری کرد؟ممنون میشم رهنمایی بفرمایید

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/04/06 13:16

   به زودی امکانی فراهم میشود برای کسانی که تقاضای جابجایی دارند

 • با سلام میخواستم بدونم من لیسانس حقوقم تازه خدمتم تموم شده مدرک کارشناسیمم از دانشگاه پیام نوره با معدل ۱۶ الان میتونم امتیاز سردفتری بخرم یا نه سنمم هم ۲۵ سال هست بی زحمت راهنماییم کنید جایی سابقه هم نداشتم بعد لیسانس یه راست رفتم خدمت الانم خدمت تمام شده

  پاسخ
 • یاسین
  2021/04/01 00:35

  سلام
  در حال حاضر کسی برای فروش امتیاز سر دفتری در تهران درخواست داده؟
  ممنون

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/04/02 19:35

   بله بسیار
   فرم را پر کنید، پس از بررسی با شما تماس می گیریم

 • محمدرضا
  2021/03/26 00:52

  سلام درمورد اينكه گفتيد بعد از خريد امتياز ازمون هم داره ميخواستم بپرسم ازمونش مثل ازمون اصلي هست و اينكه تاريخ ازمونش باز هم مشخص نيست؟!

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/03/26 07:24

   سلام
   نه مثل آزمون اصلی نیست
   تاریخش بهتون اعلام میشه توسط اداره ثبت

 • Mohammad
  2021/03/22 03:20

  سلام با عرض خسته نباشید قیمت مجوز در استان کرمانشاه چه مبلغی هست حدودی ممنون

  پاسخ
  • سلام من لیسانس کشاورزی ام اگر ارشد حقوق بخونم میتونم دفتر خونه بزنم؟

  • سردبیر
   2023/01/08 11:31

   خیر
   لیسانس حتما باید حقوق باشد

 • مدرک سطح دو حوزه هم شامل خرید و فروش میشود؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/03/22 01:45

   سلام
   قوانین مربوطه که همینجا هم قرارگرفته به طور واضح توضیح داده
   لطفا با دقت مطالعه کنید

  • امیر نریمان
   2021/03/22 22:36

   سلام
   میشه بفرمایید بر اساس چه قانونی سردفترانی که بعد از سال ۹۷ ابلاغ گرفتند نمیتونند دفترشون رو واگذار کنند؟ من اصلاحی به ماده ۶۹ ندیدم؟

  • سردبیر
   2021/03/22 22:42

   منتظر خبرهای آتی باشید

  • طهماسبی
   2021/06/04 09:42

   سلام خریدار سر دفتری ازدواج و طلاق هستم قیمت چقدره؟برا خرید ثبت نام کردم فقط سردفتری اسناد رسمی انگار هست.

 • با سلام جسارتا امتیاز خرید دفاتر اسناد رسمی در مرکز استان مثلا فارس شیراز حدودا چه مبلغی هست؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/03/21 02:06

   سلام
   قیمت مشخصی نداره ولی در آغاز سال ۱۴۰۰ حدود ۳ میلیارد تومن هست که متغیرهای زیادی داره
   مثلا حسن شهرت سردفتر سابق
   تعداد اسناد بایگانی
   تعداد اسناد مالی در هر سال
   و…
   که این متغیرها ممکنه حدود یک میلیارد تومن توی قیمت نهایی تاثیر بذاره

 • سلام، روز بخیر بابت جابجایی دفتر بین دو استان کسی درخواست داده؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/03/21 02:07

   خیر
   ولی اگه کسی برای جابجایی درخواستی داره در قسمت توضیحات حتما اعلام کند

  • سلام دارندگان مدرک سطح دو حوزه هم میتوانند امتیاز سر دفتری بگیرند؟

 • محمدرضا
  2021/03/17 09:08

  سلام اگر ما امتياز دفتر خانه رو بخريم باز هم بايد ازمون بديم يا خير؟!

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/03/17 10:35

   بله
   ولی خیلی سخت نیست
   نگران اون مورد نباشید

 • حمید
  2021/03/13 10:48

  از لحاظ قانونی الان امکان فروش امتیاز دفترخانه وجود داره؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/03/13 11:10

   سلام
   بله
   فقط از سال 1397 به بعد اگر کسی سردفتر شود امکان فروش ندارد
   ماقبل از سال ۱۳۹۷ سردفتران امکان فروش دارند
   موفق باشید

  • حمید
   2022/11/05 20:15

   با سلام و وقت بخیر
   بنده چنتا سوال داشتم ممنون میشم پاسخ بدید و راهنمایی بفرمائید؟
   آیا کارمندان قوه قضائیه با سابقه حداقل ده سال اشتغال ، امتیاز خاصی برای دریافت مجوز دفاتر اسناد رسمی دارند ؟
   و اینکه کارمندان دولت میتوانند در آزمون سردفتری شرکت و در صورت قبولی استعفا بدهند ؟

  • سردبیر
   2022/11/06 13:45

   خیر
   دفترچه به طور دقیق مطالعه شود
   دفترچه گفته اگه شرایط ماده ۱۵ رو نداشته باشید نمیتونید در آزمون شرکت کنید

 • مهتاب
  2021/03/05 18:14

  سلام..با لیسانس حقوق میشه متقاضی خرید بود؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/03/05 18:19

   سلام
   بله

  • زهراخواجوندسریوی
   2021/03/26 12:55

   با سلام قیمت مجوز سردفتری در استاد مازندران چقدر می باشد؟

  • سردبیر
   2021/03/28 08:28

   سلام
   سردفتری که قصد فروش دفترخانه را دارد، به ما قیمت اعلام می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید

تلفن همراه

keyboard_arrow_up