سند تعهد در خصوص برقراری مستمری و حقوق بازماندگان

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
20 دیدگاه

سند تعهد در خصوص برقراری مستمری و حقوق بازماندگان

از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند تعهد در خصوص برقراری مستمری و حقوق بازماندگان است.

همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی!

چرا باید سندرسمی تعهد مستمری بازماندگان را تنظیم کنیم:

طبق قوانین و مقررات تامین اجتماعی، بازماندگان متوفی بعد از مرگ او مشمول مستمری می شوند.

به این معنی که حقوق کسی که فوت شده قطع نمی شود و به بازماندگان وی تعلق میگیرد.

که البته برقراری مستمری شرایطی نیز دارد:

حسب بند «و» ماده «3» قانون تامین اجتماعی مستمری بازماندگان یکی از خدمات و حمایتهای سازمان تامین اجتماعی است.

که در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر به بازماندگان واجد شرایط وی، پرداخت خواهد گردید.

بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت:

  1. در صورت فوت بیمه شده بازنشسته
  2. در صورت فوت بیمه شده از کارافتاده کلی مستمری بگیر
  3. در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه 90 روز کار را پرداخت کرده باشد.
   1. چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه را قبل از فوت پرداخت کرده باشد.
   2. در صورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا بیست سال باشد.
  4. در مواردی که بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای فوت نماید.

بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:

 1. عیال دائم بیمه شده متوفی
 2. شوهر بیمه شده متوفی
  • مشروط بر اینکه:
   1. تحت تکفل زن بوده
   2. سن او از شصت سال متجاوز باشد و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی از کارافتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ننماید.
 3. فرزند ذکور متوفی
  • به موجب مفاد بند 2 ماده 81 قانون: در صورتی که سن آن کمتر از 18سال تمام بوده و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی قادر به کار شناخته نشود، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را داشته. (لیکن به استناد مفاد بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده از تاریخ 1392/02/07 (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده) حداکثر سن فرزند ذکور تا 20 سالگی تغییر و پس از آن منحصراً در صورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی تعیین گردیده و یا اینکه معلول از کارافتاده نیازمند شناخته شود.)
 4. فرزند اناث متوفی (در صورتی که فاقد شغل و شوهر باشد.) (در این مورد باید به دفترخانه مراجعه نمایید و تعهدی تنظیم نمایید که چنانچه خلاف واقع بودن شما در خصوص نداشتن شغل و همسر مشخص گردد سازمان تامین اجتماعی بتواند مستمری شمارا قطع نماید.)
  • در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392/07/10 مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی هیات محترم وزیران مصوب 1394/04/14، فرزند خوانده در حکم فرزند حقیقی بوده و از کلیه حقوق و مزایای قانونی بهره مند خواهد گردید.
 5. پدر و مادر متوفی
  • در صورتی که:
   1. تحت تکفل او بوده
   2. سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد (یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ننمایند.)

[لازم به ذکر است در صورت فوت مادر و پدر که هر دو بیمه پرداز سازمان بوده اند، فرزندان آنان می توانند با رعایت سایر شرایط از هر دو مستمری تواماً استفاده نمایند]

نحوه محاسبه میزان مستمری بازماندگان:

 • میزان مستمری بازماندگان عبارتست از 1÷30 (یک سی ام) مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، (مشروط بر این که این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد.)
  • منظور از مزد یا حقوق متوسط، جمع کل مزد یا حقوق بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده، ظرف 720 روز قبل از فوت، تقسیم بر روزهای کاری، ضربدر 30 است.
 • حداقل مستمری بازماندگان آن دسته از بیمه شدگان که فاقد شرایط مقرر در بند 3 ماده 80 قانون بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا بیست سال هستند با رعایت سایر ضوابط مقرر طبق فرمول زیر محاسبه می شود:
  (حداقل دستمزد سال فوت * سنوات پرداخت حق بیمه) ÷ 30 = حداقل مستمری پرداختی
حمایت های قانونی سازمان تامین اجتماعی برای بازماندگان تنها منحصر به مستمری ماهیانه نیست.

