تعرفه جدید حق التحریر و حق الثبت دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از سال ۱۳۹۹

 1. خانه
 2. خبرها و اطلاعیه ها
 3. تعرفه جدید حق التحریر و حق الثبت دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از سال ۱۳۹۹

بخشنامه جدید تغییرات تعرفه با شروع سال ۱۴۰۰

شماره: ۱۴۰۰/۷۱۹

تاریخ:۱۴۰۰/۰۱/۰۷

تعرفه جدید دفاتر اسناد رسمی در سال 1400

تعرفه جدید دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۴۰۰

بخشنامه در خصوص تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفتر ازدواج و طلاق

مرجع تصویب: قوه قضائيه

۱۳۹۹/۰۱/۲۵

بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق التحریر به شرح جداول زیر تعيين و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کليه دفاتر اسناد رسمی قابل اجراء خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف بر حسن اجرای این بخشنامه می باشد.

 

الف – اسناد مالی (موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت)

یک: اسناد رهنی، با حق استرداد، ذمه و سایر اسناد مالی (مطابق اصلاحیه تصویب نامه قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)

 

ردیف

مبلغ سند

تعرفه

۱

تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً

۸۰۰,۰۰۰ ریال

۲

تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال

۱۲ در هزار

۳

تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال

۸ در هزار

۴

تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال

۵ در هزار

۵

تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال

۴ در هزار

۶

تا مبلغ سه میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال

۲ در هزار

۷

تا مبلغ شش میلیارد ریال نسبت به مازاد سه میلیارد ریال

۱ در هزار

۸

تا مبلغ ده میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال

۰٫۷ در هزار

۹

تا مبلغ بیست میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال

۰٫۵ در هزار

۱۰

تا مبلغ صد میلیارد ریال نسبت به مازاد بیست میلیارد ریال

۰٫۲ در هزار

۱۱

بیش از صد میلیارد ریال نسبت به مازاد صد میلیارد ریال

۰٫۰۴ در هزار

 

دو: اسناد اموال منقول (بهای وسیله نقليه بر اساس قیمت های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی)

 

ردیف

مبلغ سند

تعرفه

۱

تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً

۳۵۰,۰۰۰ ریال

۲

تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال

۳۵ در هزار

۳

تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال

۶ در هزار

۴

تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال

۴ در هزار

۵

بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال

۱ در هزار

 

 

سه: اسناد معاملات غير منقول و پیش فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی

 

ردیف

مبلغ سند

تعرفه

۱

تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً

۸۰۰,۰۰۰ ریال

۲

تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال

۲۰۰ در هزار

۳

تا مبلغ پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال

۱۲۰ در هزار

۴

تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال

۴۰ در هزار

۵

تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال

۲۰ در هزار

۶

تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال

۱۲ در هزار

۷

تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال

۶ در هزار

۸

بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال

۳ در هزار

 

 

ب – اسناد غیر مالی (موضوع ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت)

 

ردیف

تعرفه

۱

وکالتنامه های فروش یا انتقال

۱,۵۰۰,۰۰۰

ریال

۲

سایر وکالت نامه ها

۱,۰۰۰,۰۰۰

ریال

۳

تنفیذنامه، رضایتنامه، اقرارنامه، تعهدنامه، متمم قرارداد، اقاله

۱,۰۰۰,۰۰۰

ریال

۴

تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر خودرو و غير منقول مانند زمین، آب و قطعه تفکیکی

۱۰۰۰۰۰۰

ریال

۵

تعهدنامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آنها تنظیم می شود

۲۰۰,۰۰۰

ریال

۶

وقف نامه

۳,۰۰۰,۰۰۰

ریال

۷

وصیت نامه

۱,۵۰۰,۰۰۰

ریال

۸

صلح دعاوی قراردادهای غیر مالی

۱,۰۰۰,۰۰۰

ریال

۹

تعویض یا ضم وثیقه

۱,۲۰۰,۰۰۰

ریال

۱۰

سایر اسناد غیر مالی

۸۰۰,۰۰۰

ریال

 

ج – سایر خدمات ثبتی

 

