آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفته می‌شود که برای تمام شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزامی است.
این آراء نشان‌دهنده رویه قضایی در خصوص مسائل حقوقی و کیفری مختلف هستند که در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارند.
آراء وحدت رویه به منظور ایجاد هماهنگی، اتحاد و انسجام در احکام قضایی صادر می‌شوند.
آراء وحدت رویه معمولا در مواردی که بین شعب دیوان یا بین شعب دیوان و هیأت عمومی نظر متفاوت یا مغایر وجود دارد، صادر می‌شوند.

keyboard_arrow_up