1. محضرچی
 2. »
 3. خبرها و اطلاعیه ها
 4. »
 5. تعرفه جدید حق التحریر و حق الثبت دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از سال 1399

تعرفه جدید حق التحریر و حق الثبت دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از سال 1399

48 دیدگاه

بخشنامه جدید تغییرات تعرفه با شروع سال 1400

شماره: 1400/719

تاریخ:1400/01/07

تعرفه جدید دفاتر اسناد رسمی در سال 1400
تعرفه جدید دفاتر اسناد رسمی در سال 1400

بخشنامه در خصوص تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفتر ازدواج و طلاق

مرجع تصویب: قوه قضائيه

1399/01/25

بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق التحریر به شرح جداول زیر تعيين و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کليه دفاتر اسناد رسمی قابل اجراء خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف بر حسن اجرای این بخشنامه می باشد.

 

الف – اسناد مالی (موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت)

یک: اسناد رهنی، با حق استرداد، ذمه و سایر اسناد مالی (مطابق اصلاحیه تصویب نامه قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)

 

ردیف

مبلغ سند

تعرفه

1

تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً

800,000 ریال

2

تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال

12 در هزار

3

تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال

8 در هزار

4

تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال

5 در هزار

5

تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال

4 در هزار

6

تا مبلغ سه میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال

2 در هزار

7

تا مبلغ شش میلیارد ریال نسبت به مازاد سه میلیارد ریال

1 در هزار

8

تا مبلغ ده میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال

0.7 در هزار

9

تا مبلغ بیست میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال

0.5 در هزار

10

تا مبلغ صد میلیارد ریال نسبت به مازاد بیست میلیارد ریال

0.2 در هزار

11

بیش از صد میلیارد ریال نسبت به مازاد صد میلیارد ریال

0.04 در هزار

 

دو: اسناد اموال منقول (بهای وسیله نقليه بر اساس قیمت های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی)

 

ردیف

مبلغ سند

تعرفه

1

تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً

350,000 ریال

2

تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال

35 در هزار

3

تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال

6 در هزار

4

تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال

4 در هزار

5

بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال

1 در هزار

 

 

سه: اسناد معاملات غير منقول و پیش فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی

 

ردیف

مبلغ سند

تعرفه

1

تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً

800,000 ریال

2

تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال

200 در هزار

3

تا مبلغ پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال

120 در هزار

4

تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال

40 در هزار

5

تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال

20 در هزار

6

تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال

12 در هزار

7

تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال

6 در هزار

8

بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال

3 در هزار

 

 

ب – اسناد غیر مالی (موضوع ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت)

 

ردیف

تعرفه

1

وکالتنامه های فروش یا انتقال

1,500,000

ریال

2

سایر وکالت نامه ها

1,000,000

ریال

3

تنفیذنامه، رضایتنامه، اقرارنامه، تعهدنامه، متمم قرارداد، اقاله

1,000,000

ریال

4

تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر خودرو و غير منقول مانند زمین، آب و قطعه تفکیکی

1000000

ریال

5

تعهدنامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آنها تنظیم می شود

200,000

ریال

6

وقف نامه

3,000,000

ریال

7

وصیت نامه

1,500,000

ریال

8

صلح دعاوی قراردادهای غیر مالی

1,000,000

ریال

9

تعویض یا ضم وثیقه

1,200,000

ریال

10

سایر اسناد غیر مالی

800,000

ریال

 

ج – سایر خدمات ثبتی

 

ردیف

واحد

تعرفه

1

فک رهن یا فسخ سند

800,000 ریال

2

صدور اجرائیه

هر اجرائیه

2,000,000 ریال

3

صدور اخطاریه

هر نفر

200,000 ریال

4

امور مربوط به قبوض سپرده

هر برگ

250,000 ریال

5

تهیه رونوشت از ثبت دفتر

هر برگ

400,000 ریال

6

تصديق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل

هر برگ

15,000 ریال

7

تصديق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفتر خانه

هر برگ

60,000 ریال

8

تصديق مطابقت فتوکپی با اصل اسناد مالکیت (موضوع بند 299 مجموعه بخشنامه های ثبتی) در صورتی که توسط ذی نفع تهیه گردد

