پارکینک / انباری

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

انتقال پارکینگ و انباری در دفترخانه یکی از مسائل حقوقی است که باید با دقت و رعایت قوانین و مقررات انجام شود. انتقال پارکینگ به معنای انتقال حق استفاده از یک مکان مشخص برای پارک کردن خودرو است که می تواند به صورت جداگانه یا به همراه انتقال واحد مسکونی صورت بگیرد. در اینجا به شرایط و نحوه صحیح انتقال پارکینگ در دفترخانه پرداخته ایم.
شرایط انتقال پارکینگ در دفترخانه
برای انتقال پارکینگ در دفترخانه، باید شرایط زیر را در نظر داشت:
پارکینگ باید سندی باشد، یعنی متراژ آن در پشت سند تک برگ ملکی ذکر شده باشد. پارکینگ های مشاع که به صورت نسبتی بین تمامی ساکنان ساختمان تقسیم می شوند، قابل انتقال نیستند.
پارکینگ باید به صورت منضم به واحد مسکونی باشد، یعنی هر واحد فقط یک پارکینگ داشته باشد و نمی تواند پارکینگ خود را به واحد دیگری انتقال دهد به طوری که خودش بدون پارکینگ شود یا از پارکینگ واحد دیگری استفاده کند.
پارکینگ باید به صورت رسمی و با حضور هر دو طرف معامله در دفترخانه انتقال یابد و سند انتقال منضم تنظیم شود.
برای این کار، باید اصل سند هر دو واحد مسکونی و مدارک شناسایی هر دو طرف معامله را به دفترخانه ارائه دهند.
پارکینگ باید به صورت جداگانه از واحد مسکونی انتقال یابد، یعنی نمی تواند به صورت یکجا با واحد مسکونی فروخته یا خریداری شود. در این صورت، باید دو سند مجزا برای واحد مسکونی و پارکینگ تنظیم شود.
نحوه انتقال پارکینگ در دفترخانه
برای انتقال پارکینگ در دفترخانه، باید مراحل زیر را طی کرد:
انتخاب دفترخانه مناسب برای انجام معامله.
مراجعه به دفترخانه و ارائه مدارک مورد نیاز. باید اصل سند هر دو واحد مسکونی و مدارک شناسایی هر دو طرف معامله را به دفترخانه تحویل دهید. همچنین باید از مالیات و عوارض مربوط به انتقال پارکینگ اطلاع یابید و آن را پرداخت کنید.
تنظیم سند انتقال منضم توسط دفترخانه. دفترخانه با استعلام های لازم از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سند انتقال منضم را برای انتقال پارکینگ تنظیم می کند. این سند شامل مشخصات طرفین معامله، مشخصات پارکینگ، قیمت معامله و شرایط آن است.
امضای سند انتقال منضم توسط طرفین معامله. هر دو طرف معامله باید در حضور کارشناس دفترخانه، سند انتقال منضم را امضا کنند و تایید کنند که از شرایط معامله آگاه هستند و با آن موافق هستند.
تحویل سند انتقال منضم به طرفین معامله. دفترخانه پس از امضای سند انتقال منضم، آن را به طرفین معامله تحویل می دهد و از انجام معامله اطمینان حاصل می کند.
با انتقال پارکینگ در دفترخانه، حق استفاده از پارکینگ از طرف انتقال دهنده به طرف انتقال گیرنده منتقل می شود و طرف انتقال گیرنده می تواند از پارکینگ به عنوان منضم واحد مسکونی خود استفاده کند

keyboard_arrow_up