ثمن اعیان

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

ثمنیه اعیانی به معنای سهم زوجه از قیمت اموال غیرمنقول زوج متوفی است. این سهم بسته به اینکه زوج فرزند داشته باشد یا نه، یک هشتم یا یک چهارم از کل ترکه است. زوجه (زن) می‌تواند این سهم را به صورت نقدی از سایر وراث دریافت کند یا در صورت عدم پرداخت آنها، از عین اموال غیرمنقول مطالبه کند. برای تنظیم سند رسمی ثمنیه اعیانی باید مدارکی مانند گواهی حصر وراثت، گواهینامه واریز مالیات بر ارث و مدارک مثبته ذیحق و ذینفع بودن مشارالیه را داشته باشید. این دسته بندی همه قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مربوط به ثمن اعیانی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

keyboard_arrow_up