هر برگ

50,000 ریال

9

صدور گواهی علت عدم ثبت سند (موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتي)

600,000 ریال

10

ثبت عزل یا استعفای وکیل و فسخ ملاحظات ثبت دفتر

500,000 ریال

11

گواهی امضا

هر امضا

300,000 ریال

12

استعلام از سازمان ثبت یا سایر ادارات و پاسخ استعلامات

هر نسخه

150,000 ریال

 

تبصره 1- پرداخت حق التحریر، قیمت اوراق، قبوض اقساطی و هزینه پست، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد.

تبصره ۲- در صورتی که متعهد سند بیش از 2 نفر باشند به ازای هر نفر مبلغ 100,000 ریال به حق التحریر سند اضافه می شود.

تبصره 3- چنانچه سند در بیش از یک برگه تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی 100,000 ریال به حق التحریر سند افزوده می شود. مگر در صورتی که اضافه شدن برگ های سند در نتیجه افزایش متعهدین، منطبق با تبصره ۲ باشد.

تبصره 4- حق التحرير وكالت فروش وسایل نقليه، مطابق حق التحریر سند انتقال مالکیت آن می باشد.

تبصره ۵- اسناد اشخاص بی بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر، تنظیم و ثبت می گردد. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و به تصویب رئيس سازمان ثبت خواهد بود.

تبصره 6- هزینه صدور اجرائیه، مقطوع بوده و دریافت هر گونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعهدین و اوراق اضافه ممنوع است.

تبصره 7- جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.

تبصره 8- دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می نمایند.


 

 

بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

با استفاده از ملاک ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق التحریر به شرح جدول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کليه دفاتر رسمی ازدواج و طلاق قابل اجراء خواهد بود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف بر حسن اجرای این بخشنامه می باشد.

 

ردیف

انواع ثبت / اقدامات تبعی

تعرفه

1

ثبت واقعه ازدواج

4,000,000 ریال

2

ثبت واقعه طلاق رجعی

5,000,000 ریال

3

ثبت واقعه طلاق بائن

5,000,000 ریال

4

صورت جلسه طلاق رجعی

1,500,000 ریال

5

صدور اجرائیه

1,500,000 ریال

6

صدور اخطاریه و اطلاع نامه

400,000 ریال

7

تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج و طلاق

500,000 ریال

8

ثبت رجوع و رجوع به مابذل و بذل مدت و فسخ نکاح

1,000,000 ریال

9

ابطال سند ازدواج و طلاق طبق حکم مرجع قضایی

500,000 ریال

10

استعلام

400,000 ریال

11

تنظیم و صدور هر برگ قبض

20,000 ریال

 

تبصره ۱. مبالغ مربوط به قیمت اوراق و اعلاميه و دفترچه اسناد به میزان تعرفه تعیین شده، به صورت جداگانه وصول می شود.

تبصره ۲. سردفتران ازدواج و طلاق تحت هیچ عنوان حق دریافت وجوهی بیش از تعرفه تعیین شده فوق را نداشته و مكلفند این تعرفه را در محل مناسب در دفترخانه به نحوی که در معرض دید مراجعین باشد نصب نمایند.

تبصره 3. هزينه تعيين شده بایت رونوشت هر ازدواج و طلاق مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر ممنوع می باشد.

تبصره 4. هزینه صدور اجرائیه مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعهدین و اوراق اضافه ممنوع است.

تبصره ۵. جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر طلاق، سقف سالانه حق التحرير دريافتی هر دفترخانه طلاق معادل میانگین ثبت وقایع طلاق توسط دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل به علاوه ۲۰ درصد خواهد بود. سازمان ثبت از طریق سیستم الکترونیک ثبت اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره 6. سردفتران طلاق مکلفند در اجرای تبصره ۲ ماده 75 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازای ثبت هر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق التحرير تعيين شده را از متقاضی ثبت طلاق اخذ و به حساب شماره 4۰۰۱۰۱۳۲۰۱۰۱۹۲۷۴ نزد بانک مرکزی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) واریز نمایند.