ردیف

واحد

تعرفه

۱

فک رهن یا فسخ سند

۸۰۰,۰۰۰ ریال

۲

صدور اجرائیه

هر اجرائیه

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳

صدور اخطاریه

هر نفر

۲۰۰,۰۰۰ ریال

۴

امور مربوط به قبوض سپرده

هر برگ

۲۵۰,۰۰۰ ریال

۵

تهیه رونوشت از ثبت دفتر

هر برگ

۴۰۰,۰۰۰ ریال

۶

تصديق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل

هر برگ

۱۵,۰۰۰ ریال

۷

تصديق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفتر خانه

هر برگ

۶۰,۰۰۰ ریال

۸

تصديق مطابقت فتوکپی با اصل اسناد مالکیت (موضوع بند ۲۹۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی) در صورتی که توسط ذی نفع تهیه گردد

هر برگ

۵۰,۰۰۰ ریال

۹

صدور گواهی علت عدم ثبت سند (موضوع بند ۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتي)

۶۰۰,۰۰۰ ریال

۱۰

ثبت عزل یا استعفای وکیل و فسخ ملاحظات ثبت دفتر

۵۰۰,۰۰۰ ریال

۱۱

گواهی امضا

هر امضا

۳۰۰,۰۰۰ ریال

۱۲

استعلام از سازمان ثبت یا سایر ادارات و پاسخ استعلامات

هر نسخه

۱۵۰,۰۰۰ ریال

 

تبصره ۱- پرداخت حق التحریر، قیمت اوراق، قبوض اقساطی و هزینه پست، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد.

تبصره ۲- در صورتی که متعهد سند بیش از ۲ نفر باشند به ازای هر نفر مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال به حق التحریر سند اضافه می شود.

تبصره ۳- چنانچه سند در بیش از یک برگه تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی ۱۰۰,۰۰۰ ریال به حق التحریر سند افزوده می شود. مگر در صورتی که اضافه شدن برگ های سند در نتیجه افزایش متعهدین، منطبق با تبصره ۲ باشد.

تبصره ۴- حق التحرير وكالت فروش وسایل نقليه، مطابق حق التحریر سند انتقال مالکیت آن می باشد.

تبصره ۵- اسناد اشخاص بی بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر، تنظیم و ثبت می گردد. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و به تصویب رئيس سازمان ثبت خواهد بود.

تبصره ۶- هزینه صدور اجرائیه، مقطوع بوده و دریافت هر گونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعهدین و اوراق اضافه ممنوع است.

تبصره ۷- جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.

تبصره ۸- دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می نمایند.


 

 

بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

با استفاده از ملاک ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق التحریر به شرح جدول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کليه دفاتر رسمی ازدواج و طلاق قابل اجراء خواهد بود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف بر حسن اجرای این بخشنامه می باشد.

 

ردیف

انواع ثبت / اقدامات تبعی

تعرفه

۱

ثبت واقعه ازدواج

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲

ثبت واقعه طلاق رجعی

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳

ثبت واقعه طلاق بائن

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴

صورت جلسه طلاق رجعی

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵

صدور اجرائیه

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۶

صدور اخطاریه و اطلاع نامه

۴۰۰,۰۰۰ ریال

۷

تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج و طلاق

۵۰۰,۰۰۰ ریال

۸

ثبت رجوع و رجوع به مابذل و بذل مدت و فسخ نکاح

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۹

ابطال سند ازدواج و طلاق طبق حکم مرجع قضایی

۵۰۰,۰۰۰ ریال

۱۰

استعلام

۴۰۰,۰۰۰ ریال

۱۱

تنظیم و صدور هر برگ قبض

۲۰,۰۰۰ ریال

 

تبصره ۱. مبالغ مربوط به قیمت اوراق و اعلاميه و دفترچه اسناد به میزان تعرفه تعیین شده، به صورت جداگانه وصول می شود.

تبصره ۲. سردفتران ازدواج و طلاق تحت هیچ عنوان حق دریافت وجوهی بیش از تعرفه تعیین شده فوق را نداشته و مكلفند این تعرفه را در محل مناسب در دفترخانه به نحوی که در معرض دید مراجعین باشد نصب نمایند.

تبصره ۳٫ هزينه تعيين شده بایت رونوشت هر ازدواج و طلاق مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر ممنوع می باشد.

