تفویض و توکیل وکالت

تفویض و توکیل وکالت (هزینه + مراحل + مدارک + نمونه سند + قوانین)

folder_openوکالتنامه
commentبدون دیدگاه
تفویض و توکیل وکالت در ابتدا معنی تفویض و توکیل وکالت نامه تفویض یعنی واگذار کردن، سپردن. توکیل یعنی کسی را وکیل خود کردن. تفویض وکالت یعنی وکیل اختیاراتی را که در وکالت نامه از طرف موکل داشته است، واگذار…
وکالت خرید وسایل نقلیه

سند وکالت خرید وسایل نقلیه

folder_openوکالتنامه
commentبدون دیدگاه
سند وکالت خرید خودرو و موتورسیکلت از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند وکالت خرید خودرو و موتورسیکلت است! همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی!   چرا باید سند رسمی وکالت نامه خرید خودرو…

سند وکالت فروش مالکیت مادی اختراع

folder_openوکالتنامه
commentبدون دیدگاه
سند وکالت فروش مالکیت مادی اختراع از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند وکالت فروش مالکیت مادی اختراع است! همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی! چرا باید این سند را تنظیم کنیم؟ در مواردی…
فروش سرقفلی

سند وکالت فروش سرقفلی

folder_openوکالتنامه
commentبدون دیدگاه
سند وکالت فروش سرقفلی از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند وکالت فروش سرقفلی است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی! چرا باید سند رسمی وکالت نامه فروش سرقفلی را تنظیم کنیم؟ چنانچه شما…
خرید اختراع

سند وکالت خرید مالکیت مادی اختراع

folder_openوکالتنامه
commentبدون دیدگاه
وکالت خرید مالکیت مادی اختراع از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند وکالت خرید مالکیت مادی اختراع است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی!   چرا باید سند رسمی وکالت نامه خرید مالکیت مادی…
خرید سپس فروش ملک

سند وکالت خرید سپس فروش ملک

folder_openوکالتنامه
commentبدون دیدگاه
وکالت خرید سپس فروش ملک از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند وکالت خرید سپس فروش ملک است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی! چرا باید سند رسمی وکالت نامه خرید سپس فروش ملک…
علامت تجاری

سند وکالت ثبت علامت تجاری

folder_openوکالتنامه
commentبدون دیدگاه
سند وکالت ثبت علامت تجاری از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند وکالت ثبت علامت تجاری است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی!   چرا باید سند رسمی وکالت نامه ثبت علامت تجاری را…
سند قطعی غیر منقول

سند وکالت کاری اخذ مفاصا حساب آپارتمان

folder_openوکالتنامه
commentبدون دیدگاه
سند وکالت کاری اخذ مفاصا حسابهای آپارتمان از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند وکالت کاری اخذ مفاصا حسابهای آپارتمان است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی!   چرا باید سند رسمی وکالت کاری…
فهرست