جناب آقای اکبر پور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر نامه شماره 4352/99 مورخ 1399/1/18 رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق به همراه جداول تعرفه های مذکور جهت انتشار در روزنامه رسمی طبق مقررات ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه – دکتر محسن محدث


جناب آقای دکتر محدث

مدیر کل محترم دبیرخانه قوه قضاييه

با عنایت به موافقت حضرت آیت اله رئیسی ریاست معظم قوه قضاییه با تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی طی نامه شماره 9000/189926/100 مورخ 1398/11/13 و اصلاحیه آن به شماره 9000/2279/100 مورخ 1399/1/14 و دفاتر ازدواج و طلاق طی نامه شماره 9000/189921/100 مورخ 1398/11/13، به پیوست جداول تعرفه های مذکور جهت اقدام لازم و دستور انتشار آنها در روزنامه رسمی طبق مقررات ارسال می گردد.

ذبیح اله خداییان


اطلاعیه دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران تهران در خصوص تغییر تعرفه هاي حق الثبت و حق التحریر

نظر به برگزاري جلسه مورخ 1399/1/10 در سازمان ثبت با جناب آقاي دکتر خداییان و دکتر هاشمی مقدم در خصوص بند “ك” موارد ذیل از سوي دفتر حقوقی کانون اعلام می گردد:

 

با عنایت به عبارت مندرج در بند ك تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 مبنی بر”علاوه بر حق ثبت مندرج در مواد 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت مبلغی معادل نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجراي طرح حدنگار (کاداستر) اخذ می شود”

و اطلاق کلمه « سند » در مقرره ي مذکور ناظر به صدر ماده ي 123 قانون ثبت، با اجرایی شدن قانون بودجه سال 1399 ضمن اعلام عدم تغییر در مبنا و ماخذ وصول حق الثبت، تعرفه حقوق مزبور به شرح زیر خواهد بود:

 1. تعرفه ي حق الثبت تمام اسناد مالی از نیم درصد به یک درصد افزایش می یابد.
 2. مبناي محاسبه و وصول حق الثبت در مورد انتقال اموال غیر منقول (املاك) به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوه ي وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 (مبلغ ارزش معاملاتی) و در مورد انواع خودروهاي سبک و سنگین، اعم از سواري و غیر سواري، و ماشین آلات راهسازي و کشاورزي و موتورسیکلت، اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد، مأخذ محاسبه ي مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی می باشد.
  • بدیهی است تنظیم سند با مبالغی بیشتر یا کمتر از مبالغ مذکور تاثیري در تعرفه حق الثبت ندارد.
 3. حق الثبت اسناد وکالت براي فروش وسایط نقلیه موتوري و ماشین آلات راهسازي و معدنی و کشاورزي و موتورسیکلت و نظایر آن مطابق ثبت سند قطعی آنها (یک درصد) می باشد.
  • (وکالتنامه هایی که در زمان حاکمیت قانون قبلی با پرداخت وجوه عمومی تنظیم و وکیل قصد انتقال خودرو موضوع وکالت را به خود دارد از پرداخت مابه التفاوت حق الثبت معاف است)
 4. در اجراي تبصره ي 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهاي مستقیم با اصلاحات بعدي مصوب 1394 که صریحاً مقرر میدارد:
  • (درصدی) از ارزش معاملاتی موضوع این ماده مأخذ محاسبه ي سایر عوارض و وجوه است و هیئت وزیران از سال 1396 درصدي از ارزش معاملاتی را به صورت کاهشی با منظور نمودن نرخ تورم رسمی جهت مأخذ محاسبه ي عوارض و وجوه دیگر تصویب می نماید که آخرین مصوبه ي مربوط به سال 1398 می باشد،
  • توجها به کلمه (درصدی) در تبصره مذکور که یقیناً انصراف از (صد در صد 100%) مبلغ ارزش معاملاتی دارد و مستنبط از اصل 51 قانون اساسی، تا تصویب و ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران در خصوص تعیین مأخذ جدید، قدر متیقن این است که مأخذ وصول حق الثبت موضوع تبصره 1 ماده 123 اصلاحی قانون ثبت در مورد املاك 36 درصد از یک درصد ارزش معاملاتی اعلامی دارایی یا مبلغ محاسبه شده توسط سردفتر می باشد.
 5. با توجه به اینکه تبصره یک مادهي 123 قانون ثبت، فقط ناظر به مأخذ وصول حق الثبت املاك بر مبناي مبلغ ارزش معاملاتی دارایی است، لذا در مواردي که در سند تنظیمی املاك، متعاملین مبلغی جداگانه را تحت عنوان ارزش واگذاري، یا حق کسب و پیشه و تجارت یا هر عنوان دیگر تعیین نمایند، مأخذ حق الثبت مبلغ تعیینی با لحاظ حکم بند ك تبصره 11 قانون بودجه مذکور، تحت الشمول حکم عام صدر ماده 123 قانون ثبت (یک درصد) می باشد.
  • بدیهی است چنانچه براي حقوق مذکور توسط دارایی ارزش معاملاتی اعلام گردد، مأخذ حق الثبت آنها نیز مشمول حکم تبصره یک ماده 123 خواهد بود.
  • ضمناً:
   • الف- هزینه صدور الکترونیکی اسناد به مبلغ 150,000 ریال و هزینه صدور و تعویض سند مالکیت کاداستري (تک برگ) به 1,000,000 ریال افزایش یافت.
   • ب- براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاء هر سند و املاك جاري به ازاء هر پلاك ثبتی و نیز استعلامات از سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات تجاري 100,000 ریال.
    • پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی) در مناطق شهري 300,000 ریال و با احتساب پاسخ استعلام جمعا 700,000 ریال. (بدون تغییر. همان 400,000 ریال)
    • پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی) در مناطق غیر شهري 100,000 ریال و با احتساب پاسخ استعلام جمعا 300,000 ریال
   • ج- حق الثبت اسنادي که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء، صدور رونوشت براي هر برگ٬ فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود، موضوع ماده 124 قانون ثبت و ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 40,000 ریال.
    • سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد 128 و 129 قانون ثبت به ازاء هر صفحه 20,000 ریال.