تبصره ۴٫ هزینه صدور اجرائیه مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعهدین و اوراق اضافه ممنوع است.

تبصره ۵. جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر طلاق، سقف سالانه حق التحرير دريافتی هر دفترخانه طلاق معادل میانگین ثبت وقایع طلاق توسط دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل به علاوه ۲۰ درصد خواهد بود. سازمان ثبت از طریق سیستم الکترونیک ثبت اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره ۶٫ سردفتران طلاق مکلفند در اجرای تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازای ثبت هر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق التحرير تعيين شده را از متقاضی ثبت طلاق اخذ و به حساب شماره ۴۰۰۱۰۱۳۲۰۱۰۱۹۲۷۴ نزد بانک مرکزی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) واریز نمایند.


جناب آقای اکبر پور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر نامه شماره ۴۳۵۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸ رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق به همراه جداول تعرفه های مذکور جهت انتشار در روزنامه رسمی طبق مقررات ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه – دکتر محسن محدث


جناب آقای دکتر محدث

مدیر کل محترم دبیرخانه قوه قضاييه

با عنایت به موافقت حضرت آیت اله رئیسی ریاست معظم قوه قضاییه با تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۹۹۲۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ و اصلاحیه آن به شماره ۹۰۰۰/۲۲۷۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۴ و دفاتر ازدواج و طلاق طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۹۹۲۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳، به پیوست جداول تعرفه های مذکور جهت اقدام لازم و دستور انتشار آنها در روزنامه رسمی طبق مقررات ارسال می گردد.

ذبیح اله خداییان


اطلاعیه دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران تهران در خصوص تغییر تعرفه هاي حق الثبت و حق التحریر

نظر به برگزاري جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۰ در سازمان ثبت با جناب آقاي دکتر خداییان و دکتر هاشمی مقدم در خصوص بند “ك” موارد ذیل از سوي دفتر حقوقی کانون اعلام می گردد:

 

با عنایت به عبارت مندرج در بند ك تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبنی بر”علاوه بر حق ثبت مندرج در مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت مبلغی معادل نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجراي طرح حدنگار (کاداستر) اخذ می شود”

و اطلاق کلمه « سند » در مقرره ي مذکور ناظر به صدر ماده ي ۱۲۳ قانون ثبت، با اجرایی شدن قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ضمن اعلام عدم تغییر در مبنا و ماخذ وصول حق الثبت، تعرفه حقوق مزبور به شرح زیر خواهد بود:

