تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی

تعرفه حق التحریر، مبلغی است که برای ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌شود. این تعرفه هر چهار سال یک‌بار با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و موافقت قوه قضاییه، اصلاح می‌شود. تعرفه حق الثبت و حق التحریر بستگی به نوع و ارزش سند دارد. این مبالغ، مبلغ نهایی اسناد نیست و مالیات، هزینه صدور سند و سایر هزینه‌ها را نیز به آن اضافه می‌گردد.هنگام تنظیم سند در دفترخانه، ریز هزینه‌ها در زیر هر سند در دفترخانه ذکر می‌شود.

زمان تقریبی برای مطالعه: 5 دقیقه

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
50 دیدگاه
خانمی در حال پرداخت با کارت

تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی

در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق‌التحریر به شرح جداول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر اسناد رسمی قابل اجراء خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشد.

الف – اسناد مالی (موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت)

یک: اسناد رهنی، با حق استرداد و ذمه و سایر اسناد مالی


ردیف مبلغ سند تعرفه
1-1 تا مبلغ ده ميليون ريال مقطوعاً ۸۰۰/۰۰۰ ریال
2-1 تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۱۲ در هزار
3-1 تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال ۸ در هزار
4-1 بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ۵ در هزار
5-1 تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال ۴ در هزار
6-1 بیش از مبلغ سه میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۲ در هزار
7-1  تا مبلغ شش میلیارد ریال نسبت به مازاد سه میلیارد ریال ۱ در هزار
8-1 تا مبلغ ده میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال ۰/۷ در هزار
9-1  تا مبلغ بیست میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال ۰/۵ در هزار
10-1 تا مبلغ صد میلیارد ریال نسبت به مازاد بیست میلیارد ریال ۰/۲ در هزار
11-1  بیش از صد میلیارد ریال نسبت به مازاد صد میلیارد ریال ۰/۰۴ در هزار

 

دو: اسناد اموال منقول (بهای وسایل نقلیه براساس قیمت‌های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی)


ردیف مبلغ سند تعرفه
1-2 تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً 350/000
2-2 تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال ۳۵ در هزار
3-2 تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ٦ در هزار
4-2  تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ۴ در هزار
5-2 بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۱ در هزار

 

سه: اسناد معاملات غیر منقول و پیش‌فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی


ردیف مبلغ سند نرخ تعرفه مبلغ
1-3 تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوع ۱.۶۰۰.۰۰۰
2-3 تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال ۴۰۰ در هزار ۴.۸۰۰.۰۰۰
3-3 تا مبلغ پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۲۴۰ در هزار ۱۴.۴۰۰.۰۰۰
4-3 تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال ۸۰ درهزار ۱۸.۴۰۰.۰۰۰
5-3 تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال ۴۰ در هزار ۲۲.۴۰۰.۰۰۰
6-3 تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ۲۴ در هزار ۲۹.۶۰۰.۰۰۰
7-3 تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال ۱۲در هزار ۳۵.۶۰۰.۰۰۰
8-3 بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۶ در هزار ۳۵.۶۰۰.۰۰۰

 

ب – اسناد غیرمالی (موضوع ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت)


ردیف مبلغ سند تعرفه (مقطوع) ريال
1 وکالتنامه‌های فروش و انتقال 3/000/000
2 سایر وکالتنامه‌ها 2/000/000
3 تنفیذنامه، رضایت‌نامه، اقرارنامه، تعهدنامه، متمم قرارداد، اقاله 2/000/000
4 تقسیم‌نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر خودرو و غیرمنقول مانند زمین، آب و قطعه تفکیکی 1/000/000
5 تعهدنامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق‌های مربوط به آنها تنظیم می‌شود 200/000
6 وقف‌نامه 3/000/000
7 وصیت‌نامه 1/500/000
8 صلح دعاوی و قراردادهای غیرمالی 1/000/000
9 تعويض يا ضم وثيقه 1/200/000
10 سایر اسناد غیر مالی 800/000

 