علاوه بر تمام این موارد، ثبت نقل و انتقال واحدهاي مسکونی با ارزش روز معادل یکصد میلیارد ریال و بالاتر مستلزم پرداخت مالیات بر دارایی به ماخذهاي مقرر در قانون می باشد، ضمن اینکه انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابین داراي شماره انتظامی شخصی با ارزش هفت میلیارد ریال و بیشتر بر اساس روز خودرو با نرخ دو دهم درصد مشمول مالیات بر دارایی گردیده اند.

مضافا اعلام می گردد:

 • با توجه به اینکه در قانون ترتیب خاصی براي موقع اجراء مقرر نگردیده است ٬ وفق ماده 2 قانون مدنی، اجراي احکام مزبور منوط به انتشار قانون در روزنامه رسمی و گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار می باشد.
 • تعرفه حق التحریر در حال اصلاح و تصویب نهایی است و تا زمان ابلاغ، دفاتر اسناد رسمی تعرفه سال 1394 را ملاك قرار دهند.

دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران

در خصوص این مطلب، سوالات خود را فقط در زیر این پست در قسمت دیدگاه‌ها بنویسید.

خیلی زود جواب شما در پاسخ به دیدگاهتان از طریق پیامک داده خواهد شد.

کلیشه جامع نمونه اسناد
سیر تا پیاز سیستم ثبت آنی
دانلود مستقیم اپلیکیشن اندروید محضرچی

نوشته های مشابه

48 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • ناشناس
  2022/11/13 21:12

  سلام خسته نباشید ، هزینه ثبت ازداج ۴۰۰ هزار تومان همراه با صدور سند ازداج هست یا هزینه سند جداگانه هست؟
  چون برادرزادم امروز رفته برای ثبت ازدواج ٨۰۰ هزار تومان ازشون طلب کرده
  یا شاید برای هر نفر گفتن ۴۰۰ هزار تومان؟؟

  پاسخ
 • علی اردبیلی
  2022/10/25 13:17

  هزینه ثبت سند صلح عمره برچه مبنائی تحریر میشود ( دسند مالی یا سند غیر مالی ) مقدار آن چند میباشد