 1. تعرفه ي حق الثبت تمام اسناد مالی از نیم درصد به یک درصد افزایش می یابد.
 2. مبناي محاسبه و وصول حق الثبت در مورد انتقال اموال غیر منقول (املاك) به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوه ي وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ (مبلغ ارزش معاملاتی) و در مورد انواع خودروهاي سبک و سنگین، اعم از سواري و غیر سواري، و ماشین آلات راهسازي و کشاورزي و موتورسیکلت، اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد، مأخذ محاسبه ي مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی می باشد.
  • بدیهی است تنظیم سند با مبالغی بیشتر یا کمتر از مبالغ مذکور تاثیري در تعرفه حق الثبت ندارد.
 3. حق الثبت اسناد وکالت براي فروش وسایط نقلیه موتوري و ماشین آلات راهسازي و معدنی و کشاورزي و موتورسیکلت و نظایر آن مطابق ثبت سند قطعی آنها (یک درصد) می باشد.
  • (وکالتنامه هایی که در زمان حاکمیت قانون قبلی با پرداخت وجوه عمومی تنظیم و وکیل قصد انتقال خودرو موضوع وکالت را به خود دارد از پرداخت مابه التفاوت حق الثبت معاف است)
 4. در اجراي تبصره ي ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهاي مستقیم با اصلاحات بعدي مصوب ۱۳۹۴ که صریحاً مقرر میدارد:
  • (درصدی) از ارزش معاملاتی موضوع این ماده مأخذ محاسبه ي سایر عوارض و وجوه است و هیئت وزیران از سال ۱۳۹۶ درصدي از ارزش معاملاتی را به صورت کاهشی با منظور نمودن نرخ تورم رسمی جهت مأخذ محاسبه ي عوارض و وجوه دیگر تصویب می نماید که آخرین مصوبه ي مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد،
  • توجها به کلمه (درصدی) در تبصره مذکور که یقیناً انصراف از (صد در صد ۱۰۰%) مبلغ ارزش معاملاتی دارد و مستنبط از اصل ۵۱ قانون اساسی، تا تصویب و ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران در خصوص تعیین مأخذ جدید، قدر متیقن این است که مأخذ وصول حق الثبت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت در مورد املاك ۳۶ درصد از یک درصد ارزش معاملاتی اعلامی دارایی یا مبلغ محاسبه شده توسط سردفتر می باشد.
 5. با توجه به اینکه تبصره یک مادهي ۱۲۳ قانون ثبت، فقط ناظر به مأخذ وصول حق الثبت املاك بر مبناي مبلغ ارزش معاملاتی دارایی است، لذا در مواردي که در سند تنظیمی املاك، متعاملین مبلغی جداگانه را تحت عنوان ارزش واگذاري، یا حق کسب و پیشه و تجارت یا هر عنوان دیگر تعیین نمایند، مأخذ حق الثبت مبلغ تعیینی با لحاظ حکم بند ك تبصره ۱۱ قانون بودجه مذکور، تحت الشمول حکم عام صدر ماده ۱۲۳ قانون ثبت (یک درصد) می باشد.
  • بدیهی است چنانچه براي حقوق مذکور توسط دارایی ارزش معاملاتی اعلام گردد، مأخذ حق الثبت آنها نیز مشمول حکم تبصره یک ماده ۱۲۳ خواهد بود.
  • ضمناً:
   • الف- هزینه صدور الکترونیکی اسناد به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال و هزینه صدور و تعویض سند مالکیت کاداستري (تک برگ) به ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.
   • ب- براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاء هر سند و املاك جاري به ازاء هر پلاك ثبتی و نیز استعلامات از سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات تجاري ۱۰۰,۰۰۰ ریال.
    • پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی) در مناطق شهري ۳۰۰,۰۰۰ ریال و با احتساب پاسخ استعلام جمعا ۷۰۰,۰۰۰ ریال. (بدون تغییر. همان ۴۰۰,۰۰۰ ریال)
    • پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی) در مناطق غیر شهري ۱۰۰,۰۰۰ ریال و با احتساب پاسخ استعلام جمعا ۳۰۰,۰۰۰ ریال
   • ج- حق الثبت اسنادي که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء، صدور رونوشت براي هر برگ٬ فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود، موضوع ماده ۱۲۴ قانون ثبت و ماده ۱۰ قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۴۰,۰۰۰ ریال.
    • سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون ثبت به ازاء هر صفحه ۲۰,۰۰۰ ریال.

علاوه بر تمام این موارد، ثبت نقل و انتقال واحدهاي مسکونی با ارزش روز معادل یکصد میلیارد ریال و بالاتر مستلزم پرداخت مالیات بر دارایی به ماخذهاي مقرر در قانون می باشد، ضمن اینکه انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابین داراي شماره انتظامی شخصی با ارزش هفت میلیارد ریال و بیشتر بر اساس روز خودرو با نرخ دو دهم درصد مشمول مالیات بر دارایی گردیده اند.

مضافا اعلام می گردد:

 • با توجه به اینکه در قانون ترتیب خاصی براي موقع اجراء مقرر نگردیده است ٬ وفق ماده ۲ قانون مدنی، اجراي احکام مزبور منوط به انتشار قانون در روزنامه رسمی و گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار می باشد.
 • تعرفه حق التحریر در حال اصلاح و تصویب نهایی است و تا زمان ابلاغ، دفاتر اسناد رسمی تعرفه سال ۱۳۹۴ را ملاك قرار دهند.

دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران

در خصوص این مطلب، سوالات خود را فقط زیر این پست در قسمت دیدگاه ها بنویسید.
خیلی زود جواب شما در پاسخ به دیدگاهتان از طریق پیامک داده خواهد شد.