از دیگر خدماتی که به بازماندگانِ بیمه شدگان و مستمری بگیرانِ متوفی ارایه می شود، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی
 2. دریافت بن (کالابرگ)
 3. کمک هزینه مسکن
 4. کمک هزینه همسران متکفل فرزند
 5. کمک هزینه اولاد
 6. عیدی

نحوه سهمیه بندی مستمری بازماندگان:

 1. سهم همسر متوفی
  • معادل 50% کل مستمری استحقاقی (چنانچه بیمه شده ی مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری بین آنها به تساوی تقسیم خواهد شد.)
 2. سهم هر فرزند متوفی
  • معادل 25% مستمری استحقاقی است (در صورتی که فرزندان، هم پدر و هم مادر خود را از دست داده باشند، سهم آنان دو برابر این میزان خواهد بود.)
 3. سهم هر یک از پدر و مادر متوفی
  1. معادل 20% مستمری استحقاقی خواهد بود.

مدارک لازم برای برقراری مستمری بازماندگان

 1. گواهی فوت بیمه شده یا مستمری بگیر که از سوی سازمان ثبت احوال صادر شده باشد.
 2. اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و بازماندگان واجد شرایط
 3. اصل و تصویر عقد نامه همسر متوفی
 4. گواهی تحصیلی برای فرزندان پسر بالای 18 سال
 5. صورتجلسه کمیسیون پزشکی در مورد از کار افتادگی فرزندان یا پدر و مادر و یا شوهر (در صورت لزوم)
 6. مدارک کفالت پدر و مادر
 7. فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان ((که نمونه فرم را میتوانید از زیر دانلود بفرمایید) و همچنین امضای متقاضی باید در دفترخانه گواهی گردد
 8. تأیید مراتب حادثه توسط واحد اجرایی طبق ضوابط و مقررات، در صورتیکه فوت بیمه شده در اثر حوادث ناشی از کار باشد.
 9. اصل و تصویر انحصار وراثت (ارائه این مدرک در ابتدای برقراری مستمری الزامی نمی باشد اما می بایست حداکثر تا 9 ماه پس از تاریخ فوت ارائه گردد)

مستندات قانونی:

ماده 48 قانون حمایت خانواده

میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

 1. زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.
  • تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.
 2. دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
 3. فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن 20 سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.
 4. حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.
  • تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.
ماده 3 قانون تأمین اجتماعى:

تامین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می باشد:

 1. حوادث و بیمارى ها
 2. بارداری
 3. غرامت دستمزد
 4. ازکارافتادگی
 5. بازنشستگی
 6. مرگ
 7. مقرری بیمه بیکاری

تبصره ۱: مشمولین این قانون از کمک‌های ازدواج و عائله‌مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره ۲: ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.

ماده 80 قانون تأمین اجتماعى:

بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت:

 1. در صورت فوت بیمه‌ شده بازنشسته
 2. در صورت فوت بیمه شده از کارافتاده کلی مستمری‌بگیر.
 3. در صورت فوت بیمه‌ شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود،حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین‌سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.
  • تبصره1: بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل‌ از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده است، حسب مورد مشمول شرایط مقرردر این بند یا تبصره (۲) هستند.
  • تبصره2: چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل (۲۰) سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت‌کرده باشد، بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد. درتعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی ملاک عمل قرار می‌گیرد.
  • تبصره3: بیمه شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود و فاقد شرایط مقرر در این بند می‌باشد، چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از (۲۰) سال و بیشتر از (۱۰) سال باشد، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت‌حق بیمه، غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
   • در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که بین 10 تا 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد.
   • بیمه شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق‌بیمه او از 1 سال تا 10 سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق‌بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگرعادی در زمان فوت بطور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
  • تبصره4: در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفه‌ای فوت‌نماید.
ماده 81 قانون تأمین اجتماعى:

بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:

 1. عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.
  • تبصره: همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (۳%) کمک دولت به بیمه شدگان تأمین خواهد شد. آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 2. فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هجده سال‌ تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به‌علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.
 3. پدر و مادر متوفی در صورتی که:
  1. اولاً تحت تکفل او بوده‌
  2. ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال‌تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع‌ماده ۹۱ این قانون از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری‌از سازمان دریافت ندارند.
ماده 82 قانون تأمین اجتماعى:

بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد:

 1. شوهر، مشروط بر اینکه:
  1. تحت تکفل زن بوده
  2. سن‌ او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده  ۹۱ این قانون از کارافتاده بوده و در هر حال مستمری‌از سازمان دریافت نکند.
 2. فرزندان، در صورت حائز بودن شرایط زیر:
  1. پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.
  2. سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری‌یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این‌قانون قادر به کار نباشند.
 3. پدر و مادر، در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوزکرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده‌۹۱ این قانون از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.
ماده 83 قانون تأمین اجتماعى:

سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه‌شده متوفی‌بشرح زیر می‌باشد:

 1. میزان مستمری همسر بیمه‌شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری‌ استحقاقی بیمه‌ شده است و در صورتی که بیمه‌ شده مرد دارای‌ چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهدشد.
 2. میزان مستمری هر فرزند بیمه‌ شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه‌ شده می‌باشد و در صورتی که پدرو مادر را از دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکورخواهد بود.
 3. میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه‌شده متوفی معادل‌ بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده می‌باشد.

مجموع مستمری‌بازماندگان بیمه‌شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی‌متوفی تجاوز نماید هر گاه مجموع مستمری از این میزان تجاوزکند سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری‌ بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه‌ به تقسیم‌بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه‌ شده از صد در صد مستمری بازماندگان‌ متوفی استفاده خواهند کرد.

 •  تبصره‌: منظور از مستمری استحقاقی بیمه‌شده متوفی مستمری‌ِ حین فوت او می‌باشد. در مورد بیمه‌شدگانی که در اثر هر نوع‌حادثه یا بیماری فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است ازمستمری که برای بیمه‌شده از کارافتاده کلی حسب مورد برقرارمی‌شود.
ماده 84 قانون تأمین اجتماعى:

هرگاه بیمه‌شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.

نمونه سند رسمی تعهد نداشتن شغل و همسر در خصوص دریاف حقوق و مستمری پدر یا شوهر:

اينجانب ………………….. اعلام مي دارم در صورتيكه خلاف واقع بودن ادعاهاي اينجانب مبني بر نداشتن شغل و همسر، دريافت نكردن حقوق شاغلي بازنشستگي يا مستمري، نداشتن سوابق بيمه اي، عدم تمكين مالي، داشتن يا نداشتن سابقه اقامت يا خروج از كشور و قرار نداشتن تحت پوشش كميته امداد يا بهزيستي، اثبات شود، و يا در آينده اين شرايط ايجاد گردد و تغيير شرايط را به موقع به سازمان بازنشستگي اعلام ننمايم، سازمان مذكور مي تواند ضمن قطع حقوق مستمري، كليه حقوق و مزاياي پرداختي من غير حق بابت حقوق مستمري را به هر نحو مقتضي از جمله توقيف اموال منقول و غير منقول اينجانب به ميزان بدهي و خسارت وارده به صندوق بازنشستگي ……….. اخذ نمايد.

برای مشاهده و خرید و دانلود متن کامل روی عکس زیر کلیک کنید.

 

 

هزینه تنظیم این سند در دفترخانه

لیست مامل دفاتر اسناد رسمی
لیست کامل محضر خانه ها به همراه تلفن و آدرس و…

 

 

بیشتر بدانید:
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

20 دیدگاه. Leave new

 • سلام بنده تعهد نامه پر کردم و کدپستی و آدرس به اشتباه ثبت شد حالا چیکار کنم ویرایش داره؟

  پاسخ
 • به خاطر برقراری ماده سی هشت جانبازان بیمه تعهد کرفت که هیچ موقع وبه هیچ کس از وراث حتا برای برقرای مستمری اقدام نکنند میتوانم توسط دیوان شادی شوم وبر گردانم مستمری را

  پاسخ
 • بیمه خواستم برای نپرداختن مدتی مستمری جزئی ولی تعهد دیکته شده که خودشان نوشته بودن در محضر ازمن گرفت در مجموعه در کل پرداخت نکند

  پاسخ
  • بیمه از متعهد کرفت که هیچ وقت وقت برای مستمری پیگیری نکنم ومی خواستم برای مدتی پرداخت نکنم ولی فرمی را داد وگفت طبق این نوشته ها تعهد محضری بده والان نمی توانم مستمری جزیی را مجددآ بگیرم لطفآ راهنمایی

   ت

   پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر
  مادرم 5 ماه هستش که از مستمری پدرشون استفاده میکنن و شعبه گفتن هر 5 ماه یکبار باید از طریق سایت باید تعهد نامه را ثبت کنن
  امروز انجام دادم از طریق سایت میخواستم بدونم بازم حظوری میان جهت بررسی؟
  اصلا این تعهد نامه برای چی هستش؟

