بخشنامه های تنقیحی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص الغا یا ابقا بخشنامه های ثبتی

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش

(الف) – بخشنامه تنقیحی شماره ۱۴۰۰/۲۲۱۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راجع به بندهای ۱ الی ۲۰۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی:

مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان…

نظر به این که در قوانین و مقررات ناظر بر موضوع و همچنین در آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۴۰۰ نسبت به موضوعات و مفاد بندهای ذيل الذكر تعيين تکلیف شده است لذا با توجه به بررسی‌های انجام شده:

(الف) بندهای: ۱ – ۲ – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – ۲۵ – 26 – 27 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 36 – 38 – 39 – 41 – 43 – 45 – 48 – 49 – 50 – ۵۱ – ۵۶ – ۵۵ – 58 – 59 – 69 – 75 – 80 – 81 – 82 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 100 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 110 – 112 – 114 – 116 – 118 – 120 – 121 – 125 – 126 – 127 – 128 – 145 – ۱۵۶ – ۱۵۵ – ۱۵۴ – ۱۴۹ – ۱۴۸ – ۱۴۷ – ۱۴۵ – 157 – 158 – 162 – 163 – 167 – 170 – ۱۸۶ – ۱۷۹ – ۱۷۶ – ۱۷۵ – ۱۷۴ – ۱۷۲ – ۱۷۱ – ۱۸۷ – ۱۹۱ – ۱۹۳ – ۱۹۴ – ۱۹۵ – ۱۹۶ – ۱۹۷ – ۱۹۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی لغو می گردد.

(ب) بندهای: ۲۱ – ۲۴ – ۲۸ – ۳۵ – ۴۰ – ۴۲ – ۴۴ – ۴۶ – ۴۷ – ۵۲ – ۵۳ – ۵۴ – ۵۷ – ۶۰ – ۸۴ – ۸۳ – ۷۹ – ۷۸ – ۷۷ – ۷۶ – ۷۴ – ۷۳ – ۷۲ – ۷۱ – ۶۸ – ۶۷ – ۶۴ – ۶۳ – ۶۲ – ۶۱ – ۸۶ – ۸۷ – بند ۸۹ قسمت (الف) – ۹۰ – ۹۹ – ۱۰۹ – ۱۱۱ – ۱۱۳ – ۱۱۹ – ۱۲۲ – ۱۲۴ – 132 – 142 – ۱۸۸ – ۱۷۸ – ۱۷۷ – ۱۷۳ – ۱۶۸ – ۱۶۶ – ۱۶۵ – ۱۶۴ – ۱۶۰ – ۱۵۲ – ۱۴۶ – ۱۳۲ – ۱۸۹ – ۲۰۰ کماکان به قوت خود باقی است.

مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به سران دفاتر اعلام میگردد.

ضمنا در خصوص سایر موارد در بندها کدها و ردیف‌های مندرج در مجموعه بخشنامه‌های ثبتی پس از بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم مبنی بر اعتبار اصلاح مفاد بخشنامه و یا لغو آن مراتب اعلام خواهد شد.

حسن بابایی ریاست سازمان

(ب) – بخشنامه تنقیحی شماره ۱۴۰۱/۲۲۰۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راجع به کدهای ۴۶۳ الی ۷۰۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی

مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان…

نظر به این که در قوانین و مقررات ناظر بر موضوع و همچنین در آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۴۰۰ نسبت به کدهای مندرج در بخشنامه های ثبتی به شرح ذیل تعیین تکلیف گردیده است لذا با توجه به بررسی‌های انجام شده