نوشته های مشابه

45 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • مصطفی محمدی
  2022/05/02 18:17

  سلام ارباب رجوع دفاتر ازدواج وطلاق چرا نسبت به آرایش عروس وطلاجات ولباس مترض نیستند ولی وقتی هزینه حق التحریر به میدان آمد دنبال قانون میگردند من موردی سراغ ۵سال قبل ۱۷میلیون تومان بابت آرایش عروس هزینه کرد سپس طلاق به میان آمد ۷۰ مثقال طلاهم به زوجه دادآب از آب تکان نخورد از قدیم گفته اند امام حسین (ع) را سرمی بری واز خون پشه سوال می نماید خیلی عجیب

  پاسخ
  • ابوالفضل بیاتی
   2022/08/10 13:03

   سلام
   آیا نبایست ماده قانونی ۱۲۳چنانچه نیاز به اصلاح هست بایستی توسط قوه مقننه این کار صورت گیرد
   نه اینکه بصورت بخشنامه داخل سازمانی باشد
   چرا که یک واحد تولید جهت ترهین یک ملک هفت میلیارد ریالی بجای مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال حق ثبت بایستی هفتصد میلیون ریال پرداخت کند
   حالا اگه این خلاف قانون نیست بفرمایید چه میبتشد

 • ناشناس
  2021/12/22 16:01

  سلام، برای ثبت ازدواج در حالتی که مجوز ازدواج مجدد از دادگاه داشته باشی آیا مبلغی بنام استعلام علاوه بر هزینه ثبت ازدواج باید پرداخت؟ علاوه بر ۴۸۰ هزار تومان، بدلیل استعلام گیری مبلغ ۲۰۰ هزار تومان طلب کردند، در حالیکه حکم ازدواج مجدد ممهور به مهر دادگاه به دفتر ازدواج تحویل دادم.

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/12/31 23:08

   ما به طور تخصصی فقط دفاتر اسناد رسمی را پشتیبانی میکنیم، نه دفاتر ازدواج و طلاق را

 • امیر خجسته فر
  2021/12/07 09:50

  سلام ممنون از مطالب مفیدتان
  آیا مستندات و تاریخ دقیق ابلاغ بخشنامه افزایش نیم درصدی حق الثبت برای اجرا در دفاتر اسناد رسمی تهران درسال ۱۳۹۹ را دارید ارسال بفرمائید

  پاسخ
 • حسین
  2021/11/24 23:40

  ینی واقعادرسته ک برا خوندن دوتاجمله عربی و۴تاامضا طرف بیادازت۵۰۰تومن پول خطبه و۸۰۰تومن پول ثبت بگیره؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/11/26 09:17

   فقط خوندن جملات که نیست.
   اینا همه باید ثبت سیستم بشه و…

  • ناشناس
   2022/01/08 21:44

   این.توضیحات برای عموم مردم.نوشته شده یا مخصوص وکلا قضات ودفترداران.است …چون بنده به عنوان یک شخص عادی اصلا وابدا متوجه نشدم

  • سردبیر
   2022/01/17 14:51

   توضیحاتی است که اداره ثبت به ما داده است و حتی برخی از وکلا و قضات و… هم متوجه نمیشوند
   ما برای راحتی کار شما در هر موردی که درباره سندی توضیح داده ایم، هزینه آن را نیز ذکر کرده ایم

 • سلام برای بنچاق دوتا سند یک و نیم دانگی . ۳۰۰ هزار تومن برای برابر با اصل کردن میخواهن آیا درست است ؟البته هر دو بنچاق مربوط ب یک خانه میباشد و مربوط ب یک نفر است.اعتراض کردم بهشون میگه سه تا صفحه هست برابر اصل هم کردم .

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/11/26 09:18

   کدام دفترخانه؟
   یعنی هر برگ ۱۰۰ هزار تومان؟
   😲

  • سعیدی
   2021/12/07 13:06

   سلام من از دادگاه حکم دارم برای طلاق اما هر دفتر خونه ای تماس میگیرم میگه یک میلیون و ۵۰۰ درحالی که زده ثبت طلاق ۵۰۰ تومن هست لطفا یه دفترخونه به من معرفی کنید که با این میلغ برای من ثبت کنه و مبالغ اضافی بهم تحمیل نکنه چون الان ۵ ماه هست حکم اومده و من هزینه ثبت رو ندارم میترسم زمان رو از دست بدم

  • سردبیر
   2021/12/08 10:21

   به بازرسی سازمان ثبت مراجعه کنید و همین مورد را بازگو کنید

 • سلام برای بنچاق دوتا سند یک و نیم دانگی من ۳۰۰ هزار تومن برای برابر با اصل کردن میخواهن آیا درست است ؟البته هر دو مربوط ب یک نفر است

