سند تعهد به بیع (تعهد به انتقال یا تعهد به فروش)

folder_openآموزش, سایر انواع اسناد
comment8 دیدگاه
سند تعهد به بیع (تعهد به انتقال یا تعهد به فروش) دفاتر اسناد رسمی مکلف به ثبت قراردادهای خصوصی افراد شدند با تصویب نمایندگان مجلس، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص…
فهرست