ج – سایر خدمات ثبتی


ردیف مبلغ سند واحد تعرفه (ریال)
1 فک رهن یا فسخ سند 1/600/000
2 صدور اجرائیه هر اجرائیه 2/000/000
3 صدور اخطاریه هر نفر 200/000
4 امور مربوط به قبوض سپرده هر برگ 250/000
5 تهیه رونوشت از ثبت دفتر هر برگ 800/000
6  تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل هر برگ 120/000
7 تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفترخانه هر برگ 60/000
8  تصدیق مطابقت فتوکپی با اصل اسناد مالکیت (موضوع بند 299 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) در صورتی که توسط ذی نفع تهیه گردد. هر برگ 50/000
9 صدور گواهی علت عدم ثبت سند (موضوع بند ۸۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) 600/000
10 ثبت عزل یا استعفای وکیل و فسخ در حاشیه سند و ملاحظات ثبت دفتر 500/000
11 گواهی امضاء هر امضا 600/000
12  استعلام از سازمان ثبت یا سایر ادارات و پاسخ به استعلامات هر نسخه 300/000

 

تبصره ۱ – پرداخت حق‌التحریر، قیمت اوراق، قبوض اقساطی و هزینه پست، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد.

تبصره ۲ – در صورتی که متعهد سند بیش از ۲ نفر باشند به ازای هر نفر ۱۰۰/۰۰۰ ریال به حق التحریر سند اضافه می‌شود.

تبصره ۳ ـ چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی ۱۰۰/۰۰۰ ریال به حق‌التحریر سند افزوده می‌شود مگر در صورتی که اضافه شدن برگ‌های سند در نتیجه افزایش متعهدین، منطبق با تبصره ۲ باشد.

تبصره ۴ ـ حق التحرير وكالت فروش وسایل نقلیه، مطابق حق التحرير سند انتقال مالکیت آن می‌باشد.

تبصره ۵ – اسناد اشخاص بی بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون حق التحریر تنظیم و ثبت می‌گردد. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و به تصویب رئیس سازمان ثبت خواهد بود.

تبصره ۶ – هزینه صدور اجرائیه مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعهدین و اوراق اضافه ممنوع است.

تبصره ۷ – جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتراسنادرسمی، سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.

تبصره 8 – دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می‌نمایند.

کد 632 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی شماره 99/4352

بیشتر بدانید:
حق‌الثبت | حق‌التحریر
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

50 دیدگاه. Leave new

 • محمدصادق صمیمی
  دوشنبه | 2023/08/28 | 19:14

  سلام من امروز با دفترخانه تماس گرفتم جهت رونوشت از عقدنامه جهت دریافت المثنی شناسنامه. ازمن طلب پانصدهزارتومان کرده من آیین نامه را برایش ارسال کردم . به من گفت برو یکماه دیگه بیا تا ببینیم چی میشه و …….
  من باید چه کنم ؟

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید ، هزینه ثبت ازداج ۴۰۰ هزار تومان همراه با صدور سند ازداج هست یا هزینه سند جداگانه هست؟
  چون برادرزادم امروز رفته برای ثبت ازدواج ٨۰۰ هزار تومان ازشون طلب کرده
  یا شاید برای هر نفر گفتن ۴۰۰ هزار تومان؟؟

  پاسخ
 • علی اردبیلی
  سه‌شنبه | 2022/10/25 | 13:17

  هزینه ثبت سند صلح عمره برچه مبنائی تحریر میشود ( دسند مالی یا سند غیر مالی ) مقدار آن چند میباشد

  پاسخ
 • مصطفی محمدی
  دوشنبه | 2022/05/02 | 18:17

  سلام ارباب رجوع دفاتر ازدواج وطلاق چرا نسبت به آرایش عروس وطلاجات ولباس مترض نیستند ولی وقتی هزینه حق التحریر به میدان آمد دنبال قانون میگردند من موردی سراغ 5سال قبل 17میلیون تومان بابت آرایش عروس هزینه کرد سپس طلاق به میان آمد 70 مثقال طلاهم به زوجه دادآب از آب تکان نخورد از قدیم گفته اند امام حسین (ع) را سرمی بری واز خون پشه سوال می نماید خیلی عجیب

  پاسخ
  • ابوالفضل بیاتی
   چهارشنبه | 2022/08/10 | 13:03

   سلام
   آیا نبایست ماده قانونی 123چنانچه نیاز به اصلاح هست بایستی توسط قوه مقننه این کار صورت گیرد
   نه اینکه بصورت بخشنامه داخل سازمانی باشد
   چرا که یک واحد تولید جهت ترهین یک ملک هفت میلیارد ریالی بجای مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال حق ثبت بایستی هفتصد میلیون ریال پرداخت کند
   حالا اگه این خلاف قانون نیست بفرمایید چه میبتشد

   پاسخ
 • سلام، برای ثبت ازدواج در حالتی که مجوز ازدواج مجدد از دادگاه داشته باشی آیا مبلغی بنام استعلام علاوه بر هزینه ثبت ازدواج باید پرداخت؟ علاوه بر 480 هزار تومان، بدلیل استعلام گیری مبلغ 200 هزار تومان طلب کردند، در حالیکه حکم ازدواج مجدد ممهور به مهر دادگاه به دفتر ازدواج تحویل دادم.

