کفیل / کفالت

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

هیچ دفترخانه ای نباید بدون سردفتر اداره شود.
حال اگر سردفتری نیاز به مرخصی داشته باشد باید شخصی را به عنوان کفیل خود برای اداره امور دفتر معرفی کند تا زمانی که ازمرخصی برگردد. که معمولا دفتریار به عنوان کفیل سردفتر معرفی میگردد.
همچنین برای دفتریار اگر نیاز به مرخصی داشته باشد کفیل مشخص میگردد.
این مورد فقط برای مرخصی نیست و ممکن است سردفتری دچار تعلیق شود و یا آنکه سردفتری فوت کند.
برای این سردفتران نیز کفیلی تعیین خواهد شد تا وضعیتشان مشخص شود.

در اینجا به بررسی قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مرتبط با موضوع کفالت پرداخته شده و نیز آموزش‌های لازم درخصوص نحوه ثبت کفالت و… داده شده است.

keyboard_arrow_up