علامت تجاری

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

علامت تجاری یک نشان، نام، طرح یا هر علامت دیگری است که محصولات یا خدمات یک شخص یا سازمان را از دیگران متمایز می کند. صاحب علامت تجاری می تواند حقوق خود را بر روی علامت خود به دو روش انتقال دهد: انتقال و صلح یا اجازه بهره برداری:
انتقال و صلح یعنی صاحب علامت تجاری حقوق مالکیت خود را بر روی علامت به طور کامل و دائمی به شخص دیگری واگذار می کند. در این صورت، انتقال دهنده دیگر حق استفاده از علامت را ندارد و انتقال گیرنده می تواند به عنوان مالک جدید علامت، آن را به دیگران اجازه دهد یا از آن حمایت کند. برای انتقال و صلح علامت تجاری، باید سند رسمی صلح تنظیم شود و به اداره ثبت علائم تجاری ارائه شود.
اجازه بهره برداری یعنی صاحب علامت تجاری حق استفاده از تمام یا قسمتی از علامت خود را به شخص دیگری می دهد، اما خودش همچنان مالک علامت باقی می ماند. در این صورت، اجازه دهنده می تواند شرایط و محدودیت هایی را برای اجازه گیرنده تعیین کند و همچنین حق دارد از علامت خود استفاده کند یا آن را به دیگران اجازه دهد. اجازه بهره برداری می تواند انحصاری یا غیرانحصاری باشد. برای اجازه بهره برداری از علامت تجاری، باید سند اجازه تنظیم شود و به اداره ثبت علائم تجاری ارائه شود

keyboard_arrow_up