سایر انواع اسناد

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

در دفاتر اسناد رسمی، به غیر از اسنادی که عنوان مشخص و تعیین شده ای دارند، اسناد دیگری نیز قابل تنظیم است.
برای مثال سند وکالت نامه در سیستم ثبت آنی دفاتر اسناد رسمی از قبل پیش بینی شده و عنوان جداگانه ای دارد.
اما برای اینکه دست سردفتر در تنظیم سایر انواع اسناد باز باشد، در سیستم ثبت آنی این عنوان به کار گرفته شده است:
اسنادی که در زمره سایر انواع اسناد قرار میگیرند عبارت اند از: سند تعهد به بیع و سند ابراء ذمه و…

keyboard_arrow_up