کمیسیون تقسیم اسناد

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

کمیسیون تقسیم اسناد دولتی یک نهاد است که بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران مسئولیت توزیع عادلانه اسناد ارجاعی از بانک ها، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری بین دفاتر اسناد رسمی را دارد.
این کمیسیون با استفاده از سامانه تقسیم اسناد دولتی (ستاد) کد رهگیری برای هر سند تنظیم می کند و سقف حق التحریر سالانه هر دفترخانه را مشخص می کند.
مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها، اداره کل امور اسناد و سردفتران و دفتر مدیریت عملکرد بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظارت بر اجرای این کمیسیون را دارند.

keyboard_arrow_up