اسناد قابل تنظیم در دفترخانه

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. اسناد قابل تنظیم در دفترخانه
  4. (برگه 2)
سند قطعی غیر منقول

سند وکالت کاری اخذ مفاصا حساب آپارتمان

folder_openوکالتنامه
commentبدون دیدگاه
سند وکالت کاری اخذ مفاصا حسابهای آپارتمان از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند وکالت کاری اخذ مفاصا حسابهای آپارتمان است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی!   چرا باید سند رسمی وکالت کاری…

سند وکالت اخذ مفاصا حسابهای املاک تجاری

folder_openوکالتنامه
commentبدون دیدگاه
سند وکالت اخذ مفاصا حسابهای املاک تجاری از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند وکالت اخذ مفاصا حسابهای املاک تجاری است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی!   چرا باید سند رسمی وکالت نامه…

سند وکالت اخذ شناسنامه ایرانی در خارج از کشور

folder_openوکالتنامه
commentبدون دیدگاه
سند وکالت اخذ شناسنامه ایرانی در خارج از کشور از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند وکالت اخذ شناسنامه ایرانی در خارج از کشور است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی!   چرا باید…

سند وکالت اخذ اظهار نامه ثبت نام کارت بازرگانی

folder_openوکالتنامه
commentبدون دیدگاه
سند وکالت اخذ اظهار نامه ثبت نام کارت بازرگانی و سازمان بیمه و تامین اجتماعی از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند وکالت اخذ اظهار نامه ثبت نام کارت بازرگانی و سازمان بیمه و تامین اجتماعی است. همه چیز…
علامت تجاری

سند وکالت اجازه بهره برداری از علامت تجاری

folder_openوکالتنامه
comment1 دیدگاه
سند وکالت اجازه بهره برداری از علامت تجاری از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند وکالت اجازه بهره برداری از علامت تجاری است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی! چرا باید سند رسمی وکالت…

سند وکالت خرید وسایل نقلیه

folder_openوکالتنامه
commentبدون دیدگاه
سند وکالت خرید وسایل نقلیه نظیر اتومبیل و موتور سیکلت از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند وکالت خرید وسایل نقلیه نظیر اتومبیل و موتور سیکلت است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی! چرا…
خرید سپس فروش ملک

سند رضایت تغییر اقامتگاه زن

folder_openرضایتنامه
comment2 دیدگاه
سند رسمی رضایت نامه تغییر اقامتگاه زن توسط شوهر از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند رسمی رضایت نامه تغییر اقامتگاه زن توسط شوهر است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی! چرا باید سند…
سند وکالت نامه

سند اقرار استعفای وکیل

folder_openاقرارنامه
comment9 دیدگاه
سند رسمی اقرارنامه استعفای وکیل از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند رسمی اقرارنامه استعفای وکیل است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی! چرا باید سند رسمی اقرارنامه استعفای وکیل را تنظیم کنیم همانطور…
فهرست