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/10/25 20:18

   مبلغی که دارایی اعلام میکند

 • مصطفی محمدی
  2022/05/02 18:17

  سلام ارباب رجوع دفاتر ازدواج وطلاق چرا نسبت به آرایش عروس وطلاجات ولباس مترض نیستند ولی وقتی هزینه حق التحریر به میدان آمد دنبال قانون میگردند من موردی سراغ 5سال قبل 17میلیون تومان بابت آرایش عروس هزینه کرد سپس طلاق به میان آمد 70 مثقال طلاهم به زوجه دادآب از آب تکان نخورد از قدیم گفته اند امام حسین (ع) را سرمی بری واز خون پشه سوال می نماید خیلی عجیب

  پاسخ
  • ابوالفضل بیاتی
   2022/08/10 13:03

   سلام
   آیا نبایست ماده قانونی 123چنانچه نیاز به اصلاح هست بایستی توسط قوه مقننه این کار صورت گیرد
   نه اینکه بصورت بخشنامه داخل سازمانی باشد
   چرا که یک واحد تولید جهت ترهین یک ملک هفت میلیارد ریالی بجای مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال حق ثبت بایستی هفتصد میلیون ریال پرداخت کند
   حالا اگه این خلاف قانون نیست بفرمایید چه میبتشد

 • ناشناس
  2021/12/22 16:01

  سلام، برای ثبت ازدواج در حالتی که مجوز ازدواج مجدد از دادگاه داشته باشی آیا مبلغی بنام استعلام علاوه بر هزینه ثبت ازدواج باید پرداخت؟ علاوه بر 480 هزار تومان، بدلیل استعلام گیری مبلغ 200 هزار تومان طلب کردند، در حالیکه حکم ازدواج مجدد ممهور به مهر دادگاه به دفتر ازدواج تحویل دادم.

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/12/31 23:08

   ما به طور تخصصی فقط دفاتر اسناد رسمی را پشتیبانی میکنیم، نه دفاتر ازدواج و طلاق را

 • امیر خجسته فر
  2021/12/07 09:50

  سلام ممنون از مطالب مفیدتان
  آیا مستندات و تاریخ دقیق ابلاغ بخشنامه افزایش نیم درصدی حق الثبت برای اجرا در دفاتر اسناد رسمی تهران درسال 1399 را دارید ارسال بفرمائید

  پاسخ
 • حسین
  2021/11/24 23:40

  ینی واقعادرسته ک برا خوندن دوتاجمله عربی و۴تاامضا طرف بیادازت۵۰۰تومن پول خطبه و۸۰۰تومن پول ثبت بگیره؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/11/26 09:17

   فقط خوندن جملات که نیست.
   اینا همه باید ثبت سیستم بشه و…

  • ناشناس
   2022/01/08 21:44

   این.توضیحات برای عموم مردم.نوشته شده یا مخصوص وکلا قضات ودفترداران.است …چون بنده به عنوان یک شخص عادی اصلا وابدا متوجه نشدم

  • سردبیر
   2022/01/17 14:51

   توضیحاتی است که اداره ثبت به ما داده است و حتی برخی از وکلا و قضات و… هم متوجه نمیشوند
   ما برای راحتی کار شما در هر موردی که درباره سندی توضیح داده ایم، هزینه آن را نیز ذکر کرده ایم

 • سلام برای بنچاق دوتا سند یک و نیم دانگی . ۳۰۰ هزار تومن برای برابر با اصل کردن میخواهن آیا درست است ؟البته هر دو بنچاق مربوط ب یک خانه میباشد و مربوط ب یک نفر است.اعتراض کردم بهشون میگه سه تا صفحه هست برابر اصل هم کردم .

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/11/26 09:18

   کدام دفترخانه؟
   یعنی هر برگ ۱۰۰ هزار تومان؟
   ?