  پاسخ
 • سلام در تعهد نامه که برای دریافت مستمری دریافت کردم یکی از گزینه ها نداشتن سوابق بیمه ای است ، من قبلا برام سابقه بیمه رد شده ولی دیگه رد نمیشه ،گفتند نداشتن سوابق بیمه ای یعنی دیگه بیمه براتون رد نشه ، ولی گفتشون با متن تعهد فرق داره برای همین موقع تعهد میخوام بدونم آیا میتونم در تعهد ذکر کنم که قبلا دارای سوابق بیمه بودم ، و یا دفتر خانه این موضوع را در تعهد نامم ذکر کند تا بعدا مشکل ساز نشود

  پاسخ
 • به دفاتر ساتا مراجعه کردم بهم برگه تعهد دادند که نوشته نداشتن شغل و سوابق بیمه ای،به دفتر ساتا گفتم من سابقه بیمه دارم ولی اینجا نوشته نداشتن سوابق بیمه ای ، ((گفتند یعنی دیگه براتون سابقه رد نشه ))، والله چیزی که دفتر گفت با متنی که تو تعهد نامه بود فرق داشت تو تعهد نامه واضح نوشته بود نداشتن سوابق بیمه ای اسمی از قبل و بعد نیاورده بود
  حالا وقتی من در تعهد نامه ای که در محضر امضا میکنم بخوام برام تو تعهد ذکر شود که من دارای سوابق بیمه هستم آیا دفتر خانه توی تعهد نامم مینویسد،، میخوام بعدا مشکلی پیش نیاد و نگن دارای سوابق بودی ولی تعهد دادی سابقه نداری، خیلی مهمه لطفا راهنماییم کنید

  پاسخ
  • سلام
   هرچه که شما بخواهید دفترخانه در متن تعهد مینویسد.
   اما قبل از آن، از جایی که قرار است تعهد را به آنجا بدهید سوال کنید که مشکلی پیش نیاید

   پاسخ
 • سلام در یک تعهد نامه دیگر هم خواندم شرط نداشتن در آمد مالی است آیا داشتن خانه و اجاره آن از روی اجبار و برای پرداخت بدهی مانع برقراری مستمری میشود

  پاسخ
 • آیا وقتی یکی از شروط دریافت مستمری پدر توسط دختر در تعهد نامه نداشتن درآمد مالی و تمکین مالی باشد ، یعنی اگر کسی ماشین داشته باشه با ماشینش مسافر کشی کند یا خانه داشته باشد مجبور باشد برای پرداخت بدهی خانه را اجاره دهد آیا این ها باعث میشود حقوق پدر بهش تعلق نگیرد

  پاسخ
  • همونطور که گفتیم در این خصوص بی اطلاعیم
   از اداره یا ارگان مربوطه سوال کنید

   پاسخ
  • سلام.خیر اینها باعث نمیشه که مستمری بهتون تعلق نگیره.مستمری زمانی بهتون تعلق نمی گیره که یا شوهر کنید و یا جایی مشغول به کار بشید که براتون بیمه رد بشه.

   پاسخ
 • سلام تعهد نامه ای که نوشتید نامفهوم است ،مثلا کسی که قبل براش بیمه رد میشده ولی دیگه رد نشه ،چون سابقه بیمه داره مستمری بهش تعلق نمیگیره ؟؟؟ یا تمکین مالی یعنی کسی که خانه و ماشین و پول در بانک دارد نمیتواند از مستمری پدرش استفاده کند ؟؟؟ آیا همه جا این تعهد نامه را فقط دارند ؟؟؟

  پاسخ
  • خیر
   متن تعهد بنا به وضعیت شما متغیر است
   این فقط یک متن تعهد پیشنهادی است

   پاسخ
  • سلام طبق قانون حمایت خانواده اناث مجرد در صورت نداشتن شغل و شوهر و در آمد از حقوق پدر بهره مند میشوند
   حالا اگر علاوه بر شرایط قانونی یک سری شرایط دیگر خود سازمان در تعهد نامه اضافه کند و تعهد محضری دهیم آیا رعایت کردن یا رعایت نکردن آن شرایط در تعهد نامه اعتبار قانونی دارد

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

سند تعهد حمل موتور سنگین
سند رضایت نامه عدم ذکر نام طراح در طرح صنعتی
keyboard_arrow_up