(الف) کدهای: ۴۶۳ – ۴۶۶ – ۴۶۷ – ۴۷۳ – ۴۷۵ – ۴۷۸ – ۴۷۹ – ۴۸۰ – ۴۸۲ – ۴۸۱ – ۴۸۰ – ۵۰۷ – ۵۰۵ – ۵۰۴ – ۵۰۱ – ۵۰۰ – ۴۹۹ – ۴۹۷ – ۴۹۵ – ۴۹۴ – ۴۹۲ – ۴۹۱ – ۴۸۴ – ۴۸۳ – ۵۲۰ – ۵۱۹ – ۵۱۸ – ۵۱۷ – ۵۱۶ – ۵۱۵ – ۵۱۴ – ۵۱۳ – ۵۱۲ – ۵۱۱ – ۵۱۰ – ۵۰۹ – ۵۰۸ – ۵۵۹ – ۵۵۸ – ۵۵۲ – ۵۴۱ – ۵۴۰ – ۵۳۷ – ۵۳۳ – ۵۳۲ – ۵۳۱ – ۵۳۰ – ۵۲۹ – ۵۲۸ – ۵۲۷ – ۵۷۴ – ۵۷۳ – ۵۷۱ – ۵۷۰ – ۵۶۹ – ۵۶۸ – ۵۶۷ – ۵۶۶ – ۵۶۵ – ۵۶۳ – ۵۶۲ – ۵۶۱ – ۵۶۰ – ۵۹۸ – ۵۹۷ – ۵۹۶ – ۵۹۵ – ۵۹۲ – ۵۹۱ – ۵۸۸ – ۵۸۷ – ۵۸۳ – ۵۸۲ – ۵۸۰ – ۵۷۸ – ۵۷۶ – ۶۲۲ – ۶۲۱ – ۶۲۰ – ۶۱۸ – ۶۱۵ – ۶۱۴ – ۶۰۹ – ۶۰۸ – ۶۰۷ – ۶۰۵ – ۶۰۰ – ۵۹۹ – ۶۵۳ – ۶۵۱ – ۶۴۸ – ۶۴۷ – ۶۴۵ – ۶۴۲ – ۶۳۸ – ۶۳۷ – ۶۳۶ – ۶۳۵ – ۶۳۴ – ۶۳۳ – ۶۲۸ – ۶۸۱ – ۶۸۰ – ۶۷۶ – ۶۷۳ – ۶۷۰ – ۶۶۹ – ۶۶۸ – ۶۶۵ – ۶۶۴ – ۶۶۳ – ۶۶۰ – ۶۵۹ – ۶۵۶ ۶۸۲ – ۶۸۳ – ۶۸۴ – ۶۸۶ – ۶۸۷ – ۶۸۸ – ۶۸۹ – ۶۹۲ – ۶۹۳ – ۶۹۵ – ۶۹۸ با توجه به قوانین ناظر بر موضوع فاقد موضوعیت میباشد و حذف می گردد.

(ب) کدهای: ۴۶۴ – ۴۶۵ – ۴۶۸ – ۴۶۹ – ۴۷۰ – ۴۷۴ – ۴۷۶ – ۴۷۷ – ۴۸۵ – ۴۸۶ – ۴۸۷ – ۵۵۰ – ۵۳۹ – ۵۳۸ – ۵۳۶ – ۵۳۵ – ۵۲۶ – ۵۰۶ – ۵۰۳ – ۵۰۲ – ۴۹۸ – ۴۹۰ – ۴۸۹ – ۴۸۸ – ۶۰۳ – ۶۰۲ – ۶۰۱ – ۵۹۴ – ۵۹۳ – ۵۹۰ – ۵۸۹ – ۵۸۶ – ۵۸۱ – ۵۷۹ – ۵۶۴ – ۵۵۷ – ۵۵۴ – ۵۵۳ – ۶۲۷ – ۶۲۶ – ۶۲۵ – ۶۲۴ – ۶۲۳ – ۶۱۹ – ۶۱۷ – ۶۱۳ – ۶۱۲ – ۶۱۱ – ۶۱۰ – ۶۰۶ – ۶۰۴ – ۶۵۷ – ۶۵۵ – ۶۵۴ – ۶۵۰ – ۶۴۹ – ۶۴۶ – ۶۴۴ – ۶۴۱ – ۶۴۰ – ۶۳۹ – ۶۳۲ – ۶۳۰ – ۶۲۹ – ۶۹۱ – ۶۹۰ – ۶۸۵ – ۶۷۹ – ۶۷۸ – ۶۷۷ – ۶۷۵ – ۶۷۴ – ۶۶۷ – ۶۶۶ – ۶۶۲ – ۶۶۱ – ۶۵۸ -۶۹۴ – ۶۹۷ – ۶۹۹ – ۷۰۰ با توجه به قوانین و مقررات ناظر بر موضوع دارای موضوعیت و قابلیت اجرا بوده و به قوت خود باقی است.

حسن بابایی ریاست سازمان

(ج)- بخشنامه تنقیحی شماره ۱۴۰۱/۱۸۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۴ ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راجع به ردیف‌های ۱ الی ۲۵۴ آرای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران مجموعه بخشنامه‌های ثبتی

مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان…

نظر به این که در قوانین و مقررات ناظر بر موضوع و همچنین در آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۴۰۰ نسبت به موضوعات و مفاد ردیف‌های ذيل الذكر تعيين تکلیف شده است لذا با توجه به بررسی‌های انجام شده