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/11/26 13:29

   چه تعداد برگه برابر اصل میشود مگر؟

 • ناشناس
  2021/11/21 14:24

  سلام
  برای وکالت نامه محضری گرفتن مدرک تحصیلی چه چیزهایی لازم هست؟ ایا حضور شخص دوم ضروری هست یا میتونیم کارهاش انجام بدم و با پست براش ارسال کنم؟!
  و هزینه اش چند میشه؟!
  با تشکر

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/11/22 15:55

   سلام
   فقط کارت ملی + هزینه وکالت که در بالا ذکر شده (درحال حاضر یعنی پاییز ۱۴۰۰ حدود ۱۳۰۰۰۰ تومن)
   حضور وکیل الزامی نیست و میتونید پست کنید براشون (ولی فراموش نشود که سایر مدارک هم ارسال کنید، مثلا کارت دانشجویی و …)

  • ناصر
   2021/12/08 16:21

   با سلام دفترخانه برای انتقال سند سه دانگ به قیمت کلی ۵۱۴۷۱۰۰۰۰تومان مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ خواسته آیا منطقی هست با تعرفه سال ۱۴۰۰ همخوانی ندارد. راهنمایی بفمایید.متشکرم.

  • سردبیر
   2021/12/31 23:35

   قیمت منطقه ای که اداره دارایی اعلام کرده برای محاسبه هزینه ها چقدر است؟

 • مرتضی قلمباز
  2021/11/18 13:46

  سلام. مهریه خانم من ۱۰۰ سکه هست که دریافت کرده و برای ثبت اقرار وصول مهریه به دفترخانه رفتیم. دفترخانه به من گفت اقرار وصول مهریه شما با قیمت روز سکه محاسبه و مبلغ ۱۲ میلیون تومان میشود آیا این مبلغ صحیح است؟ و بابت چه خدماتی دریافت میشه چون جایی در مورد عدم تعلق حق الثبت به اقرارنامه وصول مهریه خوانده بودم ولی این مبلغ بسیار زیاد است. ممنون میشم پاسخ بدهید.

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/11/22 16:05

   نه خیر هزینه ها در زیر اسناد مشخص است
   کدام دفترخانه همچین مبلغ گزافی از شما خواسته است؟

 • سلام
  مراجعه کردم دفاتر اسناد جهت نقل و انتقال سند اپارتمان مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان بوده ۱۶۰ بابت هزینه دارایی و شهرداری ازم گرفته دوتا برگه داده خودم رفتم دنبال کاراش سیستمی هم کاری نکرده این هزینه صحیح است؟؟

  پاسخ
 • ایرج حیاتی
  2021/09/23 22:09

  سلام لطفا راهنمایی نمایید وکالت تعویض پلاک خودرو را دارم اما تاریخ ان منقضی شده برای تمدید وکالت نامه هزینه دفترخانه چه مبلغی است

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/09/24 09:10

   هزینه اسناد غیر مالی باید پرداخت شود که در حال حاضر حدود ۱۳۰ هزار تومان است. (مهر ۱۴۰۰)

 • زهرا
  2021/09/23 14:45

  سلام وقت بخیر، برای وام ازدواج مراجعه کردیم و گفتن ضامن ها باید وکالت محظری بدن،،،از هزینه ی این وکالت در اسناد رسمی خبر داریم؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/09/24 09:21

   جزء اسناد غیر مالی است و حدود ۱۳۰ هزار تومان باید پرداخت شود. (مهر ۱۴۰۰)

 • مونا
  2021/09/12 23:46

  سلام.وقتتون بخیر.کل هزینه های انتقال سند ملک در محضر چجوریه الان؟میشه کل هزینه رو لطفا بهم بگید.

