قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، موجب تغییرات مهمی در قوانین و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده است. این قانون، ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی را اصلاح کرده و حد نصاب تأسیس دفترخانه را لغو کرده است. همچنین، این قانون، انتقال امتیاز سردفتری را منوط به قبولی در آزمون سردفتری کرده است.

زمان تقریبی برای مطالعه: 18 دقیقه

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
21 دیدگاه
قانون، قوانین ثبتی

متن کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

 1. ماده ۱: متن زیر به عنوان ماده (۷ مکرر)، به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:
  • ماده 7 مکرر – کلیه مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی – اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هيات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تایید هیات وزیران در صورتیکه تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون می باشد.
  • از چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار را امضاء نمایند.
  • مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه های صنفی، تشکل های ذیربط و دستگاههای اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.
  • اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه های ملی موجود تکمیل می شود. در صورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می شود.
  • مفاد این حکم نافي حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذیصلاح نمیباشد.
   • تبصره ۱- هریک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تایید محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیات در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیات وزیران ارسال می کند.
   • تبصره ۲- کلیه مجوزهای کسب وکارهای تأییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادر کننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و پس از تأیید هیأت وزیران به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می کنند و هیأت وزیران موظف است ظرف یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسوولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت با هیات تخلفات اداری معرفی کنند در طول زمان بهره برداری از مجوزهای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه های صنفی، تشکلها یا دستگاه های اجرائی ذیربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تشخیص هيات و تأیید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تاییدمحور وجود دارد.
   • تبصره ۳- چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسؤولیت های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادر کننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.
   • تبصره 4- وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و با فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضيان آن مجوز ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیات وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیات وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.
   • تبصره 5- انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت های حرفه ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرآیند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادر کننده مجوز امکانپذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادر کننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یکماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.
   • تبصره ۶- در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 محکوم می شود.
   • تبصره ۷- شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار أخذشده قبل از لازم الاجراء شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یکماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب وکارهایی که از دوسال پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.
 2. ماده 2: دو ماده به عنوان مواد (۳۰) و (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 الحاق می شود:
  • ماده ۳۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رئیس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار» اقدام نماید. دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مکلفند پیش نویس آیین نامه دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم با فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. همچنین دستگاههای اجرائی مكلفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یکسال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می باشد.
  • ماده ۳۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یکسال پس از لازم الاجراء شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یکسال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.
   • تبصره ۱- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لارمالاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط براینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.
   • تبصره 2- تا زمان پیاده سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یکسال پس از لازم الاجراء شدن این قانون است، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند ظرف یکماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.
   • تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظير صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند، حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست.
   • تبصرہ۴- متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کليه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375/03/02) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانکها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دوسال محکوم می گردند.
 3. ماده 3: ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25 به شرح زیر اصلاح می شود:
  • ماده 5- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
   • تبصره- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (۶۰%) است.
 4. ماده۴: در بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به این بند الحاق می شود:
  • تبصره ۱- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائيه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد ( %۷۰) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائيه معرفی می شوند، توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان میباشد. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
  • تبصره ۲- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) میباشد.
 5. ماده ۵ – تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود:
  • تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائيه مكلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزات بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائيه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
  • تبصره ۲- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) میباشد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/01/30 به تایید شورای نگهبان رسید.

(رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف) روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دوشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱


پانوشت

بند (چ) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

متن زیر به عنوان ماده (۵۹) مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌شود:

«قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی‌درصد(۳۰%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%)، آزادگان با داشتن حداقل سه‌ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش‌ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.» حکم بند (چ) ماده (۸۸) بر مواد (۱۳)، (۵۲) و (۵۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.

بررسی تأثیر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر آزمون سردفتری و ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی

ماده ۳ این قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی است. که در آن بیان شده که ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 باید اصلاح شود.

متن ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی قبل از تصویب این قانون به شرح زیر بود:

‌ماده ۵ سابق: پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی های هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود:

 • ‌در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه.
 • ‌شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت.
 • ‌اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود.
 • ‌همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده ۶۹ این قانون در حال تعطیل باقی بماند.
  • ‌تبصره: پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هر گاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و‌مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت‌دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می‌توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.

* کلیک کنید برای: اطلاع از زمان ثبتنام و برگزاری آزمون سردفتری و همچنین نمونه سوالات و منابع

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون سردفتری و دفتریاری را برگزار کند. این بدان معناست که حد نصاب موضوع ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی سابق لغو شده و هر سال آزمون سردفتری انجام خواهد شد.

مطابق ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، انتقال امتیاز سردفتری موضوع ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، منوط به قبولی انتقال‌گیرنده در آزمونی است که هر ساله توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود. داوطلبان باید حداقل ۷۰ درصد از میانگین نمرات ۱ درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند (که برای ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های آن‌ها ۶۰ درصد است) تا به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شوند.