(الف) ردیف‌های: ۱ – ۲۵ – ۲۴ – ۲۲ – ۲۱ – ۱۹ – ۱۶ – ۱۵ – ۱۳ – ۱۲ – ۱۱ – ۱۰ – ۹ – ۸ – ۷-۶-۵-۴ – ۳ – ۲ – ۴۹ – ۴۷ – ۴۶ – ۴۵ – ۴۴ – ۴۳ – ۴۱ – ۳۸ – ۳۷ – ۳۶ – ۳۵ – ۳۳ – ۳۲ – ۳۰ – ۲۸ – ۲۷ – ۷۳ – ۷۲ – ۷۰ – ۶۹ – ۶۸ – ۶۶ – ۶۳ – ۶۰ – ۵۸ – ۵۷ – ۵۶ – ۵۵ – ۵۴ – ۵۳ – ۵۲ – ۵۱ – ۵۰ – ۱۰۶ – ۱۰۵ – ۱۰۴ – ۱۰۳ – ۱۰۲ – ۱۰۱ – ۹۱ – ۸۵ – ۸۲ – ۸۱ – ۷۹ – ۷۸ – ۷۷ – ۷۶ – ۷۵ – ۱۳۸ – ۱۳۷ – ۱۳۵ – ۱۳۴ – ۱۳۲ – ۱۳۱ – ۱۲۸ – ۱۲۲ – ۱۱۹ – ۱۱۷ – ۱۱۶ – ۱۱۲ – ۱۰۷ – ۱۶۶ – ۱۶۵ – ۱۶۴ – ۱۶۲ – ۱۶۱ – ۱۵۵ – ۱۵۲ – ۱۴۸ – ۱۴۷ – ۱۴۵ – ۱۴۴ – ۱۴۲ – ۱۴۱ – ۱۸۶ – ۱۸۴ – ۱۸۳ – ۱۸۲ – ۱۸۱ – ۱۸۰ – 177 – ۱۷۵ – ۲۲۴ – ۲۲۳ – ۲۲۰ – ۲۱۹ – ۲۱۶  – ۲۱۴ – ۲۱۰ – ۲۰۵- ۱۷۲ – ۲۰۳ – ۱۷۱ – ۱۷۰ – ۱۶۹ – ۱۶۷ – ۱۹۸ – ۱۹۶ – ۱۹۵ – ۱۹۳ – ۲۴۶ – ۲۴۵ – ۲۴۳ – ۲۴۱ – ۲۳۷ – ۲۳۵ – ۲۳۴ – ۲۳۳ – ۲۳۲ – ۲۳۱ – ۲۳۰ – ۲۲۸ – ۲۲۶ – ۲۴۸ – ۲۴۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی لغو میگردد.

(ب) ردیف‌های ۱۴ – ۱۷ – ۱۸ – ۲۰ – ۲۳ – ۲۶ – ۲۹ – ۳۱ – ۳۴ – ۳۹ – ۴۰ – ۴۲ – ۴۸ – ۹۴ – ۹۳ – ۹۲ – ۹۰ – ۸۹ – ۸۸ – ۸۷ – ۸۶ – ۸۴ – ۸۳ – ۸۰ – ۷۴ – ۶۷ – ۶۵ – ۶۴ – ۶۲ – ۶۱ – ۱۱۸ – ۱۱۵ – ۱۱۴ – ۱۱۳ – ۱۱۱ – ۱۱۰ – ۱۰۹ – ۱۰۸ – ۱۰۰ – ۹۹ – ۹۸ – ۹۷ – ۹۶ – ۹۵- ١١٠ – ۱۲۶ – ۱۲۵- ۱۲۴ – ۱۲۳ – ۱۲۱ – ۱۲۰ – ۱۴۳ – ۱۴۰ – ۱۳۹ – ۱۳۳ – ۱۳۰ – ۱۲۹ – ۱۲۷ – ۱۷۶ – ۱۷۴ – ۱۷۳ – ۱۶۳ – ۱۵۹ – ۱۵۸ – ۱۵۷ – ۱۵۶ – ۱۵۴ – ۱۵۳ – ۱۵۱ – ۱۴۹ – ۱۴۶ – ۲۱۲ – ۲۱۱ – ۲۰۷ – ۲۰۶ – ۲۰۴ – 202 – ۲۰۱ – ۱۹۴ – ۱۹۱ – ۱۸۸ – ۱۸۵ – ۱۷۹ – ۱۷۸ – ۲۵۱ – ۲۵۰ – ۲۴۹ – ۲۴۲ – ۲۴۰ – ۲۲۹ – ۲۲۷ – ۲۲۲ – ۲۲۱ – ۲۱۸ – ۲۱۷ – ۲۱۵ – ۲۱۳ – ۲۵۲ – ۲۵۳ – ۲۵۴ کماکان به قوت خود باقی است.

مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به سران دفاتر اعلام میگردد.

ضمنا در خصوص سایر موارد در بندها، کدها و ردیف‌های مندرج در مجموعه بخشنامه‌های ثبتی پس از بررسی‌های لازم و اتخاذ تصمیم مبنی بر اعتبار اصلاح مفاد بخشنامه و یا لغو آن مراتب اعلام خواهد شد.

حسن بابایی، ریاست سازمان

بیشتر بدانید:
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

 دائر کردن دفتر اسناد رسمی در کاربری مسکونی
اصلاح موادی از آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفتریاران در بهار 1402
keyboard_arrow_up