مستحق‌للغیر

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

مستحق‌للغیر یک اصطلاح حقوقی است که به معنای مالی است که مالکیت آن به انتقال دهنده تعلق ندارد.
به عبارت دیگر، مستحق للغیر یعنی مال شخص دیگری که بدون کسب اجازه از او معامله می‌شود.
مستحق للغیر بودن مبیع یکی از مواردی است که می‌تواند باعث باطلی یا غیر نافذی عقد بیع شود.

keyboard_arrow_up