  پاسخ
  • ما به طور تخصصی فقط دفاتر اسناد رسمی را پشتیبانی میکنیم، نه دفاتر ازدواج و طلاق را

   پاسخ
 • امیر خجسته فر
  سه‌شنبه | 2021/12/07 | 09:50

  سلام ممنون از مطالب مفیدتان
  آیا مستندات و تاریخ دقیق ابلاغ بخشنامه افزایش نیم درصدی حق الثبت برای اجرا در دفاتر اسناد رسمی تهران درسال 1399 را دارید ارسال بفرمائید

  پاسخ
 • ینی واقعادرسته ک برا خوندن دوتاجمله عربی و۴تاامضا طرف بیادازت۵۰۰تومن پول خطبه و۸۰۰تومن پول ثبت بگیره؟

  پاسخ
  • فقط خوندن جملات که نیست.
   اینا همه باید ثبت سیستم بشه و…

   پاسخ
  • این.توضیحات برای عموم مردم.نوشته شده یا مخصوص وکلا قضات ودفترداران.است …چون بنده به عنوان یک شخص عادی اصلا وابدا متوجه نشدم

   پاسخ
   • توضیحاتی است که اداره ثبت به ما داده است و حتی برخی از وکلا و قضات و… هم متوجه نمیشوند
    ما برای راحتی کار شما در هر موردی که درباره سندی توضیح داده ایم، هزینه آن را نیز ذکر کرده ایم

 • سلام برای بنچاق دوتا سند یک و نیم دانگی . ۳۰۰ هزار تومن برای برابر با اصل کردن میخواهن آیا درست است ؟البته هر دو بنچاق مربوط ب یک خانه میباشد و مربوط ب یک نفر است.اعتراض کردم بهشون میگه سه تا صفحه هست برابر اصل هم کردم .

  پاسخ
  • کدام دفترخانه؟
   یعنی هر برگ ۱۰۰ هزار تومان؟
   ?

   پاسخ
  • سلام من از دادگاه حکم دارم برای طلاق اما هر دفتر خونه ای تماس میگیرم میگه یک میلیون و ۵۰۰ درحالی که زده ثبت طلاق ۵۰۰ تومن هست لطفا یه دفترخونه به من معرفی کنید که با این میلغ برای من ثبت کنه و مبالغ اضافی بهم تحمیل نکنه چون الان ۵ ماه هست حکم اومده و من هزینه ثبت رو ندارم میترسم زمان رو از دست بدم

   پاسخ
 • سلام برای بنچاق دوتا سند یک و نیم دانگی من ۳۰۰ هزار تومن برای برابر با اصل کردن میخواهن آیا درست است ؟البته هر دو مربوط ب یک نفر است

  پاسخ
 • سلام
  برای وکالت نامه محضری گرفتن مدرک تحصیلی چه چیزهایی لازم هست؟ ایا حضور شخص دوم ضروری هست یا میتونیم کارهاش انجام بدم و با پست براش ارسال کنم؟!
  و هزینه اش چند میشه؟!
  با تشکر

  پاسخ
  • سلام
   فقط کارت ملی + هزینه وکالت که در بالا ذکر شده (درحال حاضر یعنی پاییز 1400 حدود 130000 تومن)
   حضور وکیل الزامی نیست و میتونید پست کنید براشون (ولی فراموش نشود که سایر مدارک هم ارسال کنید، مثلا کارت دانشجویی و …)

   پاسخ
  • با سلام دفترخانه برای انتقال سند سه دانگ به قیمت کلی ۵۱۴۷۱۰۰۰۰تومان مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ خواسته آیا منطقی هست با تعرفه سال ۱۴۰۰ همخوانی ندارد. راهنمایی بفمایید.متشکرم.

   پاسخ
   • قیمت منطقه ای که اداره دارایی اعلام کرده برای محاسبه هزینه ها چقدر است؟

 • مرتضی قلمباز
  پنج‌شنبه | 2021/11/18 | 13:46

  سلام. مهریه خانم من 100 سکه هست که دریافت کرده و برای ثبت اقرار وصول مهریه به دفترخانه رفتیم. دفترخانه به من گفت اقرار وصول مهریه شما با قیمت روز سکه محاسبه و مبلغ 12 میلیون تومان میشود آیا این مبلغ صحیح است؟ و بابت چه خدماتی دریافت میشه چون جایی در مورد عدم تعلق حق الثبت به اقرارنامه وصول مهریه خوانده بودم ولی این مبلغ بسیار زیاد است. ممنون میشم پاسخ بدهید.

