ساعت کاری

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

ساعت کاری چیست و چه قوانینی برای آن وجود دارد؟

ساعت کاری به میزان زمانی گفته می‌شود که یک کارمند یا کارگر در طول روز، هفته، ماه یا سال باید به انجام وظایف شغلی خود بپردازد.
ساعت کاری بر اساس قانون کار ایران و توافقات بین کارفرما و کارمند تعیین می‌شود.
ساعت کاری می‌تواند روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه باشد.
هدف از تعیین ساعت کاری، حفظ حقوق و منافع هر دو طرف قرارداد است.

ساعت کاری روزانه:
بر اساس قانون کار، حداکثر ساعت کار روزانه برای هر کارمند ۸ ساعت است.
این مقدار می‌تواند با توافق طرفین تا ۹ ساعت افزایش یابد.
در صورت انجام کار در شب، حداکثر ساعت کار روزانه ۷ ساعت است.
در صورت انجام کار در شرایط سخت و خطرناک، حداکثر ساعت کار روزانه ۶ ساعت است.

ساعت کاری هفتگی:
بر اساس قانون کار، حداکثر ساعت کار هفتگی برای هر کارمند ۴۴ ساعت است. این مقدار می‌تواند با توافق طرفین تا ۴۸ ساعت افزایش یابد. در صورت انجام کار در شب، حداکثر ساعت کار هفتگی ۳۶ ساعت است. در صورت انجام کار در شرایط سخت و خطرناک، حداکثر ساعت کار هفتگی ۳۰ ساعت است

ساعت کاری ماهانه:
بر اساس قانون کار، حداکثر ساعت کار ماهانه برای هر کارمند ۱۹۶ ساعت است. این مقدار می‌تواند با توافق طرفین تا ۲۱۶ ساعت افزایش یابد. در صورت انجام کار در شب، حداکثر ساعت کار ماهانه ۱۵۶ ساعت است. در صورت انجام کار در شرایط سخت و خطرناک، حداکثر ساعت کار ماهانه ۱۲۰ ساعت است

ساعت کاری سالانه:
بر اساس قانون کار، حد نصاب سالانه برای هر کارمند ۲۳۱۰ ساعت است. این مقدار با توجه به تقویم رسمی کشور و تعطیلات رسمی و مذهبی محاسبه می‌شود. در صورت انجام کار بیش از حد نصاب سالانه، کارمند می‌تواند از کارفرما خواستار پرداخت اضافه کاری باشد

ساعت کاری چه تاثیری بر حقوق و دستمزد کارمند دارد؟

ساعت کاری بر حقوق و دستمزد کارمند تاثیر مستقیم دارد. بر اساس قانون کار، حقوق و دستمزد کارمند باید با توجه به ساعت کاری و نوع فعالیت شغلی تعیین شود. در صورت انجام کار بیش از ساعت کاری مقرر، کارفرما باید به کارمند حق اضافه کاری پرداخت کند. حق اضافه کاری برای هر ساعت ۴۰ درصد بیشتر از حقوق روزانه است. در صورت انجام کار در شب، حق شب کاری برای هر ساعت ۵۰ درصد بیشتر از حقوق روزانه است. در صورت انجام کار در روزهای تعطیل، حق تعطیل کاری برای هر ساعت ۱۰۰ درصد بیشتر از حقوق روزانه است.

هرنوع تغییر در ساعات کاری برای دفاتر اسناد رسمی در اینجا به اطلاع شما خواهد رسید.

keyboard_arrow_up