  • سعیدی
   2021/12/07 13:06

   سلام من از دادگاه حکم دارم برای طلاق اما هر دفتر خونه ای تماس میگیرم میگه یک میلیون و ۵۰۰ درحالی که زده ثبت طلاق ۵۰۰ تومن هست لطفا یه دفترخونه به من معرفی کنید که با این میلغ برای من ثبت کنه و مبالغ اضافی بهم تحمیل نکنه چون الان ۵ ماه هست حکم اومده و من هزینه ثبت رو ندارم میترسم زمان رو از دست بدم

  • سردبیر
   2021/12/08 10:21

   به بازرسی سازمان ثبت مراجعه کنید و همین مورد را بازگو کنید

 • سلام برای بنچاق دوتا سند یک و نیم دانگی من ۳۰۰ هزار تومن برای برابر با اصل کردن میخواهن آیا درست است ؟البته هر دو مربوط ب یک نفر است

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/11/26 13:29

   چه تعداد برگه برابر اصل میشود مگر؟

 • ناشناس
  2021/11/21 14:24

  سلام
  برای وکالت نامه محضری گرفتن مدرک تحصیلی چه چیزهایی لازم هست؟ ایا حضور شخص دوم ضروری هست یا میتونیم کارهاش انجام بدم و با پست براش ارسال کنم؟!
  و هزینه اش چند میشه؟!
  با تشکر

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/11/22 15:55

   سلام
   فقط کارت ملی + هزینه وکالت که در بالا ذکر شده (درحال حاضر یعنی پاییز 1400 حدود 130000 تومن)
   حضور وکیل الزامی نیست و میتونید پست کنید براشون (ولی فراموش نشود که سایر مدارک هم ارسال کنید، مثلا کارت دانشجویی و …)

  • ناصر
   2021/12/08 16:21

   با سلام دفترخانه برای انتقال سند سه دانگ به قیمت کلی ۵۱۴۷۱۰۰۰۰تومان مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ خواسته آیا منطقی هست با تعرفه سال ۱۴۰۰ همخوانی ندارد. راهنمایی بفمایید.متشکرم.

  • سردبیر
   2021/12/31 23:35

   قیمت منطقه ای که اداره دارایی اعلام کرده برای محاسبه هزینه ها چقدر است؟

 • مرتضی قلمباز
  2021/11/18 13:46

  سلام. مهریه خانم من 100 سکه هست که دریافت کرده و برای ثبت اقرار وصول مهریه به دفترخانه رفتیم. دفترخانه به من گفت اقرار وصول مهریه شما با قیمت روز سکه محاسبه و مبلغ 12 میلیون تومان میشود آیا این مبلغ صحیح است؟ و بابت چه خدماتی دریافت میشه چون جایی در مورد عدم تعلق حق الثبت به اقرارنامه وصول مهریه خوانده بودم ولی این مبلغ بسیار زیاد است. ممنون میشم پاسخ بدهید.

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/11/22 16:05

   نه خیر هزینه ها در زیر اسناد مشخص است
   کدام دفترخانه همچین مبلغ گزافی از شما خواسته است؟

 • سلام
  مراجعه کردم دفاتر اسناد جهت نقل و انتقال سند اپارتمان مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان بوده ۱۶۰ بابت هزینه دارایی و شهرداری ازم گرفته دوتا برگه داده خودم رفتم دنبال کاراش سیستمی هم کاری نکرده این هزینه صحیح است؟؟

  پاسخ
 • ایرج حیاتی
  2021/09/23 22:09

  سلام لطفا راهنمایی نمایید وکالت تعویض پلاک خودرو را دارم اما تاریخ ان منقضی شده برای تمدید وکالت نامه هزینه دفترخانه چه مبلغی است

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/09/24 09:10

   هزینه اسناد غیر مالی باید پرداخت شود که در حال حاضر حدود ۱۳۰ هزار تومان است. (مهر ۱۴۰۰)

 • زهرا
  2021/09/23 14:45

  سلام وقت بخیر، برای وام ازدواج مراجعه کردیم و گفتن ضامن ها باید وکالت محظری بدن،،،از هزینه ی این وکالت در اسناد رسمی خبر داریم؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/09/24 09:21

   جزء اسناد غیر مالی است و حدود ۱۳۰ هزار تومان باید پرداخت شود. (مهر ۱۴۰۰)

 • مونا
  2021/09/12 23:46

  سلام.وقتتون بخیر.کل هزینه های انتقال سند ملک در محضر چجوریه الان؟میشه کل هزینه رو لطفا بهم بگید.

