تعهدنامه

تعهدنامه

سند تعهد دانشجویی

4 دیدگاه
سند تعهد دانشجویی از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند تعهد دانشجویی است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی! چرا باید سندرسمی تعهد دانشجویی…
تعهدنامه

سند تعهد حمل دام

سند تعهد حمل دام از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند تعهد حمل دام است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی! چرا باید سندرسمی…
تعهدنامه

سند تعهد سازش بین زن و شوهر

سند تعهد سازش بین زن و شوهر از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند تعهد سازش بین زن و شوهر است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی…

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

تعهد در ماده ۱۸۳ و ۲۲۱ قانون مدنی به معنای مصدری است؛ که عبارت است از: عهده گرفتن برای انجام یا ترک عملی در برابر دیگری.
در ماده ۲۲۲ و ۲۲۶ قانون مدنی به معنای اسم مفعولی است که به معنای؛ تکلیف و وظیفه‌ای که قانوناً بر عهده شخص متعهد ثابت است، آمده است.

سند رسمی تعهدنامه یک سند حقوقی است که در آن شخص یا نهادی (متعهد) به صورت کتبی تعهد به انجام یا عدم انجام یک عمل را نسبت به شخص یا نهاد دیگر (متعهدله) ابراز می‌کند.
این سند می‌تواند در مورد موضوعات مختلفی مانند بدهی، بیع، وکالت، وصیت، زوجیت و غیره باشد.
برای تنظیم سند رسمی تعهدنامه، شما باید با رعایت شرایط قانونی و فرم های استاندارد، به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی مراجعه کنید و با پرداخت هزینه های مقرر، سند رسمی تعهدنامه خود را دریافت کنید.

keyboard_arrow_up