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/09/15 08:40

   سلام
   برای محاسبه هزینه ملک ابتدا باید مفاصا حساب دارایی را دریافت کنید.
   که بر اساس مبلغ مندرج در مفاصاحساب دارایی هزینه ها مشخص میگردد.
   که هر ملک هم با دیگر املاک متفاوت است.
   برای کسب اطلاعات بیشتر، لینک زیر را مشاهده کنید:
   https://mahzarchi.ir/education/6584/

 • کابر
  2021/08/31 22:42

  با سلام وقتتون بخیر ، من برای طلاقم به دفترخانه ای که مراجعه کردم متوجه شدم منشی دفترخانه برای خودش هم پول میگیرد و اینکه متوجه شدم هزینه این دفترخانه دو و نیم برابر بیشتر می باشد ، من چطور می توانم به مسئولین اطلاع بدهم تا هزینه قانونی از من گرفته شود؟ تشکر

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/09/02 11:49

   از دفترخانه رسید دریافت کنید بابت همه هزینه ها، سپس به بازرسی سازمان ثبت مراجعه کنید.

 • سلام وقت بخیر برای اینکه برم و دفتر اسناد رسمی و ۵۰ میلیونی ک طرفم بهم داده بهم بخشیده رو را رسمی کنیم ک به من بخشیده دفتر اسناد رسمی چقدر میگیرند ممنون میشم بگین

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/04 08:45

   باید موضوع سند شما به طور دقیق مشخص بشه که بتوان هزینه آن را مشخص نمود

 • فرید
  2021/06/20 11:34

  برای هزینه استعلام ثبت ۷۱۳۰۰ تومن از من گرفته شد بعد از اتمام کارهای لازمه از اداره ها هنگام تعیین زمان تحویل سند:مسئول دفتر اسناد گفتند چون مدت اعتبار تشکیل پرونده شما از ۳۰ روز بیشتر شده(اون لحظه ۳۳ روز بود) هزینه ثبت را دوباره باید پر داخت کنید و بدونه اینکه به من در آغاز از اعتبار زمان تشکیل پرونده تذکری بدهند ۷۱۳۰۰ تومن دوباره پرداخت کردم این مطلب را جهت اطلاع دیگران نوشتم اگر کار دفترخانه قانونی باشد؟؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/06/25 22:06

   کار دفترخانه غیر قانونی نبوده
   ولی جهت اطلاع همکاران محضری: تمدید مدت نیاز به پرداخت هزینه ندارد و فقط با یک شماره اندیکاتور جدید استعلام را ارسال کنید
   برای آموزش بیشتر سیرتا پیاز سیستم ثبت آنی را تهیه کنید که در فروشگاه سایت موجود است
   یا روی لینک زیر بزنید
   http://mahzarchi.ir/بایگانی/۹۹۰۶

 • مجتبی حسینی
  2021/06/12 22:48

  سلام وقت بخیر
  من چند روز پیش عقد کردم امروز شنبه رفتم عقدنامه رو بگیرم عاقد ۸۰۰هزار تومان ازمن گرفتم پرسیدم مگه حدود۴۵۰نمیشه گفت نه هزینه خواندن خطبه عقد و ثبتش میشه ۸۰۰هزار تومان. میشه لطفا بگید گرفتن این مبلغی طببق قانون؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/06/13 13:22

   از هزینه ثبت ازدواج بی اطلاعیم

 • ستاره
  2021/03/31 11:52

  آیا به کسانی که سند ازدواج تک برگ دارند پولی داده میشود؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/04/02 19:32

   اطلاع دقیقی در این خصوص نداریم

 • […] سازمان ثبت در خصوص اخذ بهای اوراق مستند به تبصره ۱ تعرفه حق التحریر مصوب ۱۳۹۹ به ازای هر برگ مبلغ ۵۰۰۰ ریال به پیوست ارسال می گردد […]

  پاسخ
  • سارا
   2021/05/26 08:42

   سلام
   هزینه استعلامات در کل برای سند ملکی(شامل هزینه استعلام اداره ثبت+استعلام از شهرداری+استعلام از دارایی) امسال چقدر هست؟

  • سردبیر
   2021/05/28 12:34

   هزینه استعلام ثبت ۷۱٫۳۵۰ تومن
   هزینه استعلام از شهرداری ۱۵۰۰۰ تومن هزینه نامه
   استعلام از دارایی ۴۰٫۰۰۰ تومن
   (بهار ۱۴۰۰)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

instagram
سیر تا پیاز سیستم ثبت آنی
کلیشه جامع نمونه اسناد
مجموعه بخشنامه های ثبتی
دانلود مستقیم اپلیکیشن اندروید محضرچی
انواع کامپیوتر و تجهیزات دفترخانه
Search
Generic filters
فهرست