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/09/15 08:40

   سلام
   برای محاسبه هزینه ملک ابتدا باید مفاصا حساب دارایی را دریافت کنید.
   که بر اساس مبلغ مندرج در مفاصاحساب دارایی هزینه ها مشخص میگردد.
   که هر ملک هم با دیگر املاک متفاوت است.
   برای کسب اطلاعات بیشتر، لینک زیر را مشاهده کنید:
   https://mahzarchi.ir/education/6584/

 • کابر
  2021/08/31 22:42

  با سلام وقتتون بخیر ، من برای طلاقم به دفترخانه ای که مراجعه کردم متوجه شدم منشی دفترخانه برای خودش هم پول میگیرد و اینکه متوجه شدم هزینه این دفترخانه دو و نیم برابر بیشتر می باشد ، من چطور می توانم به مسئولین اطلاع بدهم تا هزینه قانونی از من گرفته شود؟ تشکر

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/09/02 11:49

   از دفترخانه رسید دریافت کنید بابت همه هزینه ها، سپس به بازرسی سازمان ثبت مراجعه کنید.

 • سلام وقت بخیر برای اینکه برم و دفتر اسناد رسمی و ۵۰ میلیونی ک طرفم بهم داده بهم بخشیده رو را رسمی کنیم ک به من بخشیده دفتر اسناد رسمی چقدر میگیرند ممنون میشم بگین

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/04 08:45

   باید موضوع سند شما به طور دقیق مشخص بشه که بتوان هزینه آن را مشخص نمود

 • فرید
  2021/06/20 11:34

  برای هزینه استعلام ثبت 71300 تومن از من گرفته شد بعد از اتمام کارهای لازمه از اداره ها هنگام تعیین زمان تحویل سند:مسئول دفتر اسناد گفتند چون مدت اعتبار تشکیل پرونده شما از 30 روز بیشتر شده(اون لحظه 33 روز بود) هزینه ثبت را دوباره باید پر داخت کنید و بدونه اینکه به من در آغاز از اعتبار زمان تشکیل پرونده تذکری بدهند 71300 تومن دوباره پرداخت کردم این مطلب را جهت اطلاع دیگران نوشتم اگر کار دفترخانه قانونی باشد؟؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/06/25 22:06

   کار دفترخانه غیر قانونی نبوده
   ولی جهت اطلاع همکاران محضری: تمدید مدت نیاز به پرداخت هزینه ندارد و فقط با یک شماره اندیکاتور جدید استعلام را ارسال کنید
   برای آموزش بیشتر سیرتا پیاز سیستم ثبت آنی را تهیه کنید که در فروشگاه سایت موجود است
   یا روی لینک زیر بزنید
   http://mahzarchi.ir/بایگانی/9906

 • مجتبی حسینی
  2021/06/12 22:48

  سلام وقت بخیر
  من چند روز پیش عقد کردم امروز شنبه رفتم عقدنامه رو بگیرم عاقد 800هزار تومان ازمن گرفتم پرسیدم مگه حدود450نمیشه گفت نه هزینه خواندن خطبه عقد و ثبتش میشه 800هزار تومان. میشه لطفا بگید گرفتن این مبلغی طببق قانون؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/06/13 13:22

   از هزینه ثبت ازدواج بی اطلاعیم

 • ستاره
  2021/03/31 11:52

  آیا به کسانی که سند ازدواج تک برگ دارند پولی داده میشود؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/04/02 19:32

   اطلاع دقیقی در این خصوص نداریم

 • […] سازمان ثبت در خصوص اخذ بهای اوراق مستند به تبصره ۱ تعرفه حق التحریر مصوب ۱۳۹۹ به ازای هر برگ مبلغ ۵۰۰۰ ریال به پیوست ارسال می گردد […]

  پاسخ
  • سارا
   2021/05/26 08:42

   سلام
   هزینه استعلامات در کل برای سند ملکی(شامل هزینه استعلام اداره ثبت+استعلام از شهرداری+استعلام از دارایی) امسال چقدر هست؟

  • سردبیر
   2021/05/28 12:34

   هزینه استعلام ثبت 71.350 تومن
   هزینه استعلام از شهرداری 15000 تومن هزینه نامه
   استعلام از دارایی 40.000 تومن
   (بهار 1400)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.