  پاسخ
  • نه خیر هزینه ها در زیر اسناد مشخص است
   کدام دفترخانه همچین مبلغ گزافی از شما خواسته است؟

   پاسخ
 • سلام
  مراجعه کردم دفاتر اسناد جهت نقل و انتقال سند اپارتمان مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان بوده ۱۶۰ بابت هزینه دارایی و شهرداری ازم گرفته دوتا برگه داده خودم رفتم دنبال کاراش سیستمی هم کاری نکرده این هزینه صحیح است؟؟

  پاسخ
 • سلام لطفا راهنمایی نمایید وکالت تعویض پلاک خودرو را دارم اما تاریخ ان منقضی شده برای تمدید وکالت نامه هزینه دفترخانه چه مبلغی است

  پاسخ
  • هزینه اسناد غیر مالی باید پرداخت شود که در حال حاضر حدود ۱۳۰ هزار تومان است. (مهر ۱۴۰۰)

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر، برای وام ازدواج مراجعه کردیم و گفتن ضامن ها باید وکالت محظری بدن،،،از هزینه ی این وکالت در اسناد رسمی خبر داریم؟

  پاسخ
 • سلام.وقتتون بخیر.کل هزینه های انتقال سند ملک در محضر چجوریه الان؟میشه کل هزینه رو لطفا بهم بگید.

  پاسخ
  • سلام
   برای محاسبه هزینه ملک ابتدا باید مفاصا حساب دارایی را دریافت کنید.
   که بر اساس مبلغ مندرج در مفاصاحساب دارایی هزینه ها مشخص میگردد.
   که هر ملک هم با دیگر املاک متفاوت است.
   برای کسب اطلاعات بیشتر، لینک زیر را مشاهده کنید:
   https://mahzarchi.ir/education/6584/

   پاسخ
 • با سلام وقتتون بخیر ، من برای طلاقم به دفترخانه ای که مراجعه کردم متوجه شدم منشی دفترخانه برای خودش هم پول میگیرد و اینکه متوجه شدم هزینه این دفترخانه دو و نیم برابر بیشتر می باشد ، من چطور می توانم به مسئولین اطلاع بدهم تا هزینه قانونی از من گرفته شود؟ تشکر

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر برای اینکه برم و دفتر اسناد رسمی و ۵۰ میلیونی ک طرفم بهم داده بهم بخشیده رو را رسمی کنیم ک به من بخشیده دفتر اسناد رسمی چقدر میگیرند ممنون میشم بگین

  پاسخ
 • برای هزینه استعلام ثبت 71300 تومن از من گرفته شد بعد از اتمام کارهای لازمه از اداره ها هنگام تعیین زمان تحویل سند:مسئول دفتر اسناد گفتند چون مدت اعتبار تشکیل پرونده شما از 30 روز بیشتر شده(اون لحظه 33 روز بود) هزینه ثبت را دوباره باید پر داخت کنید و بدونه اینکه به من در آغاز از اعتبار زمان تشکیل پرونده تذکری بدهند 71300 تومن دوباره پرداخت کردم این مطلب را جهت اطلاع دیگران نوشتم اگر کار دفترخانه قانونی باشد؟؟

  پاسخ
  • کار دفترخانه غیر قانونی نبوده
   ولی جهت اطلاع همکاران محضری: تمدید مدت نیاز به پرداخت هزینه ندارد و فقط با یک شماره اندیکاتور جدید استعلام را ارسال کنید
   برای آموزش بیشتر سیرتا پیاز سیستم ثبت آنی را تهیه کنید که در فروشگاه سایت موجود است
   یا روی لینک زیر بزنید
   http://mahzarchi.ir/بایگانی/9906

   پاسخ
 • مجتبی حسینی
  شنبه | 2021/06/12 | 22:48

  سلام وقت بخیر
  من چند روز پیش عقد کردم امروز شنبه رفتم عقدنامه رو بگیرم عاقد 800هزار تومان ازمن گرفتم پرسیدم مگه حدود450نمیشه گفت نه هزینه خواندن خطبه عقد و ثبتش میشه 800هزار تومان. میشه لطفا بگید گرفتن این مبلغی طببق قانون؟

  پاسخ
 • آیا به کسانی که سند ازدواج تک برگ دارند پولی داده میشود؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

سند اقرارنامه عدم استفاده از قلیان
سند اقرارنامه اصلاحی
keyboard_arrow_up