* قبول‌شدگان آزمون کتبی سردفتری، برای دریافت امتیاز سردفتری اینجا کلیک کنند.

بیشتر بدانید:
آزمون سردفتری
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

21 دیدگاه. Leave new

 • سلام، وقت بخیر. تضمین سردفتری به طور شفاف در کانون سردفتران کرمانشاه به غیرمالی بودن تصریح شده اما با مراجعه به دفاتر با عنوان مالی و پرداخت ۱۷۰۰ حق التحریر مواجه شدیم. لطفا بفرمایید این تعهد مالی است یا غیرمالی و هزینه ثبت آن را هم مشخص بفرمایید. سپاسگزارم.

  پاسخ
 • چرا دوست من سه سال پیش امتیاز دفتر اسناد خرید با داشتن کارشناسی حقوق ولی ما الان باید در آزمون قبول شویم واقعا بی انصافی نیست

  پاسخ
 • سلام لطفا بفرمایید سردفتری دفتر ازدواج هم شامل قانون کسب و کار میشه

  پاسخ
  • بله
   اردیبهشت 1402 آزمون سردفتری ازدواج و طلاق برگزار می شود

   پاسخ
  • سلام ممنون که جواب دادین پس چرا در دفترچه ثبت نام آزمون سردفتری ازدواج محدود کرده اند و برای شهرها تعداد اندکی امتیاز گذاشته اند و خبری از ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات ۱ درصد خبری نیست

   پاسخ
 • سلام. با توجه به همخوانی مواد ۳ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین قطعی دانستن پذیرش قبول شدگان آزمون کتبی کانون وکلا توسط رئیس این کانون ، آیا منوط کردن پذیرش قبول شدگان آزمون کتبی سردفتری به مصاحبه و … خلاف قانون نمیباشد؟ در صورت خلاف قانون بودن نحوه اعتراض چگونه است؟

  پاسخ
  • طیق قانون ملاک پذیرفته شدن در آزمون هست و سازمان ثبت نمی تواندایین نامه های خود بر خلاف قوانیین آمره توین کند. در صورت عدم اجرای قانون باید به دیوان عدالت اداری شکایت کرد

   پاسخ
 • ایا ماده ۶۹ برداشتند؟

  پاسخ
  • خیر
   ماده 69 برداشته نشده
   همانطور که بارها توضیح دادیم برای خرید امتیاز ماده 69 باید در آزمون سردفتری پذیرفته شوید

   پاسخ
 • سلام امسال چند دفتر خانه میدهند؟

  پاسخ
 • سلام وقت خوش.من سال ۹۲ فارس التحصیل شدم از اون زمان مطالعه ای نداشتم اما در دوره تحصیلم دانشجوی فعالی بودم .به طور همه مطالب فراموشم شده .میخواستم بدونم با توجه به برقراری آزمون در ادر ماه با تهیه پیکج جامع شما میتونم به صورت فشرده مطالعه کنم آیا امکان اتمام منابع خواهد بود و آیا در این فرصت کم امکان قبولی بنده وجود دارد یا خیر .در خصوص قیمت خرید مجوز ها ممنون میشم آگاهی رسانی بف مایید آیا قیمت ها در شهرستان و تهران یکی است من ساکن بابلسر هستم متشکرم

  پاسخ
 • قانونی پوچ!

  پاسخ
 • به نظر من مزخرف ترین قانونی که تا به حال نوشته شده با بی عدالتی هر چه تمام اگر می خواهید عدالت را اجرا کنید پس دفاتر قبلی هم که با ماده ی ۶۹ امتیاز فروختند و یا به فرزند واگذار کردن بگید آن ها هم باید در آزمون سازمان سنجش شرکت کنن مگر خون آن ها رنگین تر از کسانی بوده که الان با این قانون بی پایه روبرو شدن و این که همین الان هم دخل و خرج خیلی از دفاتر باهم جور در نمی یادمخصوصا با گرفتن اسناد ماشین از دفاتر اون وقت چه جوری و بر چه اساسی می خوان هر سال آزمون بگیرن و هر سال دفتر اضافه کنن خلاصه ی کلام این که این قانون نه تنها مشکلی را حل نمی کنه بلکه به تعداد بی کاران جامعه که فقط با قبولی در آزمون اسم سردفتر پیدا می کنند اضافه می کنه سردفتران بی کار

  پاسخ
 • واگذاری امتیاز سر دفتری باشد خیلی به نظرم بهتر باشه انشا الله اونی که خداوند به صلاح مردم عزیزمان باشه انتخاب کنه

  پاسخ
 • نوروزباجلان
  چهارشنبه | 2021/12/08 | 01:51

  خیلی خوب است اگر انشاالله رای اکثریت باشد خسته نباشن تمام زحمت کشان این سرزمین اسلامی

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

سامانه ثبت من | درگاه یکپارچه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت
واگذاری امتیاز دفتریاری دفاتر اسناد رسمی